Organisation och ledarstöd

Konflikthantering

Konflikter är vanligt och kan handla om allt från petitesser till komplicerade och svåra frågor. En konflikt är något som hindrar en individ att göra det han eller hon vill göra, vilket skapar så mycket frustration att inblandade personer agerar. Känslan av frustration är det som driver och håller konflikten vid liv.

Bakgrunden till konflikter finns ofta i vardagliga, allmänna förhållanden. Det kan finnas mellan enskilda individer, grupper och på systemnivå i en organisation – ofta i samverkan på alla nivåer.

En framgångsrik verksamhet behöver medarbetare som har olika uppfattningar och där konstruktiva diskussioner utifrån detta främjar innovation och utveckling. Dessa förutsättningar bygger på väl utvecklade och fungerande arbetsgrupper.

Framgångsrika arbetsgrupper

Negativa effekter av konflikter är så omfattande för verksamheten att förebyggande arbete med att bygga fungerande samarbetsinriktade arbetsgrupper alltid rekommenderas. Samarbetsinriktade arbetsgrupper kännetecknas av medlemmar som är nyfikna, undersökande, aktiva, icke värderande och inställda på att utveckla goda relationer inom arbetsgruppen och med andra arbetsgrupper.

Så fungerar konflikthantering

För att hantera en konflikt är det viktigt att kartlägga hur konflikterna yttrar sig på de olika nivåerna. Vanliga orsaker till konflikter är otydlighet i uppdrag, bristande förutsättningar att hantera uppdraget, brister i kommunikation och en organisation som inte uppskattar olikheter och olika uppfattningar.

  1. Ta in en expert med utifrånperspektiv

    En utomstående bör anlitas när olösta konflikter på arbetsplatsen ska hanteras. Experten kartlägger vad motsättningarna handlar om och vilka sak- och/ eller relationsfaktorer som ligger bakom.
  2. Beteendet hos de inblandade undersöks

    De inblandade parternas beteende, känslor och motivation att hantera konflikten undersökas inför rekommendation om åtgärder. Previa har både experter och verktyg att använda vid olika typer av konflikthantering.

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.