Nyhet

Karriärcoaching som del av företagshälsan

Förra året introducerade Falck karriärcoaching som del av företagshälsovården. Coachingen handlar om att stärka medarbetare att ta ansvar över sin egen arbetssituation. Insatsen är individanpassad och i många fall handlar det inte om att hjälpa medarbetare hitta nytt jobb.

Medarbetare i samtal med en karriärcoach

Målet med karriärcoaching är att medarbetaren går från passiv till aktiv och på så sätt blir stärkt i att ta ansvar över sin situation och karriär. Det måste inte handla om att byta jobb utan oftast handlar det om att se över nuvarande situation och ibland kanske även inse att man har det bra där man är. Att ta ett aktivt beslut att vara kvar på sitt jobb kan förbättra både prestation och motivation så väl som mående.

– Arbetet ska inte behöva kännas som ett nödvändigt ont. Kanske behövs ny motivation eller att rollen justeras för att passa medarbetaren bättre. Genom att låta medarbetaren reflektera över vem hen är, vad hen kan och vad hen vill, hjälper vi personen att sätta sig i förarsätet på sin egen arbetsmässiga situation och på så sätt hitta ny motivation i arbetet, säger Ulrika Eurén, Affärsutveckare karriär och organisation och ledarskap på Falck.

Coaching som del av företagshälsovården

Det finns ett tydligt samband mellan medarbetares mående och hur bra de trivs i sitt arbete. Arbetsmarknaden präglas av stora omställningar där jobb snabbt kan förändras och försvinna samtidigt som nya roller blir aktuella. Att inte ha koll på nya tekniska framsteg och annat nytt som kan komma att förväntas av en kan leda till känslor av otillräcklighet.

– Vi såg ett behov att stötta medarbetare i snabba omställningar som påverkar sättet vi jobbar och vilka jobb som finns. Vi behöver kunna ställa om och hänga med i utveckling och anpassa våra kompetenser till en arbetsmarknad som förändras i snabb takt, säger Ulrika Eurén.

Att vara missnöjd med sin arbetstillvaro kan tyvärr leda till både sämre motivation och prestation och med tiden även ohälsa.

– I mötet med våra kundanställda kan vi se att missnöje med sitt arbete och känslan av arbetsinlåsning är utbredd och bidrar till hälsoproblem. Detta stöds även av Arbetslivsforskare Gunnar Aronssons forskning som visar att 1 av 3 upplever att de är på fel plats, säger Ulrika Eurén.

opening quote

Det finns inga personer som är fel - bara rätt person på fel plats.

Möjliggör snabba insatser

Genom att ha karriärcoaching inom företagshälsovården kan problem upptäckas tidigare så att medarbetare som mår dåligt på grund av sitt arbete kan få rätt hjälp snabbare. Eventuella problem kan till exempel fångas upp som del av andra utredningar och man kan hjälpa medarbetare tidigare och parallellt med annat om det visar sig att det är just karriärfrågor som ligger till grund för ohälsa.

– Traditionellt sätt har coaching varit separat från företagshälsovården men vi ser stora fördelar med att kombinera dem. Eftersom vi möter medarbetare och arbetsgivare på olika platser och i olika sammanhang kan vi tidigare identifiera skav och sätta in rätt insats. Förhoppningen är att kunna hjälpa människor tidigare och parallellt med eventuella andra insatser och på så sätt minska utdragen ohälsa, säger Ulrika Eurén.

Vad du kan förvänta dig av en karriärcoach

Karriärcoaching används med fördel i situationer där det är arbetet som skapar skav hos medarbetaren. Kanske är personen låg på energi och har tappat självförtroendet i sin roll. Det kan vara en del av en rehabprocess och exempelvis användas inför återgång till arbete efter sjukskrivning.

I samtal med en karriärcoach får medarbetaren möjlighet att reflektera över sig själv och sitt arbete. Vi arbetar alltid mot tydligt satta mål och använder oss av tester, övningar och hemuppgifter. Medarbetaren får också tillgång till en onlineplattform med inspelade föreläsningar. För att det ska vara en transparent och realistisk process ser vi också gärna trepartssamtal med arbetsgivaren.

– Att träffa en coach innebär att man får stöd och vägledning i att nå sina mål, övervinna sina hinder och utvecklas personligen eller professionellt. Coachen använder olika metoder, tekniker och frågor som hjälper medarbetaren att utforska sina mål, identifiera sina styrkor och svagheter, samt skapa en handlingsplan för att nå framgång, säger Ulrika Eurén.

Coachingen är individanpassad och kan vara allt ifrån ett samtal till en längre process.

Del av nya området Karriär och omställning

Karriärcoaching erbjuds idag som tjänsten Stödsamtal karriärutveckling och är en del av det nya tjänsteområdet Karriär och omställning. Du kan som kund själv beställa tjänsten, både separat och som del av större insats. Om vi ser att coaching kan hjälpa medarbetaren kan vi även rekommendera tjänsten.

Falcks tjänster inom Karriär och omställning

  1. Stödsamtal karriärutveckling
  2. Livs- & karriärplanering
  3. Karriärväxling med eller utan hälsostöd

Läs mer om karriärcoaching här.