Tillbaka

Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet

Tips från experten

Publicerad

Stressen ökar bland medarbetare och chefer. Samtidigt går vi mot en lågkonjunktur som vi inte vet hur den kommer att slå mot företagen och arbetstagarna. Vår handbok för ett hållbart arbetsliv kan vara ett stöd till dig som chef då den innehåller tips och råd för att underlätta i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Nu finns en reviderad upplaga, både på svenska och engelska.

Under och efter pandemin aktualiserades arbetsmiljöfrågorna och de fick ta större plats än tidigare. Många av de som hade möjlighet att arbeta hemifrån kände sig mindre stressade. Nu visar ny statistik från Försäkringskassan att sjukfrånvaro på grund av stress ökar igen. Att stressen är hög bland medarbetare och chefer är något som bekräftas av Falcks statistik från rapporten Stress i arbetslivet 2022, som visar att var tredje medarbetare känner stress på risknivå.

– Bakom stress och utbrändhet finna alltid en kombination av orsaker som kan kopplas till såväl arbetssituationen som livssituationen i övrigt. Som arbetsgivare behöver det systematiska arbetsmiljöarbetet ägas av hela organisationen och bygger på en bred involvering av såväl ledare som medarbetare. Det handlar om att skapa ett forum för delaktighet och inflytande, säger Lena Karin Allinger, organisationskonsult på Falck.

opening quote

Det handlar om att skapa ett forum för delaktighet och inflytande

Prioritera arbetsmiljöfrågorna i osäkra tider

En hållbar arbetsplats är den som skapar de allra bästa förutsättningarna för medarbetare att göra sitt bästa med minsta möjliga risk att bli sjuk eller skadad. I osäkra tider blir utsatta för fler stressfaktorer och det blir extra viktigt att arbetsmiljöfrågorna kommer högt upp på agendan. Nu kan det därför vara ett bra tillfälle att ta se över sina rutiner och lägga extra fokus på medarbetare och chefers hälsa.

– Arbetsmiljöfrågor har en koppling till kultur, värderingar och beteenden på en arbetsplats. Det behöver finnas en kongruens mellan policydokument och konkreta aktiviteter, vad vi faktiskt gör och hur vi agerar. Över lag behöver arbetsmiljöarbetet omfatta konkreta insatser på organisation, grupp och individnivå för att göra skillnad, säger Lena Karin Allinger.

Tips från Falck Previas handbok 2022

 

 1. Ta ett helhetsgrepp
  Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förebygga risker och främja hälsa på en övergripande nivå och på individ- och gruppnivå och omfatta både den fysiska och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Ett framgångsrikt arbete förutsätter att medarbetarna är med på tåget redan från början. Arbetsgivaren har ansvaret, men bäst resultat uppnås om medarbetarna engageras. Medarbetare har dessutom ett ansvar att rapporterna om de upptäcker brister i arbetsmiljön.
 2. Kartlägg nuläget
  Arbetsplatser ser olika ut och en kartläggning av det aktuella läget är en bra utgångspunkt. En arbetsmiljörond, eller skyddsrond, är ett sätt att få kontroll på läget, oavsett om arbetsplatsen är en verkstad eller ett kontor. Den kan också ge svar på vilka speciella föreskrifter som gäller på den aktuella arbetsplatsen, till exempel om det finns krav på medicinska kontroller. Syftet är att identifiera förbättringspunkter i arbetsmiljön och få underlag för att genomföra dem.
 3. Ta grepp om hälsoläget
  Erbjud medarbetare att delta i en arbetsmiljö- och hälsokartläggning för att få en grund för arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Kartläggningen kan genomföras såväl fysiskt som digitalt och vara så omfattande att den ger en bra bild av det samlade hälsoläget. Gruppens samlade värden är det viktigaste resultatet och visar vad som behöver särskilt fokus.
 4. Gör en riskanalys
  Utifrån arbetsplatsens specifika utformning och medarbetare, gör en riskanalys som tar hänsyn till den fysiska och den organisatoriska och sociala delen. Belysning, buller, ergonomisk belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Stress, relationer och arbetsuppgifter kan vara saker som påverkar den organisatoriska och sociala delen. Börja med att lista det som finns på plats och fungerar, för att därefter lyfta vilka förändringar som kan behöva vidtas för att minska risken för ohälsa.
 5. Var extra vaksam när verksamheten förändras
  När verksamheten eller arbetssätten förändras är det extra viktigt att se till att arbetsmiljöarbetet följer med. Omställningen till ökat hemarbete som många ställts inför i och med coronapandemin skapar nya risker när medarbetare arbetar hemma och får ta större ansvar för sitt arbete. Att ställa om till aktivitetsbaserat kontor, eller introducera nya verktyg, är förändringar som bör följas av uppdaterade riskbedömningar och utvärderas om förändringen fungerar för medarbetarna.


Läsa alla våra tips om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Publicerad