Pressmeddelande

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland chefer

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Det visar en ny statistiksammanställning från Previa. Chefshälsorapporten som innefattar statistik för åren 2014–2019 visar att utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade, men medan en viss inbromsning syns för kvinnor år 2019 så ökade sjukskrivningarna bland män i chefsposition.

Diagram som visar fortsatt ökning av psykosociala besvär bland chefer.
Diagram 1. Utveckling sjukskrivningar bland chefer orsakskategori psykosociala besvär. År 2014-2019. Antal sjukskrivningsdagar per 100 chefer.

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

För andra året i rad presenterar Previa företagshälsa aktuell statistik på hur sjukskrivningar bland Sveriges chefer utvecklas. Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet.

När Previa systematiskt började kartlägga chefers ohälsa år 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykosociala orsaker på 28 dagar per 100 chefer per år. Sex år senare har det ökat till 78 dagar per 100 chefer och år. Psykisk ohälsa ökar mer än andra orsaker till sjukskrivning. 

Diagram per orsakskategori där psykosociala besvär ökar mest.
Diagram 2. Utveckling av sjukskrivningar per orsakskategori. Förändring år 2014-2019.

– Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

År 2014 hade kvinnor i chefsposition i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, det har ökat till 113 dagar år 2019. Även män i chefsposition blir allt oftare sjukskrivna av psykosociala orsaker.

Totalt sett ökar sjukfrånvaron bland Sveriges chefer, och det är långtidsfrånvaron som ökar. Korttidsfrånvaron fortsätter däremot ner. Det skall dock inte tas som en intäkt för att korttidsfrånvaron minskar, snarare att chefer har en tendens att inte sjukskriva sig när de har kortare sjukdomsbekymmer.

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa. 

Diagram visar fortsatt ökande långtidssjukfrånvaro och avstannande korttidssjukfrånvarobland chefer
Diagram 3. Sjukfrånvaro bland chefer totalt samt korttids- och långtidsfrånvaro. År 2014-2019.

 – Ansvaret för arbetsmiljön behöver starta på högsta ledningsnivå och ägas av hela organisationen. Det är då vi skapar de konkreta beteenden som kännetecknar en hållbar organisation, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

Kvinnor i chefsposition fortsätter vara mest utsatta och sjukfrånvaron bland ligger fortsatt långt över män i chefsposition, dock syns en viss avstanning år 2019 av de senaste årens brant stigande kurva, det är dock för tidigt att dra slutsatser kring om det innebär ett långsiktigt trendbrott.

Diagram visar högre sjukfrånvaro bland kvinnliga chefer.
Diagram 4: Sjukfrånvaro bland chefer, uppdelat på kön. År 2014-2019.
opening quote

Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare.

Tio råd för att motverka ohälsa bland chefer

 1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
 2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
 3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
 4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.
 5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
 6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
 7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
 8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
 9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
 10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, Lennart Sohlberg@previa.se (Pressbild)

Lena-Karin Allinger, leg. psykolog och organisationskonsult (Pressbild)

Falcks pressrum på mynewsdesk

Omslag på Chefshälsorapporten 2019

​Chefshälsorapporten 2019

Sammanställning av sjukskrivningar och bakomliggande orsaker bland Sveriges chefer år 2014–2019.

Hämta rapporten