Tillbaka

Personliga hälsomål engagerar gruvpersonalen

Goda exempel

Publicerad
LKABs lokverkstad i Kiruna.

På LKAB används hälsokartläggning för att bidra till friskare medarbetare och en mer hållbar arbetsplats. På gruvbolagets lokverkstad i Kiruna togs initiativet till hälsoprojektet "Armar och ben" efter en hälsokartläggning.

Initiativet till hälsoprojektet Armar och Ben startade efter en hälsokartläggning utförd av Previa som har levererat företagshälsovård till LKAB sedan 2017. I uppdraget ingår det att utföra återkommande hälsokartläggningar som sedan följs upp på individ- och gruppnivå och identifierar vilka områden som fungerar bra, vilka beteenden som ska stöttas och var förbättringspotential finns.   

– Resultaten visade på stor variation hos medarbetarna. Det ledde, bland annat, till ett ökat fokus på att ta ansvar för sin egen hälsa. Vad behöver jag för att må bättre? Det kan handla om kost, träning eller sjukgymnastik. Alla medarbetare är med i projektet, men de arbetar med olika mål som de själva har satt, säger Håkan.

opening quote

Det ledde till ett ökat fokus på att ta ansvar för sin egen hälsa. Vad behöver jag för att må bättre?

Lokverkstaden i Kiruna ansvarar för underhåll och besiktning av de lok som trafikerar LKAB Malmtrafik i norra Sverige. På verkstaden arbetar cirka 30 personer i ett åldersspann från 20 till 60 år. Arbetsuppgifterna varierar, men Håkan beskriver verksamheten som fysiskt tung där medarbetare behöver klättra upp och ned på loken.

– Previa kom hit och praktiserade på golvet för att verkligen förstå hur vi arbetar och hur det fungerar hos oss. Sedan gjorde de intervjuer med alla medarbetare och hälsoundersökningar, som i sin tur resulterade i handlingsplaner. 

Drivs av medarbetarna

Medarbetarna fick diskutera resultaten i grupp, vilket ledde till förslaget att starta ett hälsoprojekt inriktat på träning. 

– Jag köpte förslaget, men då ville jag att någon av medarbetarna skulle vara projektledare, säger Håkan. 

Så blev det. Lina Nyberg på lokverkstaden startade upp projektet i slutet av förra året och det planeras att pågå under 12 månader och involvera alla på arbetsplatsen utifrån individuella förutsättningar.

– Det har ju varit ett väldigt speciellt år, inte minst med covid-19, samtidigt som vi haft en del projekt med ombyggnationer på loken och en väldigt pressad arbetssituation. Man märker mycket väl att hälsoprojektet har haft en positiv inverkan på arbetsgruppen och trots att vi har mycket att göra just nu och inte alltid hinner att träna så är alla glada. Man pratar och peppar varandra att hålla igång, säger Lina Nyberg lokreparatör på LKAB.

– Att tänka "prehab" har verkligen haft en stor inverkan på våra vardagliga vanor. Krämpor som en annars hade ignorerat har en fått tidigt råd och stöd för. Kaffe har blivit te och "bit ihop" har blivit "vad kan ha orsakat det"? 

Projektet ger medarbetare möjlighet att träna under arbetstid och var och en har satt upp personliga mätbara mål. Det kan tillexempel handla om att förbättra konditionen, gå ned i vikt, jobba med kosten eller vara inriktat på att förbättra blodvärden. 

– Previa har hjälpt till med att fastslå vilka parametrar vi ska arbeta med och kommer tillsammans med medarbetaren följa upp de individuella målen. På så vis får vi hjälp att följa upp och utvärdera. Redan nu syns resultat. Jag skulle säga att det finns en helt annan glädje i arbetet, säger Håkan. 

Gruppbild från LKAB:s lokverkstad i Kiruna
Lina Nyberg, lokreparatör på LKAB:s lokverkstad i Kiruna Foto: Magnus Hörnström

Del av systematiskt arbetsmiljöarbete 

LKAB arbetar brett och systematiskt med medarbetarhälsa, arbetsplatskultur och arbetsmiljö för att skapa motivation och arbetsglädje och Håkan är övertygad om att det också gynnar produktiviteten. Friska medarbetare är en förutsättning för goda resultat och det gynnar även företaget när det kommer till att rekrytera nya medarbetare.

– Jag tror att det viktigaste som ledare för att nå framgång i interna projekt är att våga flytta besluten och ansvaret ned till golvet – det är trots allt där som pengarna görs. Det är lätt att en ledningsgrupp talar i väldigt fina ord uppifrån, men det är när det startar nedifrån som det lyckas. 

Är du en förebild – har du också börjat träna mer? 

– Ja, det är klart att jag tänker på min egen hälsa. Vi har till exempel en Facebookutmaning som heter 130 pass innan nyår, och där är jag med. 

Ta avstamp i hälsokartläggningen

Hälsokartläggningar är ett redskap för att få en samlad bild av hur hälsoläget ser ut, men de kan också vara startskottet för förändring. Åsa Vuorinen är en av de företagssköterskor i Kiruna som arbetar med LKAB. 

– Vad som utmärker LKAB är att de har förstått vinsten av att arbeta förebyggande med hälsa. Här har de använt kartläggningen för att dra igång ett hälsoprojekt kopplat till mätbara mål på arbetsplatsen, säger hon. 

opening quote

LKAB visar vikten av att låta medarbetarna vara med och utforma insatserna.

När Previa utför hälsokartläggningar sker återkoppling till chef och medarbetare, men det är upp till kunden att välja hur de vill arbeta vidare. LKAB valde att fokusera på vad de kan göra för att förbättra och bibehålla sina resultat. 

– Då blir hälsokartläggningen en start att arbeta vidare från. Att på så vis arbeta förebyggande genom att stärka det som redan är bra lönar sig i längden, säger Åsa Vuorinen.

– LKAB visar vikten av att låta medarbetarna vara med och utforma insatserna. För en del handlar det om träning i grupp, medan andra arbetar med träningsprogram som är utformade specifikt för att behandla ett besvär, till exempel nack- eller rygg-problem. Vi arbetar i tvärprofessionella team med företagssköterska, fysioterapeut, företagsläkare och beteendevetare och på så vis kan vi föreslå aktiviteter och åtgärder på många olika plan. 

Läs om Previas hälso- och arbetsmiljöenkät

Publicerad