Lagstadgade undersökningar

Bly

Beställ

Medicinsk kontroll som uppfyller lagkrav enligt AFS 2019:3 och riktar sig till medarbetare som exponeras eller kommer exponeras för den giftiga tungmetallen bly. Innan du beställer tjänsten behöver du göra en riskbedömning.

Vad tjänsten innebär

Medicinsk kontroll - Bly görs för att minska risken för ohälsa vid blyexponering. Kontrollen upptäcker i ett tidigt skede ökat upptag och ökad upplagring av bly i kroppen. Efter utförd kontroll återkopplar vi med tjänstbarhetsintyg.

 Kontroll ska utföras

Arbetsgivaren ansvarar för att hälsokontroll görs med rätt periodicitet.

Så går det till

  1. Beställ tjänst
    Efter beställd tjänst bokas medarbetaren in till hälsokontroll och kallelse skickas.
  2. Besök
    Under besöket genomgår medarbetaren en läkarundersökning samt provtagning. 
  3. Återkoppling
    Utifrån den medicinska kontrollen utfärdas ett Tjänstbarhetsintyg som skickas till angiven mottagare via säker e-post.

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.