Nyhet

Medicinska kontroller i arbetslivet


Inspelning från webbinar 20200129

I de nya föreskrifterna, AFS 2019:3, som trädde i kraft från första november 2019 tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Att bedöma medarbetarens risk för ohälsa genom en riskbedömning är förutsättningen för att kunna veta om en medicinsk kontroll behövs.

Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter innebär även förändrade krav på utförarna av medicinska kontroller. Inom Previa pågår ett arbete med att se över de medicinska kontrollerna så att de motsvarar kraven i de nya föreskrifterna. Vi säkerställer de utökade kompetenskraven och våra processer för att tillgodose arbetsgivarens dokumentationsansvar. 

Tydligare arbetsgivaransvar

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Det innebär att:

 • informera om och erbjuda arbetstagarna den medicinska kontrollen
 • sammanställa vilka arbetstagare som vill genomföra den medicinska kontrollen
 • beställa den medicinska kontrollen
 • beställa en bedömning för tjänstbarhetsintyg om detta krävs
 • informera företagshälsan om riskbedömningar

Medicinsk kontroll vid handintensivt arbete

En av förändringarna i de nya föreskrifterna är införandet av medicinska kontroller vid handintensivt arbete. Det innebär att arbetsgivare behöver känna till om det förekommer snabba handledsrörelser med kraft som kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt.

Yrkesgrupperna som omfattas av föreskriften av handintensivt arbete är bland annat frisörer, lokalvårdare eller de som arbetar vid löpande band. Ta hjälp av Previas experter för att ta reda på om medarbetarna behöver genomgå en medicinsk kontroll.

Riskbedöm verksamheten

Ett syfte med en medicinsk kontroll är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön. Men först behöver arbetsgivaren veta om medarbetarna utsätts för någon risk i sitt dagliga arbete. En riskbedömning underlättar för arbetsgivaren att leva upp till kraven för medicinska kontroller och är en förutsättning för att kunna ta ställning till vilka medarbetare som ska erbjudas medicinska kontroller.

Vid beställning av en medicinsk kontroll ska, enligt AFS 2019:3, arbetsgivaren informera utföraren om riskbedömningen som ligger till grund för bedömningen att en medicinsk kontroll ska utföras. Riskbedömningen är ett viktigt underlag för utföraren att ta del av inför genomförandet av den medicinska kontrollen. Genom att ta hjälp av Previas experter med att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön får arbetsgivaren en tydlig bild om en medicinsk kontroll ska anordnas samt det underlag som krävs vid en beställningen.

Riskbedömning – det här behöver finnas med  

Förändringar av Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2019:3 innehåller nya gränsvärden och definitioner på en rad områden. De viktigaste förändringarna är:

 • införande av medicinska kontroller vid handintensivt arbete
 • införande av medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverexponering
 • nya gränser för provtagning av blyhalten i blod
 • ny definition av nattarbete
 • utvidgat tillämpningsområde vid klättring vid stor nivåskillnad
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas

Läs mer på Arbetsmiljöverket