Stöd till arbetsplatsen under corona

Att motverka ohälsa orsakad av arbetsmiljön står i fokus för många arbetsgivare i höst. Falck erbjuder utökat stöd och tjänster för hela företaget och för enskilda medarbetare – både med anledning av omställningar på arbetsplatsen och av att många jobbar hemma.

I svåra tider ska företagshälsa vara enkelt

Krisstödsinsatser för chefer och personal

Hög arbetsbelastning, omfattande oro och ovisshet är faktorer som idag råder på en stor andel av våra arbetsplatser. Arbetsgivare står inför en rad utmaningar där akut hantering av pandemins biverkningar på verksamhet och personal på ett eller annat sätt behöver adresseras.

Många har medarbetare med konstant hög arbetsbelastning som upplever sig otillräckliga och är i behov av återhämtning. Andra har personal som inte bara är ensamarbetande utan socialt distanserade och isolerade. Därtill förekommer medarbetare som bär på befogad oro över såväl sin hälsa som sin anställning.

Krisstöd

Anpassade insatser för verksamheten

Stora omställningar på arbetsplatserna till följd av corona gör att arbetsmiljö och hälsa behöver särskilt fokus. För att förenkla det dagliga arbetet för chefer och HR anpassar vi våra insatser och tjänster för att möta organisationens behov. 

Det gäller exemplevis inom ledarskap genom direkt chefsstöd, eller inom ergonomi och psykosocial arbetsmiljö genom riktade insatser för medarbetare vid långvarigt distansarbete.

Som stöd för HR och för organisationen som helhet gör vi arbetsmiljö- och hälsokartläggningar utformade för förändringarna i arbetslivet.

Tillgång till expertstöd online

När många arbetar hemifrån och undviker att resa för att minska spridningen av covid-19 erbjuder vi flertal digitala tjänster för att öka tillgängligheten till våra experter och tjänster.

Du kan tillexempel få rådgivning online eller via telefon, delta i workshops, ta del av filmer och utbildningar online för både individer och grupper. '

För utvalda onlinetjänster kan vi erbjuda webbokning där du som chef eller din medarbetare får en direktlänk för tidsbokning online.

Har du avtal med Falck? Beställ här

Rådgivning rehab online

Rehabsamordnare stöttar chefer när det finns medarbetare med symtom på nedsatt arbetsförmåga eller vid signaler på ohälsa.

Chefshandledning

Våra organisationskonsulter handleder chefer i frågor som att leda på distans, organisera arbetet, stilla oro och övrig kommunikation som kan vara viktigt i rådande situation. 

Krisstöd

Kontakt med krisspecialister och rådgivning om krissituationer och stabiliserande insatser. Genom våra krisstödsexperter tillförs företagets krisorganisation utökat stöd, tillgänglighet och kompetens.

Covid-19 antikroppstest

Provtagning för antikroppar mot covid-19 för personalgrupper och individer, med analys i medicinskt laboratorium.

Om tjänsten

Stödsamtal online

Våra beteendevetare och psykologer ger stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör exempelvis oro, isolering eller riskbeteende. 

Riskbedömning

Genom råd från våra arbetsmiljöingenjörer får du svar på frågor kring  riskbedömning, exempelvis smittorisker eller uppstart av verksamheten efter distansarbete.

Ergonomi online

Få råd om arbetsmiljö och arbetssätt när allt fler jobbar hemma. Våra ergonomer och fysioterapeuter håller föreläsningar och ergonomigenomgångar samt stöttar i frågor kopplat till hemarbete.

Covid-19 antigentest

För arbetsgivare i behov av att säkerställa att det inte finns medarbetare smittade med covid-19 på arbetsplatsen erbjuds snabbtest.

Om tjänsten

Koncept ger stöd vid hemarbete

Falcks helhetskoncept hjälper chefer att uppnå en hållbar arbetsmiljö även när medarbetarna arbetare hemifrån.

Jobba hemma-konceptet

Ny hälso- och arbetsmiljöenkät

Med Falcks hälso- och arbetsmiljöenkät får chefen en heltäckande bild av hälsoläget på individ och gruppnivå. Medarbetarna fyller i enkäten och ser omgående sitt resultat direkt online. 

Falcks Hälso- och arbetsmiljöenkät

Pris för samtliga konsulttjänster är enligt avtalad timtaxa.

 

 

Allmänna råd

Vi kan gemensamt hjälps åt att bromsa spridningen av coronaviruset genom att:

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Undvik om möjligt att använda kollektiva färdmedel.  
  • Välj färdmedel där du kan boka plats eller kan undvika trängsel.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.


Vi på Falck ser det som vår viktigaste uppgift att hjälpa arbets­givare och chefer att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Fler tips

För verksamheter

Som arbetsgivare är det viktigt att löpande hålla sig informerad om covid-19 och att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även vid hemarbete behöver arbetsgivaren beakta sitt arbetsmiljöansvar. Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Råden gäller fram till 31 december.

Råd för verksamheter