Lagstadgade undersökningar

Allergiframkallande kemiska produkter

Beställ

Medicinsk kontroll som uppfyller lagkrav enligt AFS 2019:3, AFS 2011:19 och riktar sig till medarbetare som exponeras eller kommer exponeras för allergiframkallande kemiska produkter i sitt arbete. Innan tjänsten beställs behöver en riskbedömning genomföras.

Vad tjänsten innebär

Medicinsk kontroll - Allergiframkallande kemiska produkter görs för att minska hälsorisker i samband med exponering för allergiframkallande kemiska produkter.

Efter utförd kontroll återkopplar vi med:

Tjänstbarhetsintyg enligt 36§, bilaga 5 för arbetstagare som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter som innehåller isocyanat, diisocyanat, syraanhydrider, etylcyanoakrylater och metylcyanoakrylater.

eller med

Svar på medicinsk kontroll enligt 32§, bilaga 4 för arbetstagare som arbetar med allergiframkallande kemiska produkter som klassificeras som H317 eller H334

Kontroll ska utföras

För medarbetare som exponeras enligt 36§:

För medarbetare som exponeras enligt 32§: 

Arbetsgivaren ansvarar för att hälsokontroll erbjuds med rätt periodicitet.

Så går det till

 1. Beställ tjänst
  Efter beställd tjänst bokas medarbetaren in till hälsokontroll och kallelse skickas.
 2. Hälsodeklaration
  Medarbetaren fyller i en hälsodeklaration som tas med till besöket. 
 3. Besök
  Under besöket genomgår medarbetaren en läkarundersökning och en lungfunktionsundersökning, så kallad spirometri. 
 4. Återkoppling
  Utifrån den medicinska kontrollen utfärdas ett Tjänstbarhetsintyg alternativt Svar på medicinsk kontroll och skickas till angiven mottagare via säker e-post.

Information till medarbetare

Vanliga frågor

Vad händer om jag inte gör en riskbedömning innan kontrollen?

Du bör göra en riskbedömning innan tjänst bokas. Detta för att kontrollen ska göras på rätt sätt, ge rätt intyg och inte göras i onödan. Vi kontrollerar inte om riskbedömning eller utförd eller ej, utan bokar in oavsett.

Erbjuder ni utbildning för medarbetare om exponeras för allergiframkallande kemiska produkter?

Ja, vi erbjuder den både på plats och som e-utbildning.