Ledarskap

Utveckla ledarskapet

Ledarskapet har en stor inverkan på arbetsmiljön. Goda ledare utmärker goda arbetsplatser genom att vara noga med kompetensutveckling och att ge anställda möjlighet att utvecklas, genom tydlighet i kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner att de tillför till verksamheten.

Använd våra tips för att utveckla ledarskapet. Tipsen är framtagna i en process med våra organisationskonsulter och beteendevetare.

15 tips på hur du kan utveckla ledarskapet

 1. Var tydlig med beslut och villkor i ditt ledarskap

  Var tydlig med när medarbetare har möjlighet att påverka ett beslut och när de enbart får information. Be bara om synpunkter när du verkligen är beredd att lyssna på dem. Berätta om villkoren för lönesättning, befordran och andra förmåner, så minskar risken för ryktesspridning och orimliga förväntningar som tar energi. 
 2. Utgå ifrån verksamhetens syfte och värderingar

  Lyft verksamhetens övergripande syften och grundläggande värderingar. Det bidrar till att göra arbetet meningsfullt och underlättar för alla att fokusera på rätt delar. Fundera över dina drivkrafter och värderingar i arbetet. Berätta ofta och tydligt för dina medarbetare vad som är viktigt för dig, och vad som är viktigt för organisationen. Om du upptäcker ett glapp mellan dina och organisationens värderingar bör du fundera på hur det uppstått, och hur du kan krympa det. 
 3. Uppmuntra medarbetarnas beteende

  Analysera vilka beteenden hos dina medarbetare som bidrar till att nå era viktigaste mål. Uppmuntra sedan dessa beteenden med hjälp av beröm, belöningar och lönesättning. Låt medarbetare som lyckats med ett projekt hålla en presentation för sina kollegor. Var konkret och specifik i din bekräftelse: Exakt vad gjorde medarbetaren bra, och varför var det så bra? 
 4. Var positiv till förändringar i samhället

  Samhället förändras i allt snabbare takt och många upplever att arbetslivet genomgår ständiga omorganisationer. Om du välkomnar förändring och ser den som en chans att göra saker ännu bättre är den lättare att genomföra. Driv också själv på för ständiga förbättringar av er verksamhet. Genom att be om åtgärdsförslag och ge inflytande hjälper du medarbetare att se möjligheterna. 
 5. Ta inte alla beslut själv utan delegera ansvar 

  En organisation där chefen fattar alla avgörande beslut är en svag organisation. Delegera befogenheter och ansvar och visa att du litar på medarbetarna. Var noga med att inte överpröva beslut som du en gång har delegerat. Kostnaden för ett sådant agerande i form av urholkad arbetsglädje och minskat framtida ansvarstagande är ofta större än vinsten du tror dig uppnå i sakfrågan. 
 1. Lyssna på dina medarbetare

  Underskatta inte det vardagliga småpratet som möjlighet till viktig dialog. Delta i gemensamma fikapauser och spontana samtal, rör dig runt i lokalerna och låt dörren till ditt rum stå öppen. Ställ fler frågor än du ger svar, och låt medarbetaren själv sätta ord på sina utmaningar och lösningar. Avsluta gärna varje möte med att fråga om vad du själv kan göra för att skapa ännu bättre förutsättningar. 
 2. Var tydlig i kommunikationen för att minska konflikter

  Konflikter uppstår när kommunikationen mellan människor brister. Vi tror ofta att andra förstår vad vi säger, men lurar oss lätt själva på den punkten – gång på gång. Därför måste en bra chef ta hjälp av sin omgivning för att vässa sin kommunikation. Testa det du tänker säga på en medarbetare eller chefskollega. Öva på att framföra kniviga budskap – framför spegeln eller framför en videokamera. Betrakta svåra samtal som viktiga möten med människor du bryr dig om. Spekulera inte kring andras känslor och motiv, utan håll dig till fakta och vad du vill uppnå. Du undviker missförstånd genom att be medarbetaren återberätta hur han eller hon uppfattade ditt budskap. 
 3. Ge feedback och konstruktiv återkoppling

  Fokusera på det som görs bra och var frikostig med beröm och uppmuntran. Använd ”fem gånger mer kärlek” som tumregel: Låt minst 80 procent av din återkoppling bestå av positiva budskap. Ge beröm inför hela gruppen och kritik i enrum. Var konkret, specifik och tydlig i både positiv och negativ återkoppling. Prata om handlingar och beteenden snarare än om egenskaper. 
 4. Lyssna till synpunkter från medarbetare på jobbet

  Kritik och ifrågasättanden rymmer viktiga möjligheter till utveckling och förbättring, även när budskapet framförs på ett mindre konstruktivt sätt. Skapa ett klimat där den som vill påtala brister inte känner sig bestraffad eller ifrågasatt. Ta för vana att lyssna färdigt på kritik och att vänta en liten stund med att svara, så att du kan fundera på din respons. Tacka alltid för synpunkter – även de du inte delar. 

 5. Ge medarbetare frihet inom tydliga ramar

  Se inte dig själv som ett batteri som ska ge medarbetarna energi. Medarbetare har sin egen motivation och din uppgift är att underlätta för deras engagemang. Fråga vad dina medarbetare tycker är roligt och utvecklande på jobbet. Delegera genom att ge frihet inom tydliga ramar. Människor mår bra när de känner att de själva kan styra över sina arbetsuppgifter. 
opening quote

Som organisationsexpert är mitt jobb att stötta kunden att se vad de behöver arbeta med och uppmuntra den riktningen. Arbetet måste ju ledningsgruppen sedan göra själva.

 1. Försök ha en hälsosam arbetsbelastning som chef

  Chefens fokus på verksamheten kan göra att de egna behoven glöms bort. Viljan att göra ett riktigt bra jobb kan leda till ständig övertid, obefintlig återhämtning och att den egna motionen prioriteras bort. En sådan livsstil är direkt hälsofarlig. Dessutom smittar stress. Stressade chefer skapar medarbetare som inte mår bra. Var mån om att tala lugnt, ha ett avslappnat kroppsspråk och visa arbetsglädje. Be om feedback kring din egen stresshantering. Diskutera dina arbetsvillkor regelbundet med din egen chef.

 2. Stötta medarbetare

  Ta reda på vad som hindrar medarbetare från att prestera optimalt. Se till att undanröja hinder – det kan till exempel vara otydliga mandat, dålig utrustning eller belöningar som står i konflikt med organisationens värderingar. Fråga dina medarbetare hur du kan stötta dem för att de ska kunna göra ett ännu bättre jobb. Uppmuntra medarbetaren att formulera mål för sig själv som både är spänstiga och realistiska. 
 3. Utveckla ledarskapet med hjälp av medarbetarna

  Ta reda på utgångsläget för ditt ledarskap genom att fråga medarbetarna hur de uppfattar dig som chef. Var nyfiken och genuin i din vilja att utvecklas. Skaffa dig kunskap om effektivt ledarskap. Kom ihåg att du är en förebild även på detta område – din egen utveckling kan inspirera andra att ta ett kliv framåt. 
 4. Skapa tydliga policies och rutiner för lönesamtal

  Se till att det finns tydliga policys för löner och andra förmåner, och att dessa efterlevs. Skapa enhetliga och tydliga rutiner för lönesättning och lönesamtal. När den individuella lönesättningen upplevs som rättvis, vare sig den bygger på mätbara kriterier eller bedömningar, blir den ett viktigt verktyg för coachning och utveckling, medan motsatsen kan förpesta de bästa relationer på en arbetsplats. Samma sak gäller befordringar, beröm och firande av högtidsdagar. 
 5. Var en förebild för dina medarbetare som chef

  Att själv agera som du vill att dina medarbetare ska göra är ett av de effektivaste sätten att påverka i rätt riktning. Det gäller inte minst hur ni beter er mot varandra: Att visa omsorg, ge beröm och konstruktiv kritik och att ta ansvar för trivseln i de gemensamma lokalerna. Våga vara öppen att bjuda på dig själv och sträva efter att vara konsekvent i både tal och handling. 

Till tipsen för att engagera era medarbetare

Våra tjänster inom organisation och ledarskap

Ett framgångsrikt ledarskap och en effektiv organisation är förutsättningar för medarbetarnas hälsa och motivation. Tillsammans med er identifierar vi era behov och hjälper till med verktygen.

Organisation och ledarskap

Man och kvinna sitter i röd kontorssoffa

Ledarskapsutbildning

Via ledarskapsutbildningen får du kunskaper om hur ett effektivt ledarskap fungerar, om beteende med resultat som drivande faktor och kopplingen mellan ledarskap och medarbetares motivation i verksamheten.

Ledarskapsutbildningen