Den sociala- och organisatoriska arbetsmiljön

Det sociala klimatet på arbetsplatsen påverkar allt från kreativitet och självkänsla till effektivitet och leveranssäkerhet. Goda relationer mellan medarbetarna och insatser för den sociala arbetsmiljön bidrar kraftigt till lönsamheten och till att organisationen når sina uppsatta mål. 

Använd Falcks tips för att skapa en bra arbetsmiljö, socialt och organisatoriskt. Tipsen har tagits fram i en process med våra beteendevetare, psykologer och organisationskonsulter.

Tips för en bra organisation och social arbetsmiljö

 1. Hälsa på dina kollegor 

  Trevliga arbetskamrater och bra relationer på jobbet är avgörande hälsofaktorer för de allra flesta. Försök därför att ta vara lunchrasten och andra sociala stunder. Ni är varandras arbetsmiljö och öppenhet mellan er gör stor skillnad för trivseln. Skapa en kultur där det är självklart att hälsa på varandra första gången ni ses varje dag.
 2. Fokusera på hur företaget bidrar till samhället

  Forskning har visat att vår hälsa påverkas av hur vi uppfattar vårt arbete som viktigt eller inte. Och det är kanske inte så konstigt – vem mår bra av att gå till ett jobb som känns meningslöst? Lönen är sällan en tillräcklig motivationsfaktor för att vi ska trivas. Genom att vara tydliga med verksamhetens övergripande syfte kan företagets ledning bidra till medarbetarnas hälsa. Ekonomiska framgångar för företaget kan sporra, men försök att hitta ett syfte som motsvarar hur verksamheten gör samhället lite bättre. 
 3. Få in alla i ett större sammanhang

  Genom att se verksamhetens större perspektiv ökar förutsättningarna för god hälsa. Beskriv den historiska bakgrunden, måla upp framtidsvisionen och jämför med konkurrenter eller liknande verksamheter. Säkerställ att alla känner och förstår vilken roll de kan spela på resan mot framtidsvisionen, och se till att krav och resurser balanseras därefter. 
 4. Ge regelbunden feedback på arbetsplatsen

  Ofta har chefer en nyckelroll när det gäller återkoppling, men beröm och konstruktivt levererad kritik kollegor emellan är också nödvändiga i en organisation. Regelbunden feedback är nödvändig för att du ska känna dig sedd och bekräftad. Försök att uppmuntra och uppskatta och stötta varandra, så kommer ni alla att utvecklas.
 5. Var noga med information för att minska stress

  Brist på information är en vanlig orsak till stressrelaterad ohälsa, inte minst i samband med förändringar. Bygg upp rutiner som gör att alla får tillräcklig och begriplig information. I förändringstider och när det uppstår osäkerhet är det ofta viktigt att informera även när budskapet är att det inte finns någon ny information. 
 1. Skapa balans mellan jobb och fritid

  Försök se till att organisation, arbetstider och rutiner anpassas till den vardag som finns utanför företagets väggar: dagislämningar, fritidsintressen, äldre föräldrar och annat som påverkar hur vi mår. Undvik övertidskultur, sent kvällsmejlande och vanor som gör det svårt att återhämta sig från jobbet. Ha beredskap för att stötta medarbetare som är mitt i en kris. 
 2. Utnyttja olikheter som etnicitet och könsfördelning

  Att samarbeta med människor som liknar en själv är tryggt och bekvämt. Men det är är inte lika utvecklande eller lönsamt i ett samhälle där kreativitet, självständighet och nätverkande blir allt viktigare. En arbetsplats med jämn könsfördelning, etnisk mångfald och människor med olika bakgrunder och kompetenser är i längden bättre, mer kreativ och konkurrenskraftig. Se till att utnyttja olikheterna när ni sätter samman arbetsgrupper och enheter. 
 3. Var observant för kränkande särbehandling

  Mobbning och kränkande särbehandling är allvarliga arbetsmiljöproblem som kräver snabba åtgärder från chefer och ledning. För den som drabbas riskerar det att leda till djupa och långtgående skador. Var observant på tendenser till att någon verkar vara ensam eller uteslutas ur samtal. Se upp om ni börjar utveckla en ”rå men hjärtlig” jargong – den kanske inte uppskattas av alla. Ta snabbt hjälp utifrån om ni inte rår på problemen på egen hand.
 4. Ge konstruktiv kritik på arbetsplatsen

  En person som på ett destruktivt sätt kritiserar kollegor, verksamhet eller ledning behöver få höra att den sortens beteende försämrar arbetsmiljön för andra och att det inte är okej. Var inte passiv när du hör ryktesspridning, trakasserier eller när någon inte accepterar beslut. Förklara lugnt och tydligt att du kräver och förväntar dig att personen agerar mer konstruktivt. Om problemen fortsätter kan det vara aktuellt att se hur ni kan hjälpa personen att lämna arbetsplatsen och hitta ett annat jobb där hen trivs bättre. 
 5. Ordna sociala aktiviteter för bättre sammanhållning

  Ordna sociala aktiviteter på konferenser eller efter jobbet som gör att medarbetare lär känna fler sidor av varandra och får en starkare sammanhållning. Inte minst när det är tuffa tider behöver vi få lätta på trycket och skratta tillsammans. Att visa hjärta och värme mot varandra är viktigt för kreativiteten.

Till tipsen för den digitala arbetsmiljön

Man cyklar i solnedgång

Organisatorisk- och social skyddsrond

Tjänsten ger er verktyg för att arbeta systematiskt med ert arbetsmiljöarbete för psykosociala frågor. Det handlar om att kartlägga risker och vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av sjukdom.  

Tjänsten Organisatorisk- och social skyddsrond