Koncept

Jobba hemma-koncept

Som chef kan det vara svårt att ta arbetsmiljöansvar när förutsättningarna förändras för såväl den fysiska arbetsplatsen som för social gemenskap och rutiner. Falcks helhetskoncept hjälper er att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetar hemifrån.

För hållbar arbetsmiljö hemma

Syfte

Falcks Jobba hemma-koncept ger både medarbetare, chef och HR koll på hälsoläget samt förutsättningar att landa i rätt insatser som skapar värde och effekt. Hälso- och arbetsmiljöenkäten ger en utgångspunkt på både organisations-, grupp- och individnivå för att skapa motivation till förändring och en hälsosam arbetsmiljö för medarbetare som arbetar hemifrån.

Innehåll

Genom digitala tjänster,  anpassat stöd och enskilda insatser för hemarbete kan chefer och medarbetare få kunskapspåfyllnad, hälsostatus, coaching och stöd i frågor relaterade till hemarbete som påverkar såväl den fysiska som den psykiska hälsan.

Hälso- och arbetsmiljöenkät

Börja med att snabbt ta reda på hälsoläget i verksamheten med Falcks hälso- och arbetsmiljöenkät. Webbenkäten omfattar både hälsa och arbetsmiljö och tar upp levnadsvanor, fysisk och psykisk hälsa, den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt hemarbete.

Efter enkäten är genomförd får medarbetaren omedelbar återkoppling online i en personlig rapport. Vid fler än 10 svar får chefen en sammanställning av resultatet via säker e-post.

Tillval som skapar plan för hälsan 

Hälsocoaching för medarbetare – när hälsoenkäten är besvarad kan medarbetaren ges möjlighet att boka in en Hälsocoaching med hälsoutvecklare. Coachingen utgår från hälso- och arbetsmiljöenkäten och syftar till att motivera medarbetaren till förändringar med avstamp i nuläge, förväntningar och målsättning. Medarbetaren får förslag på aktiviteter för att bibehålla eller öka sin hälsa och sitt välmående.

Återrapportering till chef med analys – en workshop med analys och återkoppling av resultatet på gruppnivå ger information om styrkor, utvecklingsmöjligheter och behov av insatser, exempelvis webinar för att inspirera och utbilda, chefshandledning, grupphandledning, osv.

Föreläsningar och efterföljande insatser

Falck kan stötta hela organisationen vid behov av enskilda insatser kopplat till hemarbete, till exempel genom:

Vill du veta mer? Kontakta oss för en uppdragsdialog om verksamheten behov.

Förfrågan

Vill du veta mer eller göra en beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.

Ny hälso- och arbetsmiljöenkät

Med Falcks hälso- och arbetsmiljöenkät får chefen en heltäckande bild av hälsoläget på individ och gruppnivå. Medarbetarna fyller i enkäten och ser omgående sitt resultat direkt online. 

Falcks Hälso- och arbetsmiljöenkät