Tillbaka

Nya regler ska säkra en hållbar arbetsplats

Arbetsliv

Publicerad

Efter nyår träder Arbetsmiljöverkets nya regler för arbetsplatsens utformning i kraft. En nyhet är att arbetsmiljön ska lyftas in redan i projekteringsstadiet för att nya arbetsplatser ska planeras för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö åt alla i arbetslivet.

Den reviderade föreskriften Arbetsplatsens utformning från Arbetsmiljöverket som träder i kraft vid nyåret reglerar allt från luftkvalité, krav på belysning och dagsljus, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av dessa regler har funnits tidigare men en del har förtydligats eller skärpts.

– Målet har varit att förenkla genom en mer överskådlig struktur och tydligare definitioner samt att anpassa reglerna till verkligheten där till exempel den tekniska utvecklingen förändrat förutsättningarna, säger Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket som varit med och tagit fram den nya föreskriften.

Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket opening quote

Ett av målen har varit att anpassa reglerna till verkligheten där till exempel den tekniska utvecklingen förändrat förutsättningarna

Arbetsmiljöaspekter vid projektering

En nyhet är att projektörer och byggherrar nu har ett tydligare ansvar att se till att man tar hänsyn till arbetsmiljöregler redan på projekteringsstadiet. Detta betyder, bland annat att när en ny arbetsplats planeras, eller en befintlig byggs om, ska byggnaden utformas på ett sätt så att även personer med nedsatt rörelseförmåga eller andra funktionsnedsättningar ska kunna använda den. Det kan till exempel handla om bredden på dörrarna och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

– Det beror bland annat på att en större andel äldre kommer att finnas i arbetslivet, bland annat har riksdagen klubbat igenom förslaget om att förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. Det finns också en allmänt ökad medvetenhet om att tillgänglighetsperspektivet på arbetsplatser bör förstärkas, säger Ewa Krynicka Storskog.

Skärpta krav på rörelseutrymme

Jessica Bergström, arbetsmiljöingenjör på Previa, ser den reviderade föreskriften främst som tydligare och lättare att förstå.

– Man har samlat informationen på ett tydligare sätt men det är inte så stora förändringar jämfört med tidigare, säger hon och fortsätter:

– Man trycker hårdare på reglerna när man bygger nytt och bygger om. Värt att notera är även att kravet på rörelseutrymme har skärpts, säger hon och hänvisar till kravet att det ska finnas rörelseutrymme vid arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned.

opening quote

Man trycker hårdare på reglerna när man bygger nytt och bygger om. Värt att notera är även att kravet på rörelseutrymme har skärpts

Tidigare fanns ett allmänt råd om att det skulle vara 0,8 meter fritt utrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg, men nu blir detta ett generellt krav som gäller all verksamhet, till exempel i verkstäder eller lagerarbete.

Andra regler vid arbete på distans   

De nya föreskrifterna gäller endast arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, de gäller alltså inte hemmet eller andra platser från vilka medarbetare arbetar på distans. Det sista har skapat viss debatt, där en del uppfattat det som att Arbetsmiljöverket släpper på kraven för arbetsgivarens ansvar vid distansarbete.

– Men det stämmer inte. Arbetsgivaren har alltid, enligt arbetsmiljölagen, ansvar för att anställda inte blir sjuka eller skadade under arbetstid och för att skapa en god arbetsmiljö, även när anställda arbetar hemifrån. Men, det vore orimligt att kräva att arbetsgivare ska bygga om eller göra stora förändringar i en bostad eller i en miljö som de inte råder över eller har praktisk möjlighet att påverka. Sådana regler blir verkningslösa, säger Ewa Krynicka Storskog.

Hon poängterar att det finns andra föreskrifter som Arbetsmiljöverket ger ut som reglerar hemarbete, som till exempel föreskrifterna gällande belastningsergonomi och bildskärmsarbete. (Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) och Belastningsergonomi (AFS 2012:2)).

Nytt EU-direktiv om hemarbete

Givet trenden att fler och fler spås arbeta mer hemifrån ökar efterfrågan på tydliga regler kring arbetsmiljöansvar vid distansarbete och arbetet med ett nytt EU direktiv kring hemarbete har just påbörjats.

– Det är en viktig fråga just nu för hela Europa som kan leda till förändringar. Våra föreskrifter måste alltid uppfylla målen i EU:s direktiv som föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet, säger Ewa Krynicka Storskog.

Läs mer om Arbetsmiljö

Publicerad