Pressmeddelande

Kraftig ökning av chefers ohälsa

Chefernas sjukfrånvaro fortsatte att öka under 2018 främst på grund av en kraftig uppgång av psykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa. Medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro pga psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen (se diagram 3 i bilagan). 

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170.000 personer, varav 12.300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.  

För att vända trenden är det viktigt att arbeta för en hållbar arbetsplats där chefer och medarbetare tidigt ser samband. Previa ser just nu en ökad efterfrågan på analys, stöd och kompetensutveckling inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och rehabilitering. Arbetsgivare måste enligt lag säkerställa en sund arbetsbelastning och god arbetsmiljö.

– Vi ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov. Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa.

opening quote

Företagen måste följa upp yngre kvinnliga chefers situation

7 tips för att motverka psykisk ohälsa för chefer

  1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.
  2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.
  3. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.
  4. Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.
  5. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  6. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.
  7. Ett nära och aktivt stöd från HR funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.

För mer information kontakta 

Peter Skald, kommunikationsansvarig, +46 (0)70 413 08 13, peter.skald@previa.se

Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom: +46 (0)70-744 95 48, Lennart Sohlberg@previa.se (Pressbild)

 

Falcks pressrum på mynewsdesk