Krisstöd

Krisstöd

Bygg upp en väl fungerande organisation för krisarbete. Med oss får ni kvalificerat stöd både innan, under och efter en kris. Välj om ni vill ha tillgång till en telefonjour dit medarbetare och chefer får snabb kontakt med våra krisspecialister. Dygnet runt eller under dagtid, ni väljer vad som passar er.

Genom våra krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. 

Krisstöd i alla faser

Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare. Falck hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder kvalificerat stöd innan, under och efter en kris. 

Under en kris – krisstöd dygnet runt

  • Tillgång till en telefonjour som är öppen dygnet runt eller dagtid, ni väljer. Era medarbetare och chefer kan då snabbt få kontakt med Falcks krisspecialister.
  • Chefshandledning i att hantera krisen med våra krisspecialister. De gör en bedömning av situationen och rekommendationer på insater.
  • Professionellt stöd för att kunna göra rätt bedömningar i ett utsatt läge.
  • Falcks krisspecialister når ni inom 15 minuter och stöd ges på plats inom 1–12 timmar beroende på geografi, ort och tidpunkt. I ett akut läge vägleds chefer och får anpassad hjälp.

Efter en kris – fortsatt stöttning 

  • Fortsatt stöd efter den akuta fasen genom såväl individuellt anpassade insatser, som insatser på gruppnivå.
  • Psykologisk och medicinsk bedömning vid behov.

Innan något händer – förebyggande krisarbete

  • Hjälp att förbereda och krissäkra organisationen utifrån krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
  • Stöttning i att formulera en krisplan.
  • Skräddarsydda utbildningar för era chefer, arbetsledare och krisgrupper.
  • Processledda scenarioövningar för att veta hur ni ska agera om en kris inträffar. Medarbetarna blir utbildade i Första hjälpen.  

Krisstödsutbildning

Denna onlinekurs ger dig grundläggande kunskap om krisstöd på arbetsplatsen. Du får möjlighet att lära dig mer om lagar och föreskrifter, vanliga krisreaktioner, samt får konkreta tips och råd om de åtgärder som behöver vidtas vid en krishändelse.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här 

Förfrågan

Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.