Krishantering

Konflikter och kränkande särbehandling

En arbetsplats måste vara rustad för att hantera konflikter mellan medarbetare. Kunskap är nyckeln för att nå nolltolerans mot konflikter, trakasserier och mobbning. Det kräver både tydlighet hos chefer och engagemang hos medarbetare.

opening quote

Riktlinjerna bidrar med mycket kunskap och ger stöd i arbetet med att hantera mobbning och kränkande särbehandling i alla faser

Hantera konflikter och kränkande särbehandling 

Använd våra tips för att ta hand om konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Tipsen är framtagna i en process med våra organisationskonsulter, beteendevetare och psykologer.

 1. Räkna med bråk

  Tydliga roller och en öppen kultur som uppmuntrar konstruktiv återkoppling minskar risken för konflikter och trakas­ serier. Se till att vara förberedd och tydlig med vad som gäller. Det gör det lättare att agera tidigt och konsekvent vid konflikter.

 2. Var tydlig med vad som gäller

  Alla arbetsplatser ska ha en tydlig policy med information och rutiner gällande kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Se till att alla medarbetare – chefer såväl som anställda – vet vad som gäller. Policyn ska även informera om vem man tar kontakt med om man utsätts, eller om man misstänker att någon annan gör det. Gör policyn så konkret som möjligt, skriv ut exakt vad som åsyftas.

 3. Ta tag i konflikter på jobbet direkt 

  Agera direkt om det finns misstanke om en begynnande konflikt eller om en medarbetare blir illa behandlad. Ju tidi­gare du tar tag i frågan, desto lättare att hitta en konstruktiv lösning. Det kostar ingenting att fråga en gång för mycket, men att vänta i rädsla för att agera förhas­tat kan stå verksamheten dyrt. Dokumen­tera allt som framkommer.

 4. Var observant

  Märker du att någon beter sig annor­lunda eller negativt i förhållande till hur han eller hon brukar bete sig kan det vara ett tidigt tecken. Våga fråga hur det är fatt och om du kan hjälpa till. Var beredd på att följa upp om det behövs.

 5. Våga prata om företagskulturen och jargongen

  När det kommer till sexuella kränk­ningar och trakasserier finns det ofta en diskrepans mellan vad olika människor uppfattar som en kränkning. Det är ett komplext område som har stor påverkan på arbetsplatsen. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur är det på vår arbets­plats? Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss? Var tydlig med vilket språk som är acceptabelt och inte acceptabelt.

 1. Främja öppenhet på arbetsplatsen

  Det kan vara väldigt tufft för en utsatt medarbetare att berätta vad hon eller han varit med om. Att bli utsatt för kränkningar eller trakasserier präglas ofta av skam­ och skuldkänslor och det är inte ovanligt att den utsatte tar på sig skulden för det som skett. Uppmuntra medarbetare att våga prata, till exempel genom att ta upp ämnet på möten, i medarbetarsamtal och i enkä­ ter. Främja öppenhet på arbetsplatsen.

 2. Var uppmärksam på kränkande särbehandling

  Arbetsgivare är skyldiga att agera även om den som känner sig utsatt inte själv anmäler. Om det uppstår en miss­tanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis förolämpningar, utfrysning eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta reda på om så är fallet.

 3. Red ut vad som skett

  Ett första steg är att skapa en tydlig bild av det inträffade genom samtal med alla inblandade och eventuella vittnen. Var tydlig med hur processen kommer att se ut. Det är viktigt att utredningen görs diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade.

 4. Erbjud professionellt stöd

  Att bli anklagad för att ha utsatt en annan kan komma som en chock för en medarbetare. Det är viktigt att alla får komma till tals och ge sin version av vad som skett. Erbjud krisstöd till de berörda parterna. 
 5. Ta extern hjälp vid konflikter och kränkningar

  Överväg att ta in extern hjälp från företagshälsan för att få en objektiv bedömning. Det kan vara lättare både för den utsatte och den anklagade att utredas av en oberoende part. 

Till tipsen för att hantera kriser och tillbud

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps nya riktlinjer

Myndigheten för arbetsmiljökunskap släpper nya riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning. 

Till riktlinjerna 

Två äldre kvinnor på buss tittar på samma mobil

Konflikthantering

Vi hjälper er att reda ut konflikter. Ni får en kartläggning på vad motsättningarna handlar om och vilka faktorer som ligger bakom. Beteenden, känslor och motivation att hantera konflikten undersöks och ni får en rekommendation på åtgärder. 

Tjänsten Konflikthantering