Nyhet

Brandmän och cancer

Mer forskning behövs om sambanden mellan cancer och brandrök, säger Anders Neilan, företagsläkare på Previa i Karlskrona som på uppdrag av Previas ägare Falck A/S sammanställt de senaste årens forskning kring brandmän och cancer.

Rök, värme och sot – det är lätt att förstå att brandmän utsätts för hälsofarliga ämnen på jobbet och speciellt cancerrisken har lyfts fram på senare år. Hur farligt är det då att vara brandman? Ja, faktum är att det inte finns ett entydigt svar på den frågan.

– De senaste 10-15 åren har resulterat i en hel del forskningsrapporter på detta område, men resultaten spretar. Min slutsats är att det behövs ytterligare forskning för att få en mer heltäckande bild, säger Anders Neilan, som presenterade sin rapport på en konferens i Spanien i slutet av januari som anordnades av the European Work Council inom Falck. 

Brandmännens arbetsklimat – framför allt inandning av rök och luftpartiklar – kan orsaka både kort- och långsiktiga besvär. Däremot finns det ingen absolut koppling mellan att arbeta som brandman och att utveckla cancer. 

– Det som man kanske föreställer sig är att det ska vara en förhöjd risk att drabbas av cancer i andningsorganen som brandman men studierna visar inte alltid det. En av de större studierna visade att testikelcancer och prostatacancer var de vanligast förekommande cancerformerna, men dessa organ är ju inte direkt exponerade för de cancerogena ämnena i sot och rök, säger Anders Neilan. 

En annan faktor som spelar in är att förhållandena ändras över tid, vilket gör jämförande studier svåra eftersom det krävs långa tidsförhållanden och stora grupper när man studerar yrkesrelaterad cancer. Idag ser vi även att utvecklingen av skyddskläder går framåt och dagens skyddsutrustning är mer effektiv än vad den var tidigare. På samma vis är det med skyddsmasker. 

– Jag tror att det finns fördelar med att angripa brandmännens arbetssituation ur ett arbetsmiljöperspektiv och att arbeta förebyggande med det som vi vet minskar exponeringen, säger Anders Neilan. 

Sverige ligger relativt långt framme på detta område, inte minst som en följd av Skellefteåmodellen, som ibland går under namnet the Healthy Firefighters,  som visar hur man med relativt enkla medel kan förbättra brandmännens arbetsmiljö genom ökad kunskap, nya rutiner och utrustning.  Det kan till exempel handla om att man genast tar av sig skyddsdräkten, och om att installera disk och tvättmaskiner i vagnhallen.