Tillbaka

Bryt chefernas ensamhet – gör alla delaktiga i spelreglerna på jobbet

Tips från experten

Publicerad

I Previas kartläggning av chefers sjukfrånvaro 2014–2019 har ohälsan bland chefer ökat kraftigt. Mest ökar den psykiska ohälsan. Två områden att se över på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa bland chefer är: Hur beter vi oss på arbetsplatsen? Och finns möjlighet till erfarenhetsutbyte för cheferna?

Dagens ledarskap handlar dels om sakfrågor och strukturer – vad som ska göras för att nå uppsatta mål, men lite chefstid riktas till frågor som ”hur beter vi oss mot varandra”– områden som potentiellt kan leda till ohälsa och konflikter på arbetsplatsen.

Att tydliggöra och konkretisera de överenskommelser som styr hur medarbetare samarbetar och verkar med och mot varandra kan vara en nyckel för en hållbar arbetsplats och ett sätt att avlasta chefen.

Ta diskussion: Hur talar vi till varandra?

Att skapa ett bra arbetsklimat innefattar att involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?

opening quote

I organisationer med låg medarbetarinvolvering är det lättare att lägga över problem på chefen.

– Ledarskap handlar om hur vi rent konkret arbetar med de överenskommelser som finns på arbetsplatsen. De flesta arbetsplatser har sådana överenskommelser, eller Codes of Conduct, men man kan behöva konkretisera vad de betyder i praktiken, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Previa.

Det kan betyda, till exempel, att tydliggöra att om man som medarbetare hamnar i en konflikt med en annan person har man också ansvar för att reda upp situationen. Att man tar diskussionen där och då.

– Om man märker att något inte fungerar, eller om det skaver i ett samarbete, så betyder det att de som är inblandade tar ansvar och pratar om situationen så att det inte eskalerar, säger hon.

Eftersom det kan vara svårt att konfrontera en annans beteende säger Lena-Karin Allinger att det är viktigt att man kommer ned på en konkret nivå och har tydliga överenskommelser för hur ett sådant samtal kan gå till och följas upp. En stor grad av involvering när man arbetar fram dessa ökar chanserna att lyckas.

– När man får vara med och påverka uppmuntras man också till att ta ansvar för besluten. Det i sig är motiverande och fungerar klart bättre än att få något pådyvlat sig. I organisationer med låg medarbetarinvolvering är det mycket lättare att lägga över problem på chefen, säger Lena-Karin Allinger.

Bryt ensamheten för chefer

Som chef är det lätt att känna sig ensam i sin roll. Men det finns flera sätt att bryta ensamheten. Bra metoder är att etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte och att fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.

Chefer kan ofta uppleva sig trängda mellan ledningens krav och medarbetarnas förväntningar. Här kan chefsnätverk vara ett sätt att dela erfarenheter och få stöd av andra. För att det ska bli det stöd som eftersträvas behöver man inom organisationen skapa en tydlig struktur för chefer att träffas, och avsätta tid för regelbundna möten som enbart syftar till att dela erfarenheter och vara varandras bollplank.

– Bäst är att legitimera mötena uppifrån och sätta en tydlig form, plats och tid för dessa. Det är ingenting som kan klaras av under en lunch utan det måste prioriteras i organisationen. Många chefer upplever sig som mindre ensamma i sin roll om de har en plats där de kan bolla sina utmaningar och problem, men kanske upplever att de inte har tid för sådana möten. Så det är viktigt att man regelbundet, kanske månadsvis, sätter av tid, säger Lena-Karin Allinger.

Tio råd för att motverka ohälsa bland chefer

  1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
  2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
  3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
  4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.
  5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
  6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
  7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
  9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
  10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.


Fler tips om hållbart ledarskap

Publicerad