Tillbaka

Rehab skapar friskare arbetsplatser

Goda exempel

Publicerad
Rehab skapar friskare arbetsplatser

Systematiskt stöd från rebahsamordnare till chefer och medarbetare visar stor skillnad för kort- och långtidsfrånvaro och bidrar till fokus på friskare arbetsplatser och en bättre arbetsmiljö.

Från sjukfrånvaro till frisknärvaro: Strategiskt fokus på hållbar arbetsplats och systematiskt arbete lade grunden till att Arbetsförmedlingen i Karlskoga lyckades minska sjukfrånvaron rejält, från 14 procent 2016 till 6 procent ett år senare.

Skillnaden är ett bevis för att det lönar sig att arbeta systematiskt med stöd av rehabsamordnare för att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och bidrar till fokus på friskfaktorer.

– En viktig framgångsfaktor är att ge cheferna rätt stöd och utbildning i rehabiliteringsärenden samt att man arbetar både på organisations- och medarbetarnivå, säger Monica Jacobsson Höckert, ansvarig för verksamhetsutveckling på Previa.

Rehabilitering effektivt mot ohälsa på arbetsplatsen

Effektiv rehabilitering är Previas koncept för att systematiskt förebygga och rehabilitera ohälsa på arbetsplatsen. Det omfattar återkommande inventering av läget, rekommendationer på åtgärder, insatser och utbildning. Rehabsamordnaren är en nyckelperson i processen.

– Genom rehabsamordnaren får cheferna och organisationen hjälp att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa. Rehabsamordnaren arbetar i ett rehabteam på Previa och utifrån teamets bedömning ges rekommendationer om åtgärder både på individ och organisationsnivå, säger Karen Segerstöm, rehabsamordnare på Previa.

Det kan till exempel vara att man som på Arbetsförmedlingen tidigt uppmärksammar upprepad korttidsfrånvaro. En medarbetare som varit sjuk tre gånger på sex månader bokas in på ett samtal med rehabsamordnaren för att stämma av hälsoläget. På så vis kan man fånga upp och adressera ohälsa tidigt vilket är viktigt eftersom långtidssjukskrivning ofta föregås av upprepad korttidssjukskrivning. 

– Att ta in en extern rehabsamordnare har många fördelar. Inte minst har vi ett arbetsmedicinskt perspektiv och kunskap om Försäkringskassan samt vilka lagar och regler som gäller och kan på så vis stötta chefen och organisationen i att ta sitt arbetsmiljöansvar, säger Karen Segerström. 

Rehabsamordnarens roll i hälsoarbetet 

  • Stöttar chefer och organisationer i att ta sitt rehabansvar.
  • Tar externt samordningsansvar, med till exempel Försäkringskassan eller sjukvården. 
  • Rådgivare och stöd i rehabiliteringsprocesser. 
  • Har ett neutralt förhållningssätt med både individ- och organisationsperspektiv. 
  • Samordnar rehabiliteringsprocessen med Previas olika yrkesgrupper i rehabteamet. 
  • Är kundens kontaktperson hos Previa. 

Mer om effektiv rehabilitering

Karen Segerström, rehabsamordnare på Previa opening quote

Genom rehabsamordnaren får cheferna hjälp att tidigt uppmärksamma tecken på ohälsa.

Publicerad