Tillbaka

Se över hälsan när distansarbetet drar ut på tiden

Tips från experten

Publicerad

Stress och ohälsa orsakad av arbetsmiljön har skjutit i höjden. Orsaken är delvis de förändringar som hemarbetet har inneburit för många. När hemarbete ser ut att bli långvarigt är det hög tid att se över både arbetsmiljö och kommunikation mellan chef och medarbetare.

Previa statistik över kort- och långtidsfrånvaro visar att den fysiska och psykiska ohälsan har ökat markant under inledningen av hösten. Den psykiska ohälsan är idag högre än den någonsin varit under alla de år som Previa fört statistik över arbetsplatsohälsa. 

Just ovissheten kring hur länge man måste fortsätta jobba hemifrån är en faktor som kan påverka hälsan negativt. Det som till en början kanske uppfattades som fördelar – ostördheten, tidsvinsten, flexibiliteten – kan med tid vändas till oro, ensamhet och ökade fysiska besvär. 

opening quote

Man hamnar i ett slags vänteläge där både självledarskap och fysisk arbetsmiljö behöver förbättras.

– Alla orkar kanske inte ta ett fortsatt ansvar för hemarbete och osäkerheten förlamar. Man hamnar i ett slags vänteläge och har nått en punkt där både självledarskap och fysisk arbetsmiljö behöver förbättras, säger Katja Ericsson, ergonom och fysioterapeut på Previa. 

Omtag för digitala arbetssätt

För att motverka ohälsa vid fortsatt hem- och ensamarbete krävs det att alla ser över arbetsmiljön och hälsan och bygger ett arbetsliv som håller på sikt. Mycket handlar om kunskap men även att lyssna till vår kropp och dess signaler.  

– Det kan krävas investeringar i utrustning, men allra viktigast är ökad medvetenhet om kroppens behov och begränsningar och kunskap om vad medarbetare själv kan göra för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa, säger Katja Ericsson.

Samtidigt säger Katja Ericsson att det kan vara dags att ta ett omtag på vårt digitala arbetssätt. En risk med hemarbete är att vi blir sittande vid skärmen långa stunder. Bara för att vi lyckats lära oss digitala mötesplattformar innebär det inte att alla möten måste ske där. 

Exempel
Det kan vara svårt att få bra höjd för blicken… Gör så här – tips för arbete hemma (klicka på bilden).

– Vi vande oss snabbt vid att jobba digitalt vid skärmen där hemma, nu gäller det att lära ögat vila igen. Fundera på om alla möten måste ske framför skärmar. Tänk om, tänk nytt – bli mer analog, välj walk-and-talk när det funkar. Sitt aldrig mer än 45 minuter i sträck framför skärmen och lägg inte skärmmöten direkt efter varandra. Ställtid och återhämtning för både kropp och hjärna, och inte minst ögonen, är viktigt för att motverka stress och fysisk ohälsa. 

Tecken att ta på allvar 

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar men idag är det en större utmaning för chefer att se medarbetarnas mående när man inte ses ansikte mot ansikte. Det är därför extra viktigt att medarbetare rapporterar in eventuella problem, även när de är av psykisk karaktär.

– Oro, ensamhet, stress och motivationsförlust är några av de negativa konsekvenser som kan uppstå när medarbetare sitter hemma och arbetar, säger Mattias Engström, Leg. Psykolog och organisationskonsult på Previa.

Distansarbete kräver ett ledarskap som tar in hur denna omställning påverkar medarbetarna och som med alla omställningar är det viktigt att göra en riskbedömning.

opening quote

Inte alla mår dåligt av hemarbete och det handlar om vilka förutsättningar som finns.

Ta dialog om vad medarbetaren behöver 

Ett sätt att förstå vad som händer när man byter sammanhang är att utgå från de faktorer som får oss att må bra, i livet och på jobbet. Det är individuellt, eftersom vi är olika som människor. Det bästa är om chefen och medarbetaren  tillsammans kan komma fram till hur dessa behov möts och vad medarbetaren kan hantera själv och vad arbetsgivaren kan bidra med. 

– Det är inte alls så att alla mår dåligt av hemarbete och det handlar också om vilka förutsättningar som finns. En individ som bor i en stor lägenhet med utrymme har andra förutsättningar än den som bor trångt. Hur våra övriga sociala kontakter ser ut spelar också in, säger Mattias Engström.

En utmaning för arbetsgivaren och chefen ligger i att inte tappa kollen på hur det går. Därför är det extra viktigt att sätta sig ned och prata med medarbetaren, att fråga hur han eller hon mår. 

Man arbetar vid bord med laptop.
Det kan vara svårt att ge stöd åt armarna… Gör så här – tips för arbete hemma (klicka på bilden).

Fyra viktiga områden för välmående 

  1. Blir medarbetaren sedd? Människan har behov att bli sedd. Risken efter en längre tids arbete hemifrån är att medarbetaren börjar känna sig betraktad som en produktionsenhet. Det är ingen som frågar hur man mår, bara vad man har utfört. Att inte bli sedd är ett behov som inte alla kan sätta ord på, men kan ta sig uttryck i missnöje och förlorad arbetesglädje.
     
  2. Sociala mötesplatser När man går till en arbetsplats förflyttas man naturligt in i ett sammanhang och är del av något. Denna känsla är svår att återskapa när man arbetar hemma. Feltolkningar av mejl och meddelanden kan skapa osäkerhet kring var man har de andra. För chefer är det viktigt att veta hur det sociala samspelet i gruppen fungerar även digitalt. Uppmuntra till sociala möten, t ex skypefika, så att alla får möjlighet att se varandra.  

  3. Sätt ramar för en kognitiv digital miljö När man arbetar hemma sitter man mycket vid datorn och det kan bli en väldig fart i de digitala kanalerna: chatt, mejl, mobil, digitala möten osv. Det blir lätt en utmaning att prioritera och ta en sak i taget. Chefen och gruppen behöver komma överens om vilka förväntningar som finns, till exempel när man måste delta, hur snart mejl ska besvaras och så vidare. Det handlar om att skapa en hållbar kognitiv digital miljö.

  4. Feedback blir extra viktigt Människan vill att det som vi utför ska ha mening för någon. När medarbetare arbetar hemma möter och ser hen inte lika självklart den som gynnas av arbetet – oavsett om det är en slutanvändare, kollega eller chef. Det blir extra viktigt med feedback på medarbetarnas arbete annars kan en känsla av tristess uppstå. 
Publicerad