Ledarskap

Engagera medarbetare

Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för organisationens effektivitet. Genom att skapa förutsättningar för att ta till vara på kraften hos medarbetarna kan man åstadkomma underverk och överträffa verksamhetens mål.

Använd våra tips för att engagera era medarbetare på arbetsplatsen. Tipsen är framtagna i en process med våra beteendevetare och organisationskonsulter. 

11 tips för att engagera era medarbetare

 1. Ha ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön

  Ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete förutsätter att medarbetarna är med från början. Ledningen bör vara tydlig med de höga ambitionerna – att arbetet ska bidra till ökad hälsa eftersom medarbetarnas hälsa är en avgörande framgångsfaktor för hela organisationen. Men de konkreta åtgärderna i riktning mot en hälsofrämjande arbetsplats bör utformas i samarbete mellan personal och ledning. 
 2. Sätt upp tydliga mål som medarbetarna är en del av

  Se till att det är tydligt för alla vad som är poängen med det ni gör. Ju mer ni fokuserar på nyttan för kunderna och samhället, desto lättare är det att göra ett bra jobb. Sätt också upp tydliga och relevanta mål på kort och medellång sikt. Bryt ner målen till den nivå där medarbetaren direkt kan påverka. Bra mål ska vara konkreta, realistiska och mätbara – och de ska följas upp ofta. Fira alltid när mål och delmål uppnåtts.
 3. Inkludera medarbetarna i utveckling och förändringar

  Fråga medarbetarna hur de skulle vilja utveckla verksamheten för att ni tillsammans ska nå de uppsatta målen. En förändringsplan som arbetats fram av ledning och chefer riskerar att stöta på motstånd, medan samma plan som tagits fram med delaktighet från personalen har större förutsättning att lyckas. Var tydlig med var ansvar och beslut ligger i varje fråga, så att delaktighet inte förväxlas med konsensus och vetorätt för alla. Utnyttja den kreativitet som föds i möten mellan olika perspektiv och mellan medarbetarnas skiftande bakgrunder och intressen. 
 4. Utveckla kompetenser i verksamheten

  Det finns otaliga undersökningar som visar att våra prestationer kraftigt påverkas av de förväntningar vi har på oss själva och varandra. Utgå från att varje medarbetare alltid gör sitt bästa och tar ett stort ansvar för sitt arbete. Lita också på att alla kan utveckla nya kompetenser och bli så mycket mer än de är i dag. Efterfråga ”dolda talanger” och uppmuntra kollegor att utnyttja varandras kunskaper. Missa inte ett tillfälle att bekräfta de höga förväntningarna genom att ge frikostigt med beröm. 
 5. Ge frihet och ansvar för arbetsuppgifter och processer

  Medarbetare som känner att arbetsgivare och chefer ger dem frihet och ansvar mår bra på jobbet och presterar bättre. Se till att det är tydligt vem som har huvudansvaret för viktiga arbetsuppgifter och processer. Delat ansvar i grupp riskerar att bli ingens ansvar, och den som får ett mandat på pappret, men inga verkliga befogenheter, tappar snart sugen. 
 6. Ge feedback och beröm handlingar och beteenden

  Beröm är en effektiv glädjespridare och ett kraftfullt påverkansverktyg. Det du berömmer ofta och mycket kommer att förstärkas, särskilt om du fokuserar på konkreta handlingar och beteenden. Det kan också vara viktigt att vara tydlig kring saker som inte fungerar bra, men låt kritik utgöra en bråkdel av din återkoppling. Lyft bara problem som individen eller gruppen har möjlighet att påverka, och kritisera aldrig en enskild medarbetare inför kollegorna. Uppmuntra också medarbetarna att själva ge återkoppling till varandra. 
 1. Lyft fram bra exempel

  Hitta sätt att regelbundet och systematiskt sprida goda exempel. Låt exempelvis varje personalmöte eller veckobrev innehålla en stående punkt för detta. Det kan gälla arbetsinsatser som följer de uppsatta värderingarna, medarbetare som provat att göra något på ett nytt sätt eller någon som åtgärdat ett problem. Främja en kultur där medarbetarna själva uppmärksammar och berömmer både andras och sina egna insatser. Motarbeta aktivt Jantelagen. 
 2. Se alla medarbetare

  Alla medarbetare är unika individer med unika kompetenser och behov. Den nyanställde medarbetaren behöver ett annat sorts ledarskap än den nyligen befordrade eller den som befinner sig i en svacka efter många års topprestationer. Visa intresse för hur medarbetare arbetar, hur de tänker och hur de uppfattar ditt ledarskap. Gör lyssnandet till en av dina viktigaste sysslor. Var noga med bemärkelsedagar och traditioner: Rätt hanterade är de goda verktyg för att stärka och bekräfta relationer. 
 3. Utveckla organisationen genom att lära av varandra

  Organisationer och företag som lyckas inlemma lärande i det dagliga arbetet har större möjlighet att lyckas på sikt. Se till att det finns utrymme i tidsplaneringen till att lära av varandra och till att utvärdera genomförda projekt och andra insatser. Uppmuntra medarbetare att dela med sig av sina specialkunskaper, kanske i form av ett miniföredrag över en fika eller lunch. I en lärande organisation är medarbetarnas deltagande i externa kurser en självklarhet, men bara ett komplement till den dagliga läroprocessen. 
 4. Skriv individuella utvecklingsplaner för medarbetare

  Formulera tillsammans med varje medarbetare vilka långsiktiga mål som hon eller han ska sträva mot. Dokumentera också styrkor och områden för utveckling samt vilket stöd medarbetaren önskar. Tillsammans med några konkreta åtgärder och tydliga ”att tänka på” -punkter blir det en individuell utvecklingsplan som ni gemensamt kan utgå från i utvecklingssamtal och lönesamtal. Tänk på att begränsa antalet förbättringspunkter till ett hanterbart fåtal. 
 5. Använd stöd för ledare och chefer

  I den större organisationen måste ledare och chefer få bästa möjliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Det handlar bland annat om en rimlig arbetsbörda: en lagom stor grupp att leda och tillräckligt med tid för att kombinera chefskapet med andra arbetsuppgifter. För att en ledare ska utvecklas och få förtroende att leda behövs träning på att tänka strategiskt, agera långsiktigt och fatta genomtänkta beslut. Se till att ha det stöd som behövs i form av utbildning för chefer, kompetensutveckling för chefer och coachning för chefer.

Till tipsen för att effektivisera organisationen

Kvinna sitter i fönsterkarm med laptop i knät

Grupputveckling

Få insikt i hur teamet uppfattar sitt samspel, hur tydlig målbilden är och hur ledarskapet fungerar. Ni får konkret och användbar information om vilka förutsättningar och insatser som behövs för att skapa rätt utveckling.

Tjänsten Grupputveckling