Pressmeddelande

Var tredje medarbetare känner stress på risknivå

20220525: I rapporten ”Stress i arbetslivet 2022” baserad på 14 000 medarbetare över hela landet har Falck Previa fördjupat sig i hur stressen ser ut på Sveriges arbetsplatser. Omkring var tredje medarbetare upplever stress på hög nivå eller risknivå. Kvinnor upplever till viss del mer stress än män, likaså upplever chefer mer stress än de som inte är chefer. Tydligt är även att stressade medarbetare upplever sig vara mer lättretliga.

– Känner man att stressen är för stor ska man dra i handbromsen. Även om arbetsgivaren har gett förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö kan stress göra det svårt att få till återhämtningen. Då måste vi stanna upp och hitta strategier för vår egen stresshantering, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck Previa.

Omkring var tredje medarbetare upplever stressnivåer som är i riskzonen.

 

Diagram 1. Fördelning stressnivå.

– Vi har följt stressmönster i många år, och att omkring en tredjedel känner sig stressade är en siffra som om man ser till helhetspopulationen varit relativt konstant över tid. Genom att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete som möjliggör regelbunden dialog kan tecken och signaler uppmärksammas. Det behöver utmynna i konkreta beteenden för att åstadkomma en hållbar organisation, säger Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Falck Previa.

Vad gäller könsskillnader i stressnivåer visar kvinnor upp högre upplevd stress än män.

Diagram 2 (Vänster) Fördelning stressnivå – kvinnor. Diagram 3 (Höger) Fördelning stressnivå – män.

– I de allra flesta undersökningar som görs visar det sig att kvinnor upplever mer stress än män. Vi vet även att kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet än män. Här krävs att så många som möjligt agerar för en mer inkluderande och jämställd vardag såväl på arbetsplatser som i våra hem, säger Lena-Karin Allinger.

Det är ungefär lika många chefer med underställd personal som medarbetare utan chefsansvar som befinner sig under hög stress, däremot är andelen chefer med underställd personal som är i riskzonen något högre än för medarbetare utan chefsansvar.

Diagram 4 (Vänster) Fördelning stressnivå – chef Diagram 5 (Höger) Fördelning stressnivå – inte chef

– Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare. Många chefer har idag stora utmaningar att vara en närvarande chef. Stora medarbetargrupper och en hög administrativ börda är organisatoriska förutsättningar som kan behöva ses över, säger Lena-Karin Allinger.

Stressade medarbetare upplever både att de har svårt att koppla av och att de är lättretliga i kraftigt högre utsträckning än de som inte är stressade. 

Diagram 6. Fördelning av stressnivå i kombination med upplevelse av att vara lättretlig

Läs mer:

Falck Previas rapport ”Stress i arbetslivet 2022”

Rapporten ”Stress i arbetslivet 2022” bygger på 14 000 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda januari till maj 2022.

Falck Previas hälso- och arbetsmiljöprofiler kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet. Hälso- och arbetsmiljöprofilen ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Varje individ som gör en hälso- och arbetsmiljöprofil får svar inom en rad områden om hen ligger på röd, gul eller grön nivå där grön innebär ingen risk, medan gul visar på en viss risknivå och röd färg hög risk.

Om Falck Previa

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Previa har 1 000 medarbetare på över 90 orter över hela landet. Sedan 2014 ingår Previa i Falck som är Nordens största koncern inom hälsa i arbetslivet.

Previa kommer snart att byta namn och framöver gå under varumärket Falck. I januari 2023 byts bolagsnamnet, men införandet av det nya varumärket inleds redan i april 2022 och kommer göras steg för steg tills alla Previas närmare 100 enheter över hela Sverige har bytt utseende. Hela namnbytet är klart i början av 2023. Läs mer på previa.se/falck

För mer information kontakta  

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@previa.se