Tillbaka

Utmaningar i den digitala arbetsmiljön

Tips från experten

Publicerad
Utmaningar i den digitala arbetsmiljön

Den snabba digitaliseringen har förändrat, och kommer förändra, både hur vi arbetar och lever. Redan idag använder cirka 75 procent IT i det dagliga arbetet och fler och fler spenderar i princip hela sin arbetsdag vid datorn.

Jan Gulliksen, även känd som ”Gulan”, är professor i Människa-datorinteraktion och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation på KTH. Hans forskning fokuserar på Användbarhet, tillgänglighet och användarcentrerad systemdesign samt Digital Arbetsmiljö. Han var projektledare i Arbetsmiljöverkets kartläggning om den Digitala arbetsmiljön (Rap 2015:17) och ordförande för Digitaliseringskommissionen. Dessutom är han Sveriges Digital Champion på EU-nivå och medlem av regeringens Digitaliseringsråd. 

Hur definierar man digital arbetsmiljö?

– Det handlar om den arbetsmiljö, dess problem och möjligheter av såväl fysisk, psykosocial och kognitiv art som blir resultatet av att arbetets stödsystem och verktyg digitaliseras. Inom många yrken innebär digitalisering att arbetet förändras i grunden. Vad händer med en organisation när man digitaliserar? Vi behöver ta in detta i arbetsmiljöperspektivet och arbeta med att systematiskt utvärdera det digitala arbetet. 

På vilket sätt skulle man kunna göra det bättre än idag? 

– Det finns idag ingen systematiskt fungerande skyddsrondsverksamhet med fokus på det digitala, trots att det är en viktig del av den lagstadgade kvalitet på arbetsmiljö som man kan förvänta sig. Det behövs fler utbildade personer inom området, och mer kompetens. 

– Det finns stöd att hantera det som människor upplever som problem med digitaliseringen. Många användare får till exempel inte nödvändig utbildning i systemen och upplever dem därför som svåra att hantera. I enkäter ser man ofta att människor upplever IT som jobbigt men samtidigt underlättar digitaliseringen enormt, inte minst i fråga om flexibilitet och möjligheten att arbeta på distans.

Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion på KTH opening quote

Ledarskapet är viktigt för en väl fungerande digital arbetsmiljö. Man behöver särskilt förstå behovet av att utveckla den digitala kompetensen

Hur drar man bäst nytta av digitaliseringens möjligheter?

– Digitaliseringen innebär risker, som gränslöst arbete, sammanflytande av arbetstid och fritid, belastningsbesvär, etecetera, men samtidigt många möjligheter eftersom den alltsomoftast låter oss vara mer effektiva, kreativa och tar bort många av de monotona och belastande gamla arbetsuppgifterna. Men det krävs att vi alla utvecklar vår digitala kompetens och lär oss använda tekniken på ett effektivt och ergonomiskt sätt och sätter gränser för vårt arbete. 

Hur ska en organisation tänka kring de nya krav som digitaliseringen ställer på ledarskap, kompetens? 

– Ledarskapet är otroligt viktigt för en väl fungerande digital arbetsmiljö. Man behöver som högsta ledare ta ansvar för och stödja den digitala utvecklingen, man behöver förstå behovet hos personalen för kontinuerlig kompetensutveckling och särskilt behovet av att utveckla den digitala kompetensen. Utvecklingen går så snabbt att man kontinuerligt måste utveckla den digitala kompetensen.

Hur långt har vi kommit i digitaliseringen och vad sker härnäst? 

– Vi ligger långt fram i den digitala transformationen av samhället, även om den bara är i början av sin förändring. Vi kommer att få se många stora förändringar till följd av digitaliseringens möjligheter under den närmaste tiden. För att vi ska kunna fortsätta vara ledande i utvecklingen krävs att vi bejakar digitaliseringen, att vi ledarskapsmässigt stödjer den och att vi öppnar upp för alla människors deltagande i den innovation som står för dörren.

Fyra utmaningar med digital arbetsmiljö

  1. Arbete och lönearbete. Digitaliseringen innebär att man kan arbeta var som helst, bara man har tillgång till sin dator. Det riskerar att sudda ut gränsen mellan arbete och fritid – det gränslösa arbetet. 
  2. Hållbart arbetsliv. Hur skapar vi en sund utveckling av arbetslivet när arbetslivet digitaliseras?
  3. Digital kompetens och kompetensutveckling. IT förändringar går snabbt och ökar kraven på att lära sig nytt i arbetet. Behovet av kompetensutveckling ökar.
  4. Arbetssätt och yrkesroller. Hur skapar vi arbetstillfällen som bäst tar till vara på den flexibilitet, kreativitet, och innovation som digitaliseringen innebär?
Publicerad