Nyhet

World Mental Health Day

10 oktober är den internationella dagen för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, ändå talas det ofta tyst om detta. Men, när nedstämdhet, ångest eller andra psykiska besvär blir långvariga behöver man få hjälp.

Som chef kan man i många fall bidra till en förändring som motverkar sjukskrivning eller påskyndar rehabilitering. Här är våra tio bästa tips.

 1. Arbeta förebyggande 
  Ett gott socialt klimat och förebyggande åtgärder mot stressrelaterade besvär är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna. Det handlar bland annat om en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att ansvar och befogenheter följs åt. Se också till att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och är delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Se över vilka möjligheter arbetsplatsen har att anställa personer med psykiska funktionshinder – en arbetsplats där människor med olika förutsättningar och erfarenheter ryms får högre i tak och större kreativitet.

 2. Utveckla kompetensen
  Ju mer medveten en person är om psykisk hälsa, desto bättre kommer hon att kunna ta hand om sig själv. Ta gärna initiativ till kompetenshöjande föredrag om stress och psykisk hälsa. Uppmuntra medarbetarna till motion genom exempelvis friskvårdsbidrag och erbjud personer med sömnsvårigheter att gå sömnskola. Skapa också medvetenhet om behovet av återhämtning i stort och smått för att kunna prestera bra över tid.

 3. Minska stigmatiseringen
  Arbeta för en gemensam värdegrund där alla behandlas med respekt. Utveckla också ett tillåtande klimat där medarbetare kan våga berätta om de har det tufft eller mår dåligt. Att kunna berätta om upplevelser av psykisk ohälsa för en accepterande omgivning kan vara befriande och lättande. Erbjud stöd vi de individuella medarbetarsamtalen. Prata med varandra, inte om varandra.

 4. Var uppmärksam på tidiga signaler
  Lär dig känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig prestationsförsämring. Medarbetare som börjar komma för sent eller som omotiverat arbetar över mer än vanligt kan också vara i riskzonen. Andra tidiga tecken på psykisk ohälsa kan vara häftiga humörsvängningar, huvudvärk eller att personen tappar sitt sinne för humor.

 5. Våga fråga
  Om du ser tecken på att en medarbetare inte mår bra, ta snabbt initiativ till ett enskilt samtal. Var stödjande och ställ frågor på ett öppet sätt utan att värdera. Det viktiga är att du lyssnar, inte att du kommer med en färdig lösning direkt. 
  Tipsa gärna om möjligheten att ta del av tillförlitlig information på internet, till exempel 1177, Vårdguiden.

 6. Glöm inte kollegorna
  Var medveten om att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta inverkar på hela arbetsgruppen. Situationen kan både leda till oro, svåra sociala situationer och en ökad arbetsbörda när någon inte kan arbeta fullt ut. 
  Samtidigt kan kollegornas vänskap och omsorg vara en viktig resurs för den drabbade på vägen mot att må bättre. Var öppen och ärlig mot arbetsgruppen utan att bryta den sekretess du lovat den person som mår dåligt. 

 7. Håll kontakten
  Om psykiska besvär leder till sjukskrivning är det viktigt att arbetsgivaren agerar klokt för att bidra till att frånvaroperioden inte blir längre än nödvändigt. Det allra viktigaste är att redan från början hålla kontakten. Visa att du fortfarande räknar medarbetaren till arbetsgruppen genom att fortsätta bjuda in till konferenser och sociala aktiviteter. Bestäm tid för när ni ska höras eller träffas nästa gång, och hör av dig även om medarbetaren inte självmant tar kontakt.

 8. Hjälp till rätt stöd
  Tidiga insatser underlättar återgång till arbetet. Vid lättare depressioner eller ångest kan företagshälsan eller primärvården i regel erbjuda tillräckligt stöd. Vid svårare depressionstillstånd och andra symtom på psykisk sjukdom kan psykiatrisk expertis behöva kopplas in. För att få råd och en första bedömning av vilka insatser som behövs kan du som chef vända dig till exempelvis företagshälsans rehabsamordnare.

 9. Samarbeta om stödet
  Se till att tidigt skapa en direktkontakt med Försäkringskassan, företagshälsan och eventuella andra vårdgivare. Efter en första bedömning kan företagshälsans rehabsamordnare koordinera insatserna under rehabiliteringen. Skapa en gemensam plan för hur ni gemensamt och var och en för sig bäst kan bidra till att den drabbade kan må bättre. Glöm inte att medarbetaren självklart är huvudpersonen. Beroende på situationen kan det också vara bra att ha en upparbetad kontakt med familjen och andra anhöriga till den som drabbats.

 10. Ge stöd vid återgång till arbetet
  En diagnos säger inte alltid vad en medarbetare klarar av. Det varierar från person till person hur man upplever och hanterar sin psykiska ohälsa och hur mycket stöd man behöver. I takt med att medarbetaren börjar må bättre kan ni gemensamt planera för ett gradvist återvändande till arbetet. Om sjukskrivningen varit långvarig kan det vara bra att börja med några sociala besök på arbetsplatsen. Ta reda på vilka behov som finns av att anpassa arbetsuppgifterna så att en återgång till arbetet kan underlättas.