Tillbaka

Fokus på kultur och beteenden minskar arbetsolyckor

Tips från experten

Publicerad

Antalet dödsolyckor i arbetslivet ökar och nu tar regeringen krafttag för att vända trenden. Genom att fokusera på säkerhetskultur och säkra beteenden kan olyckor på arbetsplatser minskas.

Dagens arbetsplatser är säkrare än de var för 25 år sedan och antalet dödsfall till följd av arbetsplatsolyckor har halverats jämfört med mitten av 1990-talet. Ändå dog cirka 50 personer på grund av jobbolyckor förra året, upp från 44 året innan. Hitintills i år, januari-juli, har ytterligare 24 personer mist livet på arbetsplatsen, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

Den höga siffran går stick i stäv med regeringens uttalade nollvision för jobbrelaterade dödsolyckor och i slutet av juni presenterades satsningar för att förebygga dödsolyckor.

– Det här är en oroväckande ökning. Vi vet inte om det här är en trend eller om det är tillfälligt. Men det finns anledning att agera, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon presenterade förslaget i slutet av juni.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson opening quote

Det är en oroväckande ökning. Det finns anledning att agera.

Enligt ett uppdrag från regeringen ska Arbetsmiljöverket analysera varje enskild dödsolycka för att dra slutsatser och ge rekommendationer. Dessa ska presenteras på ett lättillgängligt sätt och kunna användas av arbetsgivare och skyddsombud. Myndigheten ska fokusera på branscher som är särskilt drabbade, som jord- och skogsbruk, gruvdrift , avfall- och avloppshantering samt transportsektorn. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019.

Kultur och beteenden för ökad säkerhet

– Arbetsgivare behöver arbeta med fokus både på säkerhetskultur och på säkra beteenden för att minska tillbud och olyckor, säger Anton Tollin, organisationskonsult och psykolog på Previa som stödjer organisationer att utveckla säkerhetsarbetet utifrån Beteende-Baserad Säkerhet (BBS).

– BBS är en metod som syftar till att förbättra säkerheten och minska antalet tillbud och olyckor genom att fokusera på kultur, ledarskap och beteenden.  Ett mål är att få medarbetare att alltid välja det säkra beteendet, säger Anton Tollin.

Olyckor speglar ofta brister i säkerhetsarbetet, till exempel att man inte undersökt och riskbedömt ett arbetsmoment fullt ut och inte följer de rutiner som upprättats. Hög arbetsbelastning är en annan faktor som kan öka risken för olyckor genom försämrad reaktionsförmåga och omdöme.

– Alla på en byggarbetsplats vet idag att säkerhetsutrustning är nödvändig, ändå sker ett antal olyckor varje år som hade kunnat undvikas om säkerhetsutrustningen hade använts som den skulle. Följsamheten är inte alltid så hög som man skulle vilja.

Anton Tollin, organisationskonsult och psykolog
Anton Tollin, organisationskonsult och psykolog.

Så sent som i maj omkom en man i en fallolycka vid ett bygge i Solna utanför Stockholm när han föll från en byggställning åtta våningar upp i luften utan skyddslina.

– Om man vistas och arbetar på hög höjd ofta så uppfattar man till slut inte risken som lika stor, man vänjer sig vid risken vilket kan leda till att man väljer bort säkerhetsutrustning, säger Anton Tollin.

Strukturerad process för beteendeförändring

Praktiskt utgår BBS från att identifiera ”hot spots” eller riskfyllda arbetsmoment. Arbetet följer sedan en strukturerad process, den så kallade DO-IT-modellen.

– Genom att fokusera på konkreta beteenden stöds även utvecklingen av en god säkerhetskultur vilket är en avgörande faktor för att minska antal olyckor. Andra viktiga faktorer för att nå resultat är ledningens engagemang och prioritering av säkerhetsarbete och involvering av medarbetare, säger Anton Tollin.

DO-IT – ett sätt att jobba med BBS

BBS bygger på forskning inom bland annat beteendepsykologi och är en tillämpning av OBM (Organizational Behaviour Management). DO-IT är en modell för att arbeta med BBS.

  • Definiera och identifiera ”hot spots” (riskfyllda arbetsmoment) samt säkra respektive osäkra beteenden i dessa ”hot spots”.
  • Observera dessa beteenden och gör en beteendeanalys, det vill säga analysera hur förutsättningar och konsekvenser påverkar beteenden.
  • Involvera medarbetare och påverka beteenden genom att ändra förutsättningar och konsekvenser. Sammanfatta strategierna i en handlingsplan.
  • Testa och utvärdera effekterna av strategierna. Har förväntade resultat uppnåtts?
Publicerad