Tillbaka

Tydligare krav på medicinska kontroller

Tips från experten

Publicerad
handintensivt arbete

I november 2019 träder nya regler i kraft om medicinska kontroller i arbetslivet. Ändringarna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna. Samtidigt harmoniseras regelverket med gällande EU-direktiv.

Tydlighet och enkelhet är ledorden för Arbetsmiljöverkets omarbetade föreskrifter (AFS 2019:3) för medicinska kontroller som träder i kraft i november. Nytillkomna områden är bland annat handintensivt arbete och kvicksilverexponering medan andra områden berörs genom olika förändringar.

Behovet av reviderade föreskrifter speglar, enligt Arbetsmiljöverket, bland annat tillkomsten av nya EU direktiv samt att gällande regler upplevts som otydliga och svåra att ta till sig.

opening quote

Det viktigaste är att ha bra rutiner för att veta vilka exponeringar man har och om dessa innebär behov av medicinska kontroller.

– De nya föreskrifterna är överlag tydligare, vilket är bra, inte minst för att förstå vilket behov man som arbetsgivare har av att utföra medicinska kontroller. Man tydliggör också hur arbetsgivaren ska använda resultatet i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, säger Gun-Britt Berglund, arbetsmiljöingenjör på Previa.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika åtgärder som syftar till att hitta tecken på hälsoeffekter kopplade till en viss exponering, som till exempel bly, kvicksilver eller asbest. För arbete med dessa exponeringar krävs ett särskilt tjänstbarhetsintyg.

– Det kan också handla om fysisk hälsa vid krävande arbeten, som till exempel klättring vid hög höjd. Sammantaget handlar det om att kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk eller psykisk förmåga för att klara av sina arbetsuppgifter och att minska risken för skador och sjukdom, säger Gun-Britt Berglund.

exponering för farliga ämnen och klättring vid stor nivåskillnad

Hur ska man som arbetsgivare förbereda sig för de nya föreskrifterna?

– Det viktigaste är att ha bra rutiner så att man vet vilka exponeringar man har och om dessa innebär att man har behov av att beställa medicinska kontroller. Arbetsgivaren har ansvar för att kontrollerna beställs, genomförs och att resultatet följs upp, säger Gun-Britt Berglund.

Vilka medicinska kontroller krävs på din arbetsplats?

Previa har lång erfarenhet och kunskap av att utreda behovet av medicinska kontroller. Genom att ta expertstöd från arbetsmiljöingenjörer och övriga arbetsmiljöspecialiter får arbetsgivare och chefer vägledning hela vägen från riskbedömning till uppföljning, till exempel:

Riskbedömning – vilka behov och krav finns på den specifika arbetsplatsen? Existerar exponeringar som ger upphov till medicinska kontroller?

Beställning – vilka kontroller är aktuella och för vem? Enligt de reviderade föreskrifterna ska beställningsprocessen för medicinska kontroller dokumenteras. Finns rutiner för detta?

Uppföljning – vad visar resultatet? Kräver det förändringar i arbetssätt eller föranleder det omplacering?

Förändringar av Medicinska kontroller i arbetslivet

AFS 2019:3 innehåller nya gränsvärden och definitioner på en rad områden. De viktigaste förändringarna är:

  • införande av medicinska kontroller vid handintensivt arbete
  • införande av medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning vid kvicksilverexponering
  • nya gränser för provtagning av blyhalten i blod
  • ny definition av nattarbete
  • utvidgat tillämpningsområde vid klättring vid stor nivåskillnad
  • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
  • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och medicinsk expertis förtydligas

Läs mer på Arbetsmiljöverket

Publicerad