Hälsa

Hälsofrämjande arbetsplats

Ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete, därför är det viktigt att aktivt arbeta med hälsan på arbetsplatsen. När det är en naturlig del av kulturen på jobbet så minskar risken för rehabilitering och prestationen hos varje medarbetare ökar.

Använd våra tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Tipsen är framtagna i en process med våra ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer och hälsoutvecklare.

10 tips för en hälsofrämjande arbetsplats

 1. Engagera er i arbetsmiljön

  En hälsosam arbetsmiljö förutsätter att alla, speciellt chefer, är engagerade redan från början. Hör vad ledningen på företaget har satt för ambitioner och hur ni alla i samarbete kan arbeta för att motsvara dem.
 2. Gör en hälsoundersökning och kartlägg hälsoläget

  Erbjud alla att vara med i en arbetsmiljö- och hälsokartläggning hos företagshälsan. Kartläggningen kan innehålla konditionstest, personlig intervju samt eventuell provtagning, vilket skapar en bra bild av det samlade hälsoläget på företaget. 

  Gruppens samlade värden är det viktigaste resultatet och visar både framgångsfaktorer och eventuella brister som behöver arbetas med framåt. De individuella resultaten blir inte offentliga på företaget utan bör bara lyftas i hälsocoachande samtal tillsammans med medarbetaren. 
 3. Se över friskfaktorer i hälsoundersökningen

  Med hälsoundersökningens gemensamma diskussioner som grund kan ni, gärna med stöd från någon som har ett utifrånperspektiv på er verksamhet, börja formulera vilka förhållanden, processer, vanor och rutiner som får er att må bra. Kom ihåg att se hela människan: kropp och själ hör ihop. Börja med att lista allt som redan finns på plats och som fungerar hälsofrämjande, för att därefter diskutera vilka förändringar som kan öka hälsan ytterligare. 
 4. Gör en strategisk plan för hälsoarbetet

  Sätt upp konkreta, realistiska och mätbara mål för det hälsofrämjande arbetet. Det kan handla om att höja värdena i hälsoundersökningar, eller om minskad sjukfrånvaro, mindre övertid eller fler rökfria medarbetare. När en kartläggning av målen för hälsoarbetet satts upp bör dessa sammanfattas i en konkret och kronologiskt uppbyggd handlingsplan. Bestäm vad som ska genomföras, när det ska göras och vem som är ansvarig. Gör handlingsplanen till ett levande dokument, som regelbundet uppdateras. 
 5. Utbilda chefer i hälsoarbetet

  Varje arbetsledande chef har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet, både som förebild och som en avgörande del av medarbetarnas arbetsmiljö. Se till att varje chef har en grundläggande hälsokompetens och förstår sin roll både som förebild och som ledare.
 1. Utse hälsoinspiratörer på jobbet

  För att få extra fart på hälsoarbetet kan hälsoinspiratörer utses – medarbetare med ett särskilt uppdrag att inspirera kollegorna till en hälsofrämjande livsstil, exempelvis genom att ta initiativ till gemensam träning. Se till att hälsoinspiratörerna får en utbildning, mandat och tid för uppgiften. Tydliggör skillnaden mellan inspiratörens och chefens ansvar, och se till att inspiratören och chefen stöder varandra i sina olika hälsofrämjande roller. 
 2. Få stöd till friskvård på företaget

  Utnyttja möjligheten att erbjuda medarbetare friskvårdsbidrag till motion, exempelvis i form av ett årskort på en träningsanläggning. Stegtävlingar och gruppövningar inspirerar också till ökad fysisk aktivitet. En fruktkorg är ett bra sätt att uppmuntra till nyttiga mellanmål och bättre kostvanor.
 3. Tala om hälsa och livsstil i medarbetarsamtalen

  Genom att fråga om hälsa och livsstil i alla medarbetarsamtal kan hälsoarbetet få en skjuts framåt på både individ- och arbetsplatsnivå. Det ger chefen en naturlig arena för att ta upp frågor om livsstil, som kost, motion, alkohol och tobak. Samtidigt blir medarbetarsamtalet en plattform för att identifiera såväl friskfaktorer som hälsohinder på arbetsplatsen. 
 4. Använd lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete

  Se lagen om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en grund och ett stöd i arbetet för en hälsofrämjande arbetsplats. Gå in på Arbetsmiljöverket  för kunskap om vilka lagkrav och rekommendationer som gäller för just er verksamhet. Var noga med att inte låta lagen bli norm. För att bidra till strategisk verksamhetsutveckling, ökad effektivitet och konkurrensfördelar behöver ambitionsnivån vara högre än så. 
 5. Ta hjälp av experter från företagshälsan

  Ett kontinuerligt samarbete med företagshälsan ger er en strategisk partner i det långsiktiga hälsofrämjande arbetet. Företagshälsans erfarenhet och utifrånperspektiv kan bidra till att ni får upp ögonen för både möjligheter och risker som ni annars riskerar att missa. Företagshälsans expertkompetenser är många; arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoutvecklare, organisationskonsulter och ergonomer. Fundera över vilket stöd just ni behöver.
Hund på väg att slicka kvinna på kinden

Hälso- och arbetsmiljöprofil

Vi gör en hälsokartläggning som belyser hälsan utifrån ett brett perspektiv med fokus på vad som kan förändras för att förbättra hälsan för medarbetaren och för organisationen. 

Hälso- och arbetsmiljöprofil