Pressmeddelande

Hälften stillasittande mer än sju timmar per dag

20221031: I rapporten ”Stillasittande i arbetslivet 2022” baserad på 34 000 medarbetare över hela landet har Falck Previa fördjupat sig i hur stillasittande ser ut i arbetslivet. Rapporten visar att nästan hälften är stillasittande mer än sju timmar per dag. Omkring var femte uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer per dag. Samtidigt visar forskning att mycket stillasittande utgör en hälsorisk, även för personer som tränar regelbundet.

– Vi har byggt bort mycket av vår vardagsmotion. Idag kan vi beställa mat till dörren, åka bil till jobbet och ta hissen i stället för trapporna. Det gör att många måste planera för rörelse, det är inte något som bara sker, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa.

Nästan en tredjedel av de 34 000 medarbetare Falck Previa kartlagt sitter still 7–9 timmar varje dag. Närmare 20 procent uppger att de sitter stilla 10 timmar eller mer.  

Diagram som visar hur mycket sitter vi ned, antal svarande per tidsintervall

Stillasittandet ökar i takt med ju högre utbildning medarbetaren har.

Diagram som visar hur mycket vi sitter, fördelat på utbildningsnivå. Genomsnitt per dag.

För att få en fördjupning av hur stillasittande relaterar till hur tillfreds man är med sin rörelsenivå har Falck Previa även kombinerat statistiken över antal timmar medarbetare sitter och hur tillfreds man upplever sig med sin rörelsenivå. Här syns ett tydligt mönster där de som sitter mer stilla är mindre tillfreds med sin rörelsenivå än de som sitter stilla mer sällan.

Diagram 3 visar frågan "Är du tillfreds med din rörelsenivå?" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag.
Diagram 3

– Många medarbetare uttrycker att de vill röra sig mer, men de orkar inte och hinner inte. Därför är det är så bra när det finns förutsättningar till rörelse på arbetsplatsen. Företag som investerar i friskvård och stöttande insatser för rörelse får dessutom många gånger tillbaka det genom ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro, säger Åsa Miemois.

För medarbetare som är stillasittande upp till nio timmar per dag är det självskattade allmäntillståndet relativt likvärdigt. Men när stillasittandet är 10 timmar eller mer syns en trend där upplevelsen av allmänt hälsotillstånd försämras.

Diagram 4 visar frågan "Självskattat allmänt hälsotillstånd" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag.

Till viss del syns även att de medarbetare som sitter stilla mycket upplever sig mer stressade.

Diagram visar frågan "Hur ofta upplever du att du är stressad?" i jämförelse med antal timmar stillasittande per dag

– Listan kan göras lång över vad arbetsgivare kan göra för att bryta långvarigt stillasittande. Dels kan man titta utifrån organisationsperspektivet och se över möteskulturen, hur man planerar och genomför möten. Och vilken typ av mikropauser möjliggörs där anställda har möjlighet att ta den där lilla stretchen el rörelsepausen. Det gäller att ge förutsättningar för de anställda och att sänka tröskeln så att alla kan vara med, säger Åsa Miemois.

Läs mer:

Falck Previas rapport ”Stillasittande i arbetslivet 2022” (Länk)

Rapporten ”Stillasittande i arbetslivet 2022” bygger på 34 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under 2021-2022.

Falck Previas hälso- och arbetsmiljöprofiler kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet. Hälso- och arbetsmiljöprofilen ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Om Falck Previa

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previa har 1 000 medarbetare. Sedan 2014 ingår Previa i Falck som är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023. Läs mer på previa.se/falck

För mer information kontakta  

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.se