Organisation och ledarstöd

Organisatorisk och social skyddsrond

Organisatorisk och social skyddsrond är ett verktyg för att tillämpa och bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för psykosociala frågor. Tjänsten är ett stöd för arbetsgivare att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och för att säkra och utveckla det egna arbetsmiljöarbetet.

Tjänsten är utformad för att möta Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna omfattar bland annat arbetsbelastning, arbetstider, konfikter och kränkande särbehandling.

Så går skyddsronden till

Den organisatoriska- och sociala skyddsronden riktar sig till arbetsgivare som ett stöd i arbetet att systematiskt förebygga och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.

Ronden följer en konsultledd process med aktivt deltagande. Syftet är att underlätta integreringen av sociala och organisatoriska frågeställningar i arbetsmiljöarbetet. Det blir allt tydligare att det inte går att dela upp arbetsmiljöarbete i en fysisk och en organisatorisk och social del – de två perspektiven hänger nära samman.

Tjänsten ger er ökad kunskap och färdighet i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den inbegriper en kartläggning som ger en nulägesbild av den sociala arbetsmiljön; och den lär framför allt ut hälsofaktorer.

Ronden omfattar

  • Sociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer – till exempel krav i arbete, organisation och innehåll
  • Samarbete och ledning
  • Förhållande mellan anställd och arbetsplats
  • Värderingar
  • Hälsa och välbefnnande – kränkande handlingar

Arbetsgivare får även

  • Stöd i riskbedömning
  • Analys och åtgärdsplanering
  • Kunskap och färdighet hur arbetet bedrivs vidare systematiskt kring psykosociala arbetsmiljöfrågor

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.