Tillbaka

Spaningar för ett hållbart arbetsliv 2024

Tips från experten

Publicerad

Några av våra experter på Falck bjuder här på sina spaningar om vad som blir viktigt för ett hållbart arbetsliv under 2024.

Chefens påverkan på medarbetarnas hälsa

LEDARSKAP: Forskning visar att det finns ett samband mellan en hälsosam arbetsmiljö och prestation. Vi har länge känt till att ledarskap har en direkt påverkan på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett ledarskap som främjar hälsa och välmående är ett ledarskap som kan omfamna och kombinera beteenden som är relationsinriktade, uppgiftsorienterade och förändringsbenägna

Om chefen upplever sin arbetssituation som hållbar, har det stor positiv påverkan på hela organisationens utfall och medarbetarnas motivation, engagemang och välbefinnande. Faktorer som direkt påverkar chefens välmående är antalet medarbetare som chefen ansvarar för, vilket stöd chefen får ifrån sin chef och graden av öppenhet och möjlighet till dialog och stöd som finns i den egna organisationen.

Organisationer som medvetet arbetar med att skapa rimliga förutsättningar för chefer att hantera sitt uppdrag bygger också förutsättningar för hälsa och prestation hos medarbetarna. Sammantaget visar detta att ett systematiskt och konsekvent arbetsmiljöarbete är vägen till en hälsosam arbetsmiljö.

Lena-Karin Allinger, organisationskonsult

opening quote

Om chefen upplever sin arbetssituation hållbar, har det positiv påverkan på hela organisationen

Arbetsinlåsning och ohälsa

KARRIÄR OCH OMSTÄLLNING: Mycket tyder på att vi nu går mot en lågkonjunktur där effektivisering av verksamheten och även minskning av antalet anställda står högt på många organisationers agenda. En ofta förbisedd och kritisk aktivitet i en utmanande konjunktur är att förbereda sina medarbetare på förändring.

Arbetsplatsinlåsning beskriver en situation där en anställd känner sig fast i sitt nuvarande arbete och har svårt att byta till en annan position. Yrkesinlåsning å andra sidan innebär att en individ känner sig begränsad till sitt nuvarande yrke och har svårt att utforska andra karriärmöjligheter.

Forskning visar att anställda som upplever arbetsplatsinlåsning och yrkesinlåsning har ökad risk för utbrändhet, depression och andra hälsoproblem. Detta kan i sin tur påverka produktiviteten, öka personalomsättningen och skapa en ogynnsam arbetsmiljö.Detta samband är även något som vi på Falck tydligt ser i många av våra möten med kundanställda.

I en tid av lågkonjunktur är det särskilt viktigt att arbeta aktivt för en arbetsmiljö som främjar mångfald, utveckling och välmående. Genom att stödja anställdas personliga och professionella tillväxt och vid behov integrera karriärcoaching kan organisationer bidra till en mer hållbar och hälsosam arbetsplats.

Ulrika Eurén, produktägare för karriär och omställning

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Ha strukturer och riktlinjer på plats så att alla vet vad som gäller vid kris

Var redo vid kris

KRISSTÖD: Under hösten har vi sett ökade oroligheter på olika håll i vår omvärld. I oroliga tider ökar våra kunders insikt om värdet av att kunna få omedelbar tillgång till akut stöd i vår krisjour. En prognos inför det kommande året är att det blir alltmer självklart att agera förebyggande och höja krisberedskapen, oberoende av bransch.

För den som har personal- och arbetsmiljöansvar ger det en känsla av stabilitet att veta att det finns färdiga strukturer, riktlinjer och checklistor för hantering av allvarliga händelser. Interna handlingsplaner för krishantering innehåller just detta: konkreta dokument som är enkla att förstå i den akuta hanteringen.

Se till att era befintliga krishandlingsplaner uppdateras och säkerställ att det finns beredskap för att hantera situationer som omfattar terrorhändelser, skjutningar och pågående dödligt våld. Se också till att chefer i nyckelfunktion har förståelse för hur den är uppbyggd och känner trygghet i hur den kan användas.

Återkommande utbildningar för ledningsgrupp och krisorganisation ger fördjupade kunskaper om krishantering både före, under och efter en händelse.

Mattias Klawitter, leg psykolog och krissamordnare

Arbeta systematiskt med sjukskrivningar

REHAB: Historisk sett har lågkonjunktur inneburit minskad sjukfrånvaro men som vi förutsåg redan inför 2023 så ser vi nu en ändring i den trenden. Pandemin lämnar efter sig många överarbetade medarbetare och en stor vårdskuld. Vi ser även att slutet på arbetsåret präglas av en sjuktopp när den tidigare varit i februari.

De nya förutsättningarna gör det ännu viktigare för dig som arbetsgivare att systematiskt följa upp upprepad sjukfrånvaro med aktuella medarbetare och säkerställa en aktiv process kring medarbetare som är i en pågående sjukskrivnings- och rehabprocess.

För rehabarbetet är det viktigt att ha en tydlig policy på plats. Andra viktiga steg är att samla sjukfrånvarostatistik och dokumentera de insatser som görs så att både du och medarbetaren kan komma ihåg vad ni kommit överens om.

För att öka organisationens välmående och minska sjuktalen är det också viktigt att prioritera hälsofrämjande insatser och stärka gruppens sammanhållning.

Anna Sporrong, senior rehabkonsult

opening quote

Skapa en kultur där varje medarbetare tar ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Minimera risker på jobbet

SYSTEMATISK ARBETSMILJÖ: Säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen är avgörande och ingen bör utsättas för fara under arbetsdagen. Det finns dock yrken som innebär ökade risker. Tyvärr är det inte heller ovanligt att verksamheter brister i sitt systematiska arbete för att hantera dessa risker, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

För att förbättra säkerheten och minska riskerna är det viktigt att fokusera på beteendebaserad säkerhet och öka medvetenheten om risker. Det är inte bara en fråga om att implementera policys och rutiner; det handlar också om att skapa en kultur där varje medarbetare tar ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Om målet är en beteendebaserad säkerhetskultur är det viktigt att det basala i det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömningar fungerar smidigt i en verksamhet. Därtill är det viktigt att ledningen visar symbolvärde i att det systematiska arbetsmiljöarbetet är verksamheten.

För att öka organisationens välbefinnande och motståndskraft är det även viktigt att se över ert psykologiska kapitalet. Att skapa en säker arbetsmiljö handlar inte bara om fysiska risker utan även om att främja en positiv och hälsosam arbetskultur.

Monica Green, arbetsmiljöingenjör

opening quote

Forskning har visat att kortare behandlingsinsatser har liknande effekt som längre behandlingar

Alkoholfrågor en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

RISKBRUK OCH BEROENDE: Många av de samhällsproblem vi stått inför under 2023 ser ut att fortsätta även under kommande år. I oroliga tider finns risk att medarbetare tar till alkohol för att tillfälligt dämpa stress och oro. En vanlig risk är att medarbetarens problem identifieras allt för sent.

Du som chef har ett ansvar att aktivt arbeta för att förebygga skadligt bruk och beroende. Det är viktigt att det finns en tydlig policy och riktlinjer för vad som gäller på er arbetsplats och att de är kända och kommunicerade till medarbetarna. Du kan även arbeta preventivt genom att utbilda medarbetare i risker med alkoholkonsumtion och vad som räknas som skadligt bruk.

Genom att uppmärksamma tidiga signaler och hjälpa medarbetare med problem kan du som chef minimera långvarig ohälsa, lidande och påverkan på arbetsgrupp och organisationen. Forskningsstudier har visat att kortare behandlingsinsatser har liknande effekt som längre behandlingar, hos medarbetare som är socialt etablerade och är i arbete.

Ann Berntsdotter, företagsläkare

Publicerad