Previas samlade expertkunskap

Våra experter hjälper er inom allt ifrån arbetsmiljö och ledarskap till hälsa, rehabilitering och krishantering. Vi gör det enkelt för er att arbeta både proaktivt och reaktivt med arbetsplatsen och hälsan.

Vi har samlat heltäckande kompetenser på ett ställe. Allt för att göra företagshälsan enkel för dig som kund. Ta del av de uppdrag och områden som rör våra legitimerade psykologer, beteendevetare, rehabsamordnare, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjörer, fysioterapeuter, hälsoutvecklare, företagsläkare och sköterskor. Då får ni en fördjupad förståelse för vad vi gör, och vad vi i vår tur kan hjälpa er med. 

Psykologer 

Rehabilitering och arbetsmiljö
Utifrån ett psykosocialt förhållningssätt arbetar våra psykologer evidensbaserat med bedömning och utveckling av individer och grupper inom framför allt följande områden:

–Arbetsförmågeutredningar
– Rehabilitering
– Psykosocial arbetsmiljö
– Kriser
– Konflikter
– Individsamtal - psykologiskt stöd
– Utbildning
– Psykologiska tester och utredningar enligt socialstyrelsen krav 

Organisation och ledarskap
Våra psykologer gör också uppdrag som utvecklar organisationen och ledarskapet. Både för grupper och på individnivå. Uppdragen innefattar framför allt följande områden:

– Verksamhetsutveckling
– Förändringsprocesser
– Ledningsgruppsutveckling
– Grupp/teamutveckling
– Ledarutveckling
– Chefscoaching och handledning
– Medarbetarutveckling
– Utbildning

Beteendevetare

Våra beteendevetare arbetar huvudsakligen med uppdrag inom rehabilitering och arbetsmiljö men kan även ta uppdrag inom organisation och ledarskap.

Rehabilitering och arbetsmiljö
Utifrån ett psykosocialt förhållningssätt arbetar de evidensbaserat med utveckling av individer och grupper inom framför allt följande områden:

– Rehabilitering
– Psykosocial arbetsmiljö
– Kriser
– Konflikter
– Individsamtal, psykologiskt stöd
– Utbildning
– Beteendevetare med särskild certifiering har rätt att utföra psykologiska tester enligt socialstyrelsens krav

Organisation och ledarskap
Utifrån teorier och kunskap om arbetssätt stödjer beteendevetarna utvecklingen av era medarbetare, ledare och er verksamhet. Insatserna kan vara både på individ- och gruppnivå. Uppdragen innefattar kartläggning, analys, genomförande och uppföljning inom framför allt följande områden:

– Verksamhetsutveckling
– Förändringsprocesser
– Ledningsgruppsutveckling
– Grupp/teamutveckling
– Ledarutveckling
– Chefscoaching och handledning
– Medarbetarutveckling
– Utbildning

Rehabsamordnare

Våra rehabsamordnare fångar upp era behov, ger råd och väljer ut den kompetens som behövs för att ni ska få en effektiv rehabilitering. Vi kartlägger och kvalitetssäkrar, analyserar och föreslår insatser, genomför insatserna, följer upp och utvärderar. Uppdragen kan innefatta att:

– Analysera era processer, rutiner och  policys inom rehabiliteringsområdet.
– Ta fram anpassade rehabutbildningar för era chefer.
– Säkerställa kontinuerlig inventering och analys av ert hälsoläge i samverkan med era chefer. 
– Identifiera rehabiliteringsbehov och föreslå proaktiva insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Säkerställa tjänster inom rehabilitering (tidiga insatser, tidig utredning av arbetsförmåga (TUA), och arbetsförmågeutredning (AFU).
– Ansvara för att följa upp resultat utifrån uppsatta mål i dialog med er. 
– Ha ett samordningsansvar i rehabiliteringsprocessen med er som kund (chef, HR, medarbetare), Försäkringskassan, sjukvården och eventuellt andra aktörer.

Organisationskonsulter

Våra organisationskonsulter hjälper er att utvecklas inom organisation och ledarskap.  Det kan handla om utveckling av medarbetare, ledare och hela verksamheter. Vi kartlägger, analyserar, genomför och följer upp, inom framför allt följande områden:

– Verksamhetsutveckling
– Förändringsprocesser
– Ledningsgruppsutveckling
– Grupp/teamutveckling
– Ledarutveckling
– Chefscoaching och handledning
– Medarbetarutveckling
– Utbildning
– Psykosociala kartläggningar

Arbetsmiljöingenjörer

Våra arbetsmiljöingenjörer svarar för ett helhetsperspektiv på den tekniska arbetsmiljön. Med vår kompetens och förmåga att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa hjälper vi dig inom dessa områden:

– Systematiskt arbetsmiljöarbete
– Riskinventering, riskbedömning, åtgärdsförslag och uppföljning
– Framtagning av policy, rutiner och riktlinjer
– Utredning av ohälsa och olycksfall
– Konsultation/rådgivning inom arbetsmiljö och yrkeshygien
– Medverkar i arbetsanpassning och rehabilitering

Fysioterapeuter

Fysioterapeuterna på Previa planerar och medverkar aktivt i samarbetet med er som kund inom dessa områden:

Ergonomi 
– Kartlägger arbetsplatsen på individ- och gruppnivå, belyser riskfaktorer och gör sambandsanalyser.
– Gör belastningsergonomisk bedömning av er arbetsplats.
– Föreslår ergonomiska förbättringar samt val av arbetsmetoder och arbetsteknik.

Rehabilitering
– Arbetsförmågebedömningar.
– Undersökning och behandling av funktionshinder.
– Förslag till anpassning av arbetsplatsen.

Fysioterapeuterna utbildar inom:
– Belastningsergonomi.
– Stresshantering.
– Friskvård.
– Skräddarsydda utbildningar efter era behov.

De ger stöd vid hälsofrämjande insatser inom:
– Fysisk träning.
– Stresshantering.
– Kroppsmedvetandeträning (KMT).
– Avspänning/avslappning.
– Konditionstest.

De genomför undersökningar inom:
– Belastningsbesvär, funktionshinder och spänningstillstånd.
– Smärttillstånd.
– Funktionsbedömning.

Hälsoutvecklare och strateger

Våra hälsoutvecklare skapar resultat hos er inom det hälsofrämjande området. De kan till exempel projektleda er genom det strategiska arbetsmiljöarbetet med inriktning på hälsan. Hälsoutvecklarna hjälper er både på individ- grupp och organisationsnivå: 

På individnivå:
– Hälsocoachning (hälsa och levnadsvanor/livsstilsfrågor).
– Hälsoprofiler.

På gruppnivå genom utbildningar inom:
– Levnadsfrågor/livsstilsfrågor, Previas hälsofrämjande koncept, t ex inspirationsföreläsningar, hälsoinspiratörsutbildningar.

På organisationsnivå
Tillsammans med er utvecklar de det strategiska hälsoarbetet i er verksamhet och ert arbetsmiljöarbete. De tar fram metoder och verktyg som stödjer genomförandet och utvärderingen tillsammans med ev. chefer och HR-avdelningar hos er.

– Organisationsstöd för ett hälsostrategiskt arbete.
– Processinriktat arbete inom det hälsofrämjande området som innefattar nulägesinventering, målformulering, och strategier samt metoder för effektmätning.
– Håller i utbildningar inom hälsofrämjande ledarskap och hälsofrämjande arbetsplats.

Företagsläkare

Våra företagsläkare ansvarar för det medicinska ledarskapet. Alla företagsläkare är experter på sambandet mellan hälsa och arbetsmiljö och arbetar aktivt med att utveckla samt bidra till de insikterna hos er inom följande områden:

Friskvård
– I samarbete med andra specialister/konsulter ansvarar de för information kring levnadsfrågor/livsstilsfrågor och kommunicerar åtgärdsprogram.

Hälsovård
– Ansvarar för lagstadgade, riktade och allmänna hälsoundersökningar.
– Arbetsmiljöundersökningar.
– Vaccinationer.

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Vi jobbar tätt med era medarbetare, chefer, fackföreningar och Försäkringskassan med målsättning att åstadkomma effektiva lösningar.

– Utredning
– Medicinsk bedömning
– Åtgärdsprogram
–Uppföljning

Arbetsmiljö
I samarbete med andra specialister/konsulter ansvarar de för medicinsk kunskap i frågor som rör den fysiska arbetsmiljön t.ex. byggnadsrelaterad ohälsa, buller/ljudproblematik, inomhusklimat.

Arbetsrelaterad sjukvård
– Arbetsrelaterad diagnostisering
– Behandling
– Rådgivning
– Uppföljning

Företagsläkarna utbildar inom:
– Friskvård
– Hälsovård
– Sjukvård
– Rehabilitering.

Företagssköterskor

Våra företagssköterskor planerar och medverkar aktivt i team med er och andra utvalda specialister på Previa. Deras ansvarsområden är att:

– Hälsofrämjande arbete och insatser.
– Genomföra och återkoppla resultat från hälso- och arbetsmiljöenkäter/undersökningar.
– Utvärdera resultat och ta fram åtgärdsförslag tillsammans med er.
– Ge hälsorådgivning/hälsocoachning och individuella handlingsplaner.
– Utföra vaccinationer.
– Rehabilitering i arbetslivet.
– Medverka vid rehabiliteringsutredningar i samarbete med andra specialister.
– Rehabsamordnarroll/ansvar.
– Hantera missbruk. 
– Arbetsmiljö/Arbetsmedicin.
– Lagstadgade hälsoundersökningar.
– Kartläggning av arbetsmiljö och hälsa.
– Riskbruk.
– Drogtestning.
– Genomföra kundanpassade utbildningar exempelvis HLR, Första hjälpen på arbetsplatsen, Well at work, Riskbruk mm.
– Konsultation/rådgivning till er per telefon och video, exempelvis medicinsk bedömning, arbetsmiljöfrågor, psykosociala frågor.

Previa i Lund

Konsultation av våra experter

Ta ett videosamtal med våra experter så vägleder de dig i arbetet mot en hälsofrämjande arbetsplats för organisationen, arbetsgivaren och medarbetaren.

De ger råd, stöd och konkreta tips framåt.

Rådgivning online