Tillbaka

Ta med ålder i arbetsmiljöarbetet

Tips från experten

Publicerad
Ta med ålder i arbetsmiljöarbetet

Forskning visar att en viktig faktor för att kunna jobba längre är arbetsmiljön. Genom att ta in åldersaspekten i arbetsmiljöarbetet kan man skapa medvetenhet om åldersstrukturer och förutsättningar så att alla kan arbeta hela arbetslivet, oavsett ålder och kön.

Katja Hörnstedt, fysioterapeut på Previa, som i samarbete med fakulteten för Arbetsmiljömedicin vid Lunds universitet, forskat i "Age Management" svarar på frågan: "Vad behövs för att skapa förutsättningarna för ett förlängt arbetsliv?"

Anpassa arbetsmiljöarbetet

Ett hållbart förlängt arbetsliv förutsätter att arbetsgivare bedriver ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete och att man tidigt fångar upp och gör anpassningar när förändringar i arbetskapacitet uppstår. 

Förebygg ohälsa på arbetsplatsen

Ledare och chefer behöver kunskap och utbildning inom ämnet för att kunna utforma operativa strategier för hur deras organisation kan förebygga till exempel belastningsskador på grund av arbetet. 

Var flexibel – hitta balans i arbetet

Medarbetaren behöver också stöd och uppmuntran för att vara kvar i arbetslivet genom exempelvis anpassningar i arbetstidens längd och schemaläggning. Det övergripande målet är att uppnå balans mellan arbetets krav och medarbetarens resurser. 

Ta in kunskap – förebygg ohälsosam arbetsbelastning

Involvera företagshälsovården. Previa kan erbjuda arbetsgivare stöd genom Age Management utbildning på ledningsgruppsnivå, förebyggande hälsovård för individer och grupper genom hela arbetslivet och löpande riskbedömning av fysisk och psykisk arbetsmiljö i syfte att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Publicerad