Rehabilitering

Att ta ett systematiskt grepp på rehabiliteringsarbetet kan vara ett sätt att minska sjukfrånvaron och skapa hälsosammare arbetsplatser. Det kan handla om att ta kontroll över rehabprocessen och om att arbeta proaktivt.

Använd våra tips för att arbeta systematiskt med rehabiliteringen. Tipsen är framtagna i en process med våra beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer, hälsoutvecklare och psykologer.

Arbeta med rehabilitering på arbetsplatsen

 1. Arbeta systematiskt med rehabilitering

  Rehab är en process som involverar medarbetare, chef och organisation. Gör en tydlig plan för att identifiera faktorer som påverkar medarbetarnas arbetsförmåga, planera åtgärder, hur de ska genomföras och följ sedan upp. Sätt tydliga mål för processen och hur de ska uppnås. Om målet är stärkt arbetsförmåga och återgång till arbete, hur kommer vi dit? 
 2. Involvera medarbetaren i rehabiliteringsarbetet

  Involvera medarbetaren i alla delar och var tydlig i kommunikationen. Planera adekvata tidsbegränsade åtgärder som tydligt syftar till fortsatt arbetsförmåga. 
 3. Ha koll på korttidsfrånvaron

  Nästan hälften av alla långtidssjukskrivningar föregås av återkommande kortare sjukfrånvaro. Genom att uppmärksamma upprepad korttidsfrånvaro kan man fånga upp och hantera ohälsa tidigt. Ett sätt är att stämma av hälsoläget med medarbetare som varit frånvarande mer än tre gånger under en sex-månaders-period. Ställ frågan: ’Hur mår du?’ eller ’Är det något du behöver hjälp med?’. 
 4. Agera tidigt på signaler, risker och tecken på ohälsa

  Ju tidigare ni agerar för att förhindra och förkorta sjukfrånvaro desto mer ökar chanserna för en snabb återgång till arbete. Se till att de finns ett system för att identifiera risker, tidiga signaler och tecken på ohälsa. 
 5. Förse er med kunskap om hälsa och arbetsförmåga

  Se till att ni har kunskap om faktorer som påverkar hälsa och arbetsförmåga, samt verktyg för att få koll på sjukfrånvaron. Se även till att det finns tillförlitlig statistik över frånvaro och gå igenom den kontinuerligt för att se om något sticker ut. 
 1. Uppdatera riktlinjer och dokument på arbetsplatsen

  Dokumentera arbetsplatsens riktlinjer och rutiner. Hur följer vi upp frånvaro? Hur arbetar vi med rehab-ärenden? Vad är våra riskfaktorer och friskfaktorer?  

 2. Utbilda cheferna i förebyggande hälsoarbete

  Utbilda chefer i förebyggande hälsoarbete för att säkra att kunskap och verktyg finns i organisationen. Det kan omfatta tidiga insatser, förebyggande hälsoarbete och effektiv rehabilitering. Utbilda även chefer i sambandet mellan hälsa och produktivitet. 
 3. Ta hjälp av en rehabsamordnare 

  En extern rehabsamordnare stöttar chefen och medarbetaren och tar samordningsansvar med till exempel Försäkringskassan eller sjukvården. Rehabsamordnaren är expert på rehabilitering och vilka lagar och regler som gäller. 
 4. Ha en bra dialog mellan chef och medarbetare

  Ha en kontinuerlig uppföljning och återkoppling mellan chefen och medarbetaren. Utvärdera insatser som genomförts utifrån de uppsatta målen. Planera eventuella fortsatta åtgärder som är positiva för medarbetarens arbetsförmåga. 
 5. Fokusera på friskhet

  Lyft fram och uppmuntra friskfaktorer i den egna verksamheten. Inventera hälsoläget i organisationen med jämna mellanrum. Arbeta förebyggande. Det kan handla om att erbjuda stresshantering eller andra verktyg som stöttar medarbetaren.
Kvinna cyklar på grusväg vid åker

Utbildningen Rehabilitering

Du får verktyg för att kunna sätta igång förebyggande rehabiliteringsåtgärder som i sin tur bidrar till att minska kostnader för framtida sjukfrånvaro.

Utbildningen Rehabilitering

Bokomslag

Handbok för ett hållbart arbetsliv

I Falcks handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner handboken