Hälsa

Alkohol och droger

En öppen företagskultur är viktigt för att problem ska våga komma upp till ytan. Att dricka för mycket eller bruka narkotika är inte bara skadligt för den enskilda personen utan kan påverka hela arbetsklimatet.

Använd våra tips för att hantera problem med alkohol och droger på jobbet. Tipsen är framtagna i en process med våra psykologer, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer och hälsoutvecklare.

10 tips för att hantera alkohol- och drogproblem

 1. Ta fram en policy för alkohol och droger

  Se till att ha en tydlig policy för alkohol och droger som slår fast vad som gäller för arbetsplatsen. Det bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och värnar om medarbetarnas hälsa. 
 2. Fråga om alkoholvanor i medarbetarsamtalen

  Låt frågor om alkoholvanor vara en naturlig del av frågorna om levnadsvanor under medarbetarsamtalen. Uppmuntra medarbetare att ta upp ohälsosamma alkoholvanor genom att försäkra om att arbetsgivaren kan erbjuda hjälp och rehabilitering vid behov. 
 3. Gör en hälsoundersökning på arbetsplatsen

  Se till att arbetsmiljö- och hälsokartläggningarna, samt de medicinska kontrollerna i verksamheten, tar upp frågor om alkoholvanor och användning av droger – på samma sätt som frågor om andra levnadsvanor. Att ställa dessa frågor ger den enskilde möjlighet till självreflektion och kanske motivation till att ta ett första steg mot att söka stöd och hjälp, samtidigt som det understryker att alkoholvanor och användning av droger är en arbetsmiljöfråga. 
 4. Erbjud rådgivning om alkoholvanor hos företagshälsan

  Ge alla möjlighet att själva ta kontakt med företagshälsan för rådgivning om alkoholvanor utan att fråga om arbetsgivarens tillstånd. Det kan motivera fler till att söka stöd och hjälp. Gör klart att ohälsosamma alkoholvanor inte utgör grund för uppsägning och att erbjudandet om rådgivning är en del av ert systematiska arbetsmiljöarbete.
 5. Öka kunskapen om ohälsosamma alkoholvanor

  Utbilda chefer och skyddsombud om tidiga tecken på ohälsosamma alkoholvanor och användning av narkotika. Var uppmärksam på beteendeförändringar, hög korttidssjukfrånvaro och försämrad prestationsförmåga hos enskilda medarbetare. Arrangera inspirationsföreläsningar om hälsofrågor där alkoholvanor utgör en naturlig del för medarbetarna. Ökad kunskap ökar öppenheten och möjligheterna för ett motiverande stöd hos alla på arbetsplatsen.
 1. Våga fråga om alkoholvanor och ge stöd

  Att våga fråga är att bry sig om. Lita på din magkänsla om du misstänker att en enskild medarbetare har ohälsosamma alkoholvanor. Lägg band på din rädsla för att ha fel och ta det svåra samtalet. Förbered dig väl och anlita gärna professionellt stöd. Dokumentera samtalet med fokus på fakta. Erbjud professionell rådgivning och skuldbelägg inte medarbetaren. Ohälsosamma alkoholvanor är vanliga och går att förändra. 
 2. Genomför slumpmässigt alkohol- och drogtest

  Inom verksamheter där stora krav på säkerhet ställs, exempelvis i trafiken, vid truckkörning, energiproduktion med mera, rekommenderas att det regelbundet genomförs slumpmässiga alkoholutandningsprov och drogtester. Låt dessa prov och tester också vara en del av rekryteringsprocessen. Överväg att installera alkolås i tjänstefordon. 
 3. Riktlinjer för alkohol på jobbet

  Se till att det alltid finns möjlighet att vara nykter utan att det blir obekvämt när det ordnas fester och andra sociala aktiviteter i anslutning till arbetet. Var kreativ och finn andra aktiviteter än alkoholrelaterade after works. Håll en restriktiv linje för hur mycket alkohol det bjuds på i samband med fester, representation och sammankomster. Erbjud ett fullgott alkoholfritt alternativ. Tänk på att du själv är en förebild och har ett särskilt ansvar att agera med omdöme. Reflektera över hur ni pratar om alkohol i lunchrummet, vid fikabordet och i andra sammanhang. Var tydlig i er alkoholpolicy och handlingsplan. 
 4. Var uppmärksam på användning av narkotika

  Användning av otillåtna substanser som narkotika är mindre vanligt än ohälsosamma alkoholvanor. Riskerna för arbetsmiljön och individens hälsa är dock många gånger större. Brukande av läkemedel på ett icke medicinskt sätt är dessvärre vanligt och beroendesjukdom förekommer precis som vid narkotika, och inte sällan samtidigt med ohälsosamma alkoholvanor. Var därför uppmärksam på arbetsplatsen.
 5. Ta hjälp av företagshälsan för stöd och åtgärder 

  Anlita professionell rådgivning till stöd för chefer och stöd för medarbetare. Förändrade levnadsvanor kräver uppföljning, stöd och motivation. Vid rehabilitering krävs kunskap och erfarenhet. Medarbetarens behov avgör vilka mål som sätts och vilken rehabiliteringsmetod som erbjuds. Med stöd av företagshälsan, eller annan specialist, kan man göra en kartläggning, ta fram åtgärdsförslag och ingå en rehabiliteringsöverenskommelse där både medarbetarens och arbetsgivarens ansvar framgår.
Manshuvud bakifrån med gröna hörlurar och uppsatt hår

Rådgivning online

Vi stöttar dig som medarbetare eller chef om du vill prata om eventuella beteenden, behov och bruk av alkohol och droger. Genom ett samtal online kan du enkelt ta kontakt med våra experter för att få råd om hur det ska hanteras.

Rådgivning online