Pressmeddelande

Nedsatta energinivåer vanligt bland kvinnor och unga i arbetslivet

240202: Omkring tre av tio medarbetare upplever brist på energi på en nivå som kan innebära risker. Trötthet och avsaknad av ork och energi är de vanligaste symptomen. Unga och kvinnor är mest drabbade där hälften upplever någon form av avsaknad av ork och energi. Fyra av tio kvinnor upplever känslomässig utmattning. Energinivåerna samspelar med den sociala arbetsmiljön, motivation och stressnivåer. Det visar en ny undersökning från Falck (fd Previa) baserad på 23 000 medarbetare över hela landet.

– Oavsett vad en individ ägnar sina dagar åt spelar energinivån en central roll för din produktivitet och prestation. Upplevelser av låg energi kan vara en tidig signal på ohälsa, säger Åsa Miemois, Hälsoutvecklare på Falck.  

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” bygger på 22 963 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda första januari 2023 till sista december 2023 över hela landet. Hälso- och arbetsmiljöprofiler är ett kartläggningsverktyg som ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Tre av tio medarbetare upplever en nedsatt energinivå

Undersökningen visar att närmare 30 % av medarbetarna på Sveriges arbetsplatser upplever en nedsatt energinivå. Det motsvarar ca 1,5 miljoner arbetstagare omräknat utifrån att det var ca 5,2 miljoner sysselsatta i Sverige 2023.

Fler kvinnor än män upplever nedsatt energinivå. Bland kvinnor är det 37,5 %, medan det bland män är 25 %, som upplever nedsatt energinivå.   

– Att fler kvinnor än män skattar att de har nedsatt energinivå finns troligtvis flera förklaringar till: Hur stora egna krav vi lägger på oss själva och tillvaron. Hur mycket obetalt arbete vi utför både på jobbet men främst kanske utanför jobbet. Här finns ett arbete att göra för att stötta och prata om skillnader och likheter i liv och arbetsliv mellan individer, säger Åsa Miemois.  

Yngre medarbetare upplever en större brist på energi än medarbetare över 30 år. De bästa energinivåerna har medarbetare över 50 år.  

Trötthet och avsaknad av ork och energi vanligaste symptom

Bland besvär och symptom på energibrist är trötthet och avsaknad av ork och energi vanligast.  

Totalt uppger 56 % att de under de senaste fyra veckorna upplevt trötthet stor del av tiden. Drygt 42 % uppger att de saknat ork och energi på en nivå som kan utgöra risk. Var tredje person upplever känslomässig utmattning och var fjärde fysisk utmattning på risknivå.  

 – Risken för många som upplever en energinedsättning är att vi hamnar i moment 22: att arbetet eller privatlivet tar så mycket energi så vi inte orkar göra det som ökar vår energi och så får vi ännu lägre energi, säger Åsa Miemois. 

Uppdelat på kön visar kvinnor upp högre risknivåer inom samtliga besvär än män. Bland kvinnor uppger 44 % att de känt sig känslomässigt utmattade de senaste fyra veckorna medan motsvarande siffra för män är 27 %. Hela 65 % av kvinnorna har upplevt trötthet, och mer än varannan kvinna har känt att de saknat ork och energi stor del av tiden. Bland män har 52 % känt trötthet och 38 % upplevt avsaknad av ork och energi stor del av tiden. Fysisk utmattning är det symptom där skillnaderna mellan kvinnor och män är minst.  

Grafik som visar att kvinnor upplever en längre energinivå (38%) jämfört med män (25%) i arbetslivet.
Energinivå, kön 2023

Unga medarbetare uppger i högre utsträckning energinedsättning. Omkring 65 % av respondenterna under 30 år uppger att de känt trötthet stor del av tiden de senaste fyra veckorna. Närmare varannan under 30 år uppger att de upplevt brist på ork och energi stor del av tiden. Unga sticker samtidigt ut som den grupp som i högst utsträckning upplever fysisk utmattning. Bland unga upplever omkring var tredje någon typ av fysisk utmattning stor del av tiden. Medarbetare över 50 år är de som har lägst grad av fysisk eller mental trötthet/utmattning. 

Social arbetsmiljö, stress och motivation samspelar med energinivåer

För att få en djupare förståelse för samband mellan energinivåer och arbetslivsfaktorer har vi i undersökningen korsläst en rad arbetslivsfaktorer och förutsättningar med energinivåer. I korsanalysen har vi parat upplevda energinivåer i hälso- och arbetsmiljöprofilen med medarbetares upplevelse av ett antal andra arbetsrelaterade frågeställningar från undersökningen.  

Analysen visar att av dem som skattar sin arbetsmiljö som dålig har över 62 % nedsatt energinivå stor del av tiden. Av dem som skattar sin arbetsmiljö som bra är det endast 25 % som har en uppgett en nedsatt energinivå stor del av tiden.  

Även vad gäller stress och energinivåer syns att samband i undersökningen. Fler än fyra av fem (82 %) av dem som upplever hög stress upplever även nedsatta energinivåer stor del av tiden. Av dem som upplever låg stress är det endast 15 procent som har en nedsatt energinivå stor del av tiden.  

Liknande siffror syns gällande motivation och energinivåer. Två av tre med bristande motivation upplever även nedsatt energinivå stor del av tiden. Av dem hög motivation är det endast 25 % som upplever någon form av nedsatt energinivå stor del av tiden.  

– Vår undersökning visar ett samband mellan nedsatta energinivåer och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Här finns ett starkt incitament för arbetsgivare att jobba med sitt systematiska arbetsmiljöarbete för att främja en god arbetsmiljö som då kan spilla över på medarbetarnas energi – vilket i sin tur ger tillbaka goda prestationer till arbetsgivaren, säger Åsa Miemois.

Om rapporten

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” bygger på 22 963 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda första jan 2023 till sista december 2023 över hela landet. Hälso- och arbetsmiljöprofiler är ett kartläggningsverktyg som behandlar levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet. Hälso- och arbetsmiljöprofilen ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.  

I undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” har vi fördjupat oss i den delen av hälso- och arbetsmiljöprofilen som kartlägger energinivå. Respondenterna har när de genomfört hälso- och arbetsmiljöprofilen svarat på ett antal frågor som bygger på från Copenhagen Burnout Inventory (skalan för personlig utbrändhet) och handlar om graden av fysisk och mental trötthet/utmattning.  De sammantagna svaren skapar ett index som visar om respondenten lider av en nedsatt energinivå eller risk för utbrändhet. 

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” sätter fokus på en fråga som engagerar ledare, företag och organisationer alltmer: Att hur energinivåer ser ut hos grupper och individer i stor utsträckning påverkar hälsa, mående och prestation.  

Om Falck 

Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Våra tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.  

Sveriges största företagshälsa Previa har ingått i Falck-gruppen sedan 2014. I januari 2023 upphörde Previa helt som namn och varumärke, och tidigare Previa går numera helt under varumärket Falck.  

Läs mer på falcksverige.se  

För mer information kontakta

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@falcksverige.se 

Sandra Ahlstrand, kommunikatör, +46 (0)70 635 89 62, sandra.ahlstrand@falcksverige.se

Energinivåer i arbetslivet

Undersökningen ”Energinivåer i arbetslivet” bygger på 22 963 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda av Falck första jan 2023 till sista december 2023 över hela landet.