Hälsa och Livsstil

Rehabilitering och stöd

Stödsamtal

Beställ

Medarbetare som upplever stress eller inte mår bra får med samtalsstöd både avlastning och vägledning av psykolog eller beteendevetare. Tjänsten erbjuds både som fysiskt besök och onlinebesök. Stödsamtal kan också göras i grupp.

Vid akuta ärenden, som exempelvis självmordstankar, hänvisar vi till primärvården eller akutpsykiatrin.

Vad tjänsten innebär

Stödsamtal finns för medarbetare som av olika orsaker inte mår bra på sin arbetsplats eller är sjukskrivna. Individuellt samtal innebär ett handledande samtal med en av våra psykologer eller beteendevetare. Utifrån den problematik som finns, föreslås åtgärder för att hitta balans framåt. Ibland kan det behövas åtgärder på arbetsplatsen.

Stödsamtal i grupp görs med 5–6 deltagare vid fem tillfällen på två timmar vardera och ger möjlighet att med professionellt stöd reflektera tillsammans med andra i liknande situation. 

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    I beställningen ange anledning till besöket, om du vill boka ett fysiskt besök eller onlinebesök. Chef kan också ange max antal återbesök. Efter beställningen skickas kallelse til fysiskt besök, eller vid onlinebesök skickas länk för webbokning till medarbaren. Vid gruppsamtal förbereds samtalet i telefonkontakt med beteendevetare eller psykolog.
  2. Besök online eller genom fysiskt besök
    Under samtalet sätter sig beteendevetaren eller psykologen in i medarbetarens situation. Utifrån samtalet görs en bedömning kring problembild, situation samt förslag på steg vidare. Gruppsamtalen görs vid fem tillfällen följt av avslutande samtal tre månader senare, samt utvärdering.
  3. Återkoppling
    Efter det inledande samtalet får chefen en återkoppling om vad som kan göras för att medarbetaren ska behålla sin arbetsförmåga. Om problematiken faller utanför företagshälsans kompetens guidar vi vidare. Återkoppling sker inte om medarbetarna kan avropa tjänsten anonymt enligt avtal. 

Vanliga frågor

Hur går era onlinebesök till?

Du hittar mer information om våra onlinebesök här.