Tillbaka

Vikten av dialog i ledarskapet

Tips från experten

Publicerad

Ett dialogbaserat ledarskap med regelbundna avstämningar bidrar till ökad tillit, öppenhet och goda resultat på arbetsplatsen. Dialogen som verktyg för med sig många fördelar för både individer, grupper och hela organisationer.

– Vi vet nog alla när vi har varit med om en god dialog. Det brukar upplevas som ett kontaktfullt möte med mycket närvaro och stor lyssnande, där det finns en vilja att försöka förstå andras perspektiv, även om vi tycker olika. Dialogen består av ett öppet, utforskande och ickedömande förhållningssätt med respekt för olika tankar och upplevelser, säger Gunilla T Jonsson, organisationskonsult på Previa.

Regelbundna dialog skapar:

- samsyn kring uppdraget,
- effektiva förändringsprocesser,
- tillitsfulla team,
- hållbarhet, arbetsglädje och förebygger konflikter.

opening quote

Ju mer du som chef ger förutsättningar och utrymme för dialog desto lättare skapas tillitsfulla möten.

Redskap för att skapa tillitsfulla team

Med dialogen som verktyg har vi möjlighet att skapa samsyn kring verksamhetens uppdrag och säkerställa att vi är på väg åt samma håll. Det är ett effektivt redskap för att skapa tillit i arbetsrelationer och motverka konflikter, men också för att stärka verksamheten genom att lyfta det vi är stolta över och det som fungerar bra.

– Vi är på våra arbetsplatser för att bidra till verksamhetens uppdrag, mål och vision. Både med fokus på affärsnyttan och ur ett humanistiskt perspektiv tjänar vi på att ha dialoger. De skapar klarhet och bidrar till ökad motivation och delaktighet.

Lyssnandet är en väsentlig del i dialogen. Men det finns flera olika hinder för vårt lyssnande som vi behöver vara uppmärksamma på. Exempelvis är det vanligt att vi tror oss veta vad den andra ska säga, eller att vi tar över samtalet med våra egna upplevelser. Vi kanske även tänker mer på vad vi ska svara, än att lyssna aktivt. Att inte lyssna och inte vara närvarande kan lätt ge motsatt effekt. En dialog där man i stället känner sig hörd och bekräftad kan vara otroligt värdefullt både för grupper och individer.

Planera för dialogen och spara tid

Många chefer kan uppleva att tiden inte alltid räcker till och då är det lätt hänt att dialogerna prioriteras bort. Man kan i stället tänka tvärt om, att man vinner tid på att ta sig tid för dialogen. Utan en fungerande dialog på arbetsplatsen är risken stor att den kollektiva förståelsen för verksamheten, förändringar och samarbeten går förlorade. Dialogen stärker tillit och öppenhet och ju mer komplexitet desto mer tillit behövs.

– Planera gärna in individuella medarbetardialoger en gång i månaden. Vid gruppmöten, ge utrymme för dialog i mindre grupper så alla kommer till tals. Spegla och bekräfta det du hört och låt medarbetarna göra det samma. Ju mer du som chef ger förutsättningar och utrymme för dialog desto lättare skapas tillitsfulla möten.

Fem tips för en lyckad dialog

  1. Var närvarande. Det är grunden för ett kontaktfullt möte
  2. Lyssna öppet och aktivt Var genuint intresserad av att ta in olika perspektiv.
  3. Icke dömande och uppskattande förhållningsätt. Utforska vad som finns bortom rätt och fel.
  4. Spegla/kvittera Alla har rätt att bli hörda. Återberätta vad du hört andra säga för att skapa en gemensam bild av vad som sagts.
  5. Bekräfta/validera Hur landar detta, hur påverkas vi av varandras perspektiv och vad tar vi med oss framåt.

Läs fler tips om ledarskap

Publicerad