Tillbaka

Våga fråga om alkoholvanor

Tips från experten

Publicerad
Ett vinglas med vatten och ett tomt champagneglas

Enkla åtgärder kan vända ett begynnande alkoholproblem och skapa stora vinster – både för den enskilde, organisationen och samhället. Att våga ställa frågor vid misstänkt ohälsosam alkoholkonsumtion är ett första steg.

Drygt femton procent av Sveriges befolkning dricker så pass mycket alkohol att de riskerar sin hälsa över tid även om de fungerar på jobbet och socialt.  Alkohol på jobbet är en svår fråga, inte minst hur man ska hantera en anställd som man misstänker har ett problematiskt drickande.

– Vi får ofta frågor om hur man ska hantera en situation där man misstänker att en anställd dricker för mycket, och även om det kan vara svårt så är rådet att våga fråga. Det kan räcka som öppning att säga: ”Jag är orolig för dig, du verkar inte må så bra”, säger Signe Blixt, företagssköterska på Previa i Södertälje.

opening quote

Tidiga insatser vid misstänkta alkoholproblem har fördelen att det ofta är tillräckligt med enkla åtgärder.

Uppskattningar visar att cirka 450,000 personer i Sverige har ohälsosamma alkoholvanor medan cirka 300,000 har ett skadligt bruk. Ytterligare 250,000 uppskattas ha utvecklat alkoholberoende, utan sociala problem. Eftersom alkoholism är en sjukdom som tenderar att förvärras om man inte gör något kan tidiga insatser vara avgörande.

– Tidiga insatser vid misstänkta alkoholproblem har fördelen att det ofta är tillräckligt med enkla åtgärder, säger Signe Blixt.

Tidiga varningssignaler

Hög alkoholkonsumtion har stora hälsorisker och går att koppla till en mängd följdsjukdomar och symtom. Det finns många anledningar för en arbetsgivare att engagera sig i alkoholproblem hos medarbetarna. Alkoholproblem kan leda till ökad korttidsfrånvaro, sena ankomster, försämrad arbetsprestation, instabilt humör och depression. Alkohol är dessutom den största riskfaktorn för ohälsa och tidig död i åldersgruppen 25–59 år.

– Det finns många motiv för en arbetsgivare att agera på varningssignaler om man misstänker att en anställd dricker för mycket alkohol, men ju tidigare man gör det desto bättre. När symtomen börjar visa sig har problemet ofta gått ganska långt, säger Signe Blixt.

Signe Blixt, företagssköterska på Previa i Södertälje

Signe Blixt är utbildad i den så kallade 15-metoden som utvecklats av Riddargatan 1, mottagningen för Alkohol och Hälsa, för att uppmärksamma och behandla alkoholproblem i ett relativt tidigt skede. Forskningsresultat visar att många som får behandling i ett tidigt skede av att utveckla beroendesjukdom klarar av att minska eller helt sluta med alkohol.

– 15-metoden är en relativt enkel metod som har väldigt goda resultat. I vissa fall kan det vara tillräckligt att uppmärksamma en person på hans eller hennes alkoholvanor för att de ska bli motiverade och ändra sitt drickande, säger Signe Blixt.

Arbetsgivarens ansvar

Formellt finns inget krav på att arbetsgivare ska erbjuda social eller medicinsk rehabilitering.

– Arbetsmiljöansvaret innebär fokus på hur arbetsgivaren kan kompensera för en funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning hos en anställd oavsett om det beror på en substansberoendesjukdom eller annan sjukdom, säger Urban Svensson, företagsläkare och centralt medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Som organisation eller företag är det viktigt att vara förberedd för att möta frågor från medarbetarna om alkohol och andra substanser genom att tydliggöra policies och handlingsplaner.

opening quote

Företaget ska kunna svara vilka rutiner som finns om någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetet.

– Företaget ska kunna svara frågorna: Finns det ett handlingsprogram för alkohol och droger? Vilka rutiner finns om någon uppträder alkohol- eller drogpåverkad på arbetet? Det bör framgå i en tydlig alkohol- och drogpolicy, säger Urban Svensson.

På företaget ska rutiner för arbetsanpassning och arbetsrehabilitering omfatta även alkohol- och substansberoendesjukdomar.

– I rutinerna bör framgå hur arbetsgivaren genom cheferna kan arbeta förebyggande till exempel vid arbetsplatsträffar och utbildning. Det ska också framgå vilken beredskap och organiserat stöd som arbetsplatsen har för att hjälpa medarbetare i samband med beroendesjukdom.


Fler tips om Alkohol och droger

Publicerad