Tillbaka

Skärpt lagkrav på rehabiliteringsplan

Tips från experten

Publicerad

Den första juli skärps kraven på arbetsgivare att upprätta en plan för återgång till arbete och därmed ta ett större rehabiliteringsansvar. Lagändringen syftar till att få ned sjukskrivningstalen genom att förkorta sjukskrivningstiden för långtidssjukskrivna.

Den första juli blir arbetsgivare skyldiga att ta fram en plan för återgång till arbete efter 30 dagars sjukskrivning om den anställdes arbetsförmåga bedöms förbli nedsatt 60 dagar. Lagändringen syftar till att minska sjukskrivningssiffrorna genom att fokusera på tidiga insatser för att stödja återgång till arbete. 

Anna Sporrong, rehabsamordnare på Previa, vad betyder detta rent praktiskt för arbetsgivare? 

Det betyder att man måste sätta sig ned med medarbetaren och upprätta en plan för återgång till arbete senast dag 30. Många arbetsgivare gör redan detta, men nu blir det lagstadgat. Jag har märkt en del frågor kring detta med att bedöma om sjuktillståndet ska vara 60 dagar vilket i många fall är omöjligt att veta.

Min rekommendation är att man upprättar en plan för återgång till arbete så att den är klar dag 30, på så vis bibehåller man också kontakten med medarbetaren vilket i sig är en faktor som främjar återgång till arbete. 

Är detta bra för att stödja återgång till arbete? 

Ja, det är det. Det är konkret och tydligt, och främjar tidiga insatser. Vad behövs för att medarbetaren ska komma tillbaka till jobb? Det tydliggör arbetsgivarens ansvar samtidigt som det stärker individens möjlighet att fortsätta arbeta.  

Vad behöver man tänka på som arbetsgivare för att efterfölja lagen? 

Man får arbeta utifrån de rutiner man har och lägga in detta så att det synkar med nuvarande rutiner. Sedan måste man kommunicera ut det nya lagkravet till chefer och se till att cheferna har de verktyg som de behöver, som att säkra en mall för dokumentation av plan för återgång till arbete.

Här kan våra rehab-samordnare vara en resurs att använda konsultativt. Man har någon att fråga om vad som är viktigt att tänka på när man sätter sig ned med en medarbetare för att ta fram en plan för återgång till arbete. 

Hur ska en sådan mall eller plan se ut? 

Just nu går alla och väntar på den mall som Försäkringskassan ska ta fram, men den kan man sedan anpassa till den egna arbetsplatsen. Det viktigaste är att planen för återgång till arbete blir ett levande dokument som man följer upp och stämmer av. Man kan se det som en aktiv sjukskrivningsprocess, där medarbetaren involveras. Det handlar inte om att stressa folk tillbaka till arbete utan om att skapa förutsättningar för att återgå till arbete.

Planen kan innehålla förslag på insatser, möjlighet till deltidssjukskrivning, omplacering, hjälpmedel, utbildning, plan för kontakter med arbetsplatsen.  Det handlar om att hitta rätt insats, i rätt tid och av rätt resurs.

opening quote

Min rekommendation är att man upprättar en plan för återgång till arbete så att den är klar dag 30

När en sjukskrivning närmare sig 30 dagar

Som arbetsgivare eller chef förbered dig inför samtalet med medarbetaren.

  1. Skicka över mallan för planen innan samtalet, så att medarbetaren vet vad det är som ni ska tala om och kan förbereda sig.

  2. Avsätt en timme. Detta första samtal ska inte ta längre tid än så. 

  3. När ni är klara och innan ni avslutar, var tydlig med att besvara frågan: Vad händer nu? Vad är nästa steg? 

Fler tips om rehabilitering

Publicerad