Hälsa

Stress på arbetsplatsen

Att stressa under korta perioder är ofta inte farligt. Under en längre tid, då du inte hinner återhämta dig emellan är det både ohälsosamt och skadligt. Det kan leda till hälsoproblem med sänkt arbetsförmåga – och till sjukskrivning.

Använd våra tips för att motverka stress på arbetsplatsen. Tipsen är framtagna i en process med våra beteendevetare, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoutvecklare och hälsoekonomer.

10 tips för att motverka stress på jobbet

 1. Skapa delaktighet och tydliga mål för arbetet

  Engagemang och delaktighet motverkar stress, så länge det finns tydliga och rimliga mål för verksamheten. För att må bra på jobbet behöver vi ha inflytande över våra arbetsuppgifter och vår arbetsmiljö. Chefer behöver ge snabb, tydlig och tillräcklig information om måluppfyllelse, ekonomiska resultat och förändringar. Varje medarbetare måste ha tydliga och rimliga mål, samt en balans mellan ansvar och befogenheter. Arbetet behöver följas upp med feedback – ofta. 
 2. Utbilda chefer så att de är förespråkare för hälsa

  En bra chef måste kunna hantera både sin egen och medarbetarnas arbetsbelastning konstruktivt. En chef som själv tar regelbundna pauser, motionerar och inte jobbar övertid blir ett viktigt föredöme och en friskfaktor på jobbet. Chefen behöver också förstå att hens eget beteende riskerar att vara ett stressmoment för medarbetarna. Konkret kan det innebära att undvika att mejla och ringa medarbetare utanför arbetstid och att ta vara på pausen från arbetet under lunchrasterna. 
 3. Ta pauser under arbetsdagen

  Varken hjärnan eller kroppen i övrigt mår bra av att arbeta långa perioder utan uppehåll. Se till att schemaläggningen, rutinerna och kulturen förutsätter och uppmuntrar till korta pauser under dagen och att alla tar en ordentlig lunchrast. Underlätta vid behov med ett trevligt personalrum. Även under arbetets gång behöver hjärnan och kroppen ett varierat tempo och olika arbetsuppgifter för att må bra. Såväl under en arbetsdag som under ett arbetsår behöver intensiva perioder följas av lugnare stunder för att möjliggöra återhämtning. 
 4. Sätt gränser för arbetstid och arbetsbelastning

  Att vara motiverad och hjälpsam kan ibland göra det svårt att sätta gränser för det egna engagemanget i arbetet. Alla ska kunna ta kontroll över sin arbetssituation genom att våga säga nej. Bemanningen och organisationen ska vara utformad så att arbetsbelastningen blir rimlig och att övertid bara behöver ske i undantagsfall. Ta aktivt avstånd från jargong och kultur som uppmuntrar till övertidsarbete. Erbjud hjälp med att prioritera vad som behöver göras omgående och vad som kan vänta till senare. Medarbetare kan behöva hjälp att sätta upp tydliga mål och avgränsning av ansvar och arbetsuppgifter. 
 5. Skapa en policy för tillgänglighet efter arbetstid

  Den allt snabbare digitaliseringen och utveckling av teknik skapar stora möjligheter till såväl effektivare arbetsprocesser som större individuell frihet. Samtidigt innebär ständig uppkoppling att arbetslivet allt mer flyter ihop med vardagslivet. Det blir svårare för många att släppa tankarna på jobbet och få den återhämtning och vila de behöver – inte minst i form av sömn. Skapa en tydlig policy om tillgänglighet och försök undvika mejl och jobbsamtal utanför kontorstid, om inte uppdraget kräver det. Uppmuntra också medarbetarna att stänga av push-notiser i sina datorer och telefoner. 
 1. Sträva mot en öppen arbetskultur som tillåter misstag

  En av de vanligaste orsakerna till stress är rädslan för att inte räcka till och att misslyckas. Genom en tillåtande attityd skapas utrymme för öppen kommunikation, egna initiativ och olika åsikter. En bra chef ger konkret feedback på såväl misslyckanden som framgångar och stöttar medarbetare i både med- och motgång. 
 2. Stöd de som har stor belastning till vardags

  Stressnivån och förmågan att hantera pressade jobbsituationer påverkas också av hur du har det på fritiden. Vänner, familj och meningsfulla fritidsintressen bidrar till återhämtning och perspektiv på tillvaron. Omvänt kan relationskonflikter, skilsmässa och anhörigas sjukdom eller dödsfall göra att energin inte räcker på jobbet. Detsamma gäller för den som har ohållbart stora åtaganden och ansvar, vare sig det gäller familjen, föreningsliv eller andra fritidssysselsättningar. En bra chef ger stöd till medarbetare som går från jobbet till en alltför problematisk eller arbetstyngd fritid. Ibland kan det räcka med en omtänksam fråga, andra gånger kan ett erbjudande om professionellt samtalsstöd vara det som behövs. 
 3. Motionera för att hantera stressen

  Ett säkert sätt att förebygga stress är vardagsmotion. En rask promenad på en halvtimme varje dag kan räcka, exempelvis till eller från jobbet. Att röra på sig gör också att nattsömnen blir bättre. Använd skattefria friskvårdsbidrag och försök att cykla eller promenera till jobbet. 
 4. Var observant på vanliga stressymtom

  En för hög arbetsbelastning påverkar både kroppen och psyket. Genom att vara observant på vanliga stressymtom går det att ställa rätt frågor och se över arbetsmiljön om behovet finns. Tidiga tecken kan vara trötthet, sömnproblem, huvudvärk, hjärtklappning, försämrat minne, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar eller att man blir mer infektionskänslig. En bra chef tar sig tid att regelbundet fråga hur medarbetare mår. 
 5. Ta hjälp för att hantera stressen

  En medarbetare som uppvisar tecken på kontinuerlig stress behöver hjälp. Om inte problemen kan lösas på kort tid av medarbetaren, med stöd av chefen, måste ni gå vidare. Långvarig stress riskerar att stå både individen och organisationen dyrt i form av lidande, försämrad prestation och sjukskrivning. Ta hjälp av andra i organisationen eller kontakta företagshälsan. Åtgärderna kan handla om allt från kostråd och träning i medveten närvaro till nya arbetsuppgifter och översyn av arbetsmiljön. 

Till tipsen för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Kvinna ligger och blundar i hängmatta

Stresshantering - KBT

Med Stresshantering - KBT får du en ökad kunskap om stresshantering och de faktorer som bidrar till din stress. Kursen ger dig även verktyg för att genomföra ändringar som krävs för att du ska må bättre.

Kursen Stresshantering - KBT