Lagstadgade undersökningar

Sjöfolk, fullständig undersökning

Beställ

Hälsoundersökning som uppfyller lagkrav enligt mönstringslagen (1983:929) eller fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och som riktar sig till sjöfolk på obegränsad fart (hela världen) och på begränsad fart (Europa).

Vad tjänsten innebär

Lagstadgad undersökning - Sjöfolk, fullständig undersökning görs för att minska hälsorisker hos sjöfolk som jobbar på obegränsad fart (hela världen) och på begränsad fart (Europa). Fullständig undersökning ska också göras om du som arbetsgivare bedömer att en extra undersökning ska göras på grund av sjukdom eller annat som påverkar förmågan.

Efter utförd undersökning återkopplar vi med manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning. Tjänsbarthetsbedömningen grundar sig i läkarens bedömning om att medarbetaren inte har någon sjukdom som kan antas medföra en fara för hälsan eller säkerheten för övriga ombord. Medarbetaren ska inte ha någon sjukdom som kan antas bli förvärrad av, eller göra honom eller henne oduglig för, tjänstgöring till sjöss. Medarbetaren ska också uppfylla de krav på syn- och hörselförmåga som gäller för den avsedda tjänstgöringen.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    När du beställt tjänsten bokas medarbetaren in till hälsokontroll. Tiden meddelas i ett sms till medarbetaren.
  2. Besök
    Under besöket görs allmän undersökning med hälsodeklaration, synundersökning, hörselundersökning, undersökning om eventuell förekomst av tuberkulos.
  3. Återkoppling
    Manilaintyg och tjänstbarhetsbedömning lämnas till medarbetaren.

Information till medarbetare

Till undersökningen behöver medarbetaren ange befattning ombord: