Organisation och ledarstöd

Handledning och stöd för chefer

Handledning för chefer, chefsstöd och arbetsmiljöfokuserad chefshandledning. Previa har erfarna handledare och coacher som stöttar och vägleder dig som chef i ditt ledarskap och i ditt arbetsmiljöarbete.

Du får stöd och konkret kunskap om vilka förutsättningar och insatser som behövs för att bland annat skapa en välmående arbetsmiljö, bli en bättre chef och utveckla dig själv.

Chefshandledning

Få handledning, stöd och vägledning i ledarskapet utifrån dina behov. Previas experter hjälper dig att komma framåt i din ledarutveckling.

Så går chefshandledningen till

 1. Första samtal

  Tillsammans går vi igenom dina behov och önskemål gällande chefshandledning.  Vi prioriterar dina viktigaste utvecklingsområden och mål.
 2. Handledningstillfällen

  Under 3 handledningstillfällen är dina prioriterade utvecklingsområden i fokus. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning. Uppföljningsbara mål sätts och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i din verksamhet. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef. 
 3. Uppföljning

  Handledningen avslutas med uppföljning av satta mål.

Arbetsmiljöfokuserad chefshandledning

Denna chefshandledning bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Handledningen hjälper dig att ta steget från vad som ska göras till hur det ska göras.

I handledningen får du stöd i att säkra och utveckla ett bra arbetsmiljöarbete. Genom ökad kunskap om hur arbetsmiljöfaktorer påverkar mående och prestation kan ditt ledarskap stärkas och förbättras. Metoden kan användas strategiskt i förebyggande syfte eller som en konkret insats vid en eller flera utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Så går den arbetsmiljöfokuserade chefshandledningen till

 1. Uppstartsmöte

  Under mötet går vi igenom din aktuella arbetsmiljösituation och ditt ansvarsområde med utgångspunkt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – AFS 2015:4.
 2. Nulägesanalys där utvecklingsbehov identiferas

  Analysen fokuserar på organisatoriska och sociala faktorer, samt på ledarskapsaspekter som vi vet påverkar hälsa och arbetsmiljö. Utvecklingsbehov identifieras. Mål och ramar för den fortsatta handledningen sätts.
 3. Handledningstillfällen

  Utgångspunkten är tre tillfällen à 1,5 timme. Antal, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättningar. I handledningen får du konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan handledningstillfällena ges även uppdrag att tillämpa dina nya färdigheter i verksamheten.
 4. Uppföljning

  Handledningen avslutas med uppföljning av uppsatta mål.

Chefscoaching

Ett gott ledarskap är nyckeln till goda prestationer och trivsel i alla organisationer. Previas chefscoaching är en kraftfull process där du som chef utmanas att bli medveten om vart du vill och vad du behöver göra för att nå dina mål.

Chefscoachingen är lösningsfokuserad och resultatorienterad och bygger på ett samspel mellan dig som chef och coachen från oss. Varje coachprocess skräddarsys efter dig och dina behov.

Så går chefscoachningen till

 1. Uppstartsmöte

  Tillsammas med dig som chef kartläggs nuäget med en utvald coach från oss. Vi ser över mål och visioner, skapar konkreta mål på kortare och längre sikt.
 2. Inbokade coachningstillfällen

  Vi ses regelbundet utifrån överenskommelse om antal coachningstillfällen. Längd och frekvens tar vi en diskussion om, men vår rekommendation brukar vanligtvis vara runt 3- 6 coachingtillfällen. Vid varje tillfälle beslutas vilka fokusområden som ska prioriteras. Nya delmål sätts och uppföljning sker kontinuerligt. 
 3. Uppföljning

  Chefcoachingen avslutas med uppföljning av uppsatta mål.

Chefsstöd

Som chef kan du behöva avlastning och stöd när något hänt på ditt arbete och/eller privat. Genom chefsstödet får du på ett lättillgängligt och snabbt sätt stöd och vägledning. Stödet kan avse både din egen situation i uppdraget som chef, ditt ansvar för medarbetare eller frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan även handla om privata frågor.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.