Tillbaka

Så möter du oro kring gängvåld och terrorhot

Arbetsliv

Publicerad

Har du medarbetare som är direkt drabbade av gängvåldet? Skapar samhällsläget förhöjd oro och stress på din arbetsplats? Som arbetsgivare behöver du dels ha koll på krisrutiner, dels stötta medarbetare. Här får du experttips på hur du gör just detta.

Det nuvarande samhällsläget gör att många organisationer behöver stärka sin beredskap och motståndskraft. Nya typer av pågående och potentiella hot gör det extra viktigt att se över och uppdatera krishandlingsplaner. Det är också viktigt att stötta oroliga medarbetare och stärka arbetsplatsens sammanhållning.

– Vid kris kan det vara avgörande att tydliga rutiner finns och att alla berörda vet vad som gäller, säger Anna Wickberg specialistpsykolog på Falck.

När rutiner finns på plats kan du också informera medarbetare om att arbetsplatsen har koll.

– Att ledingen är trygg i vad som gäller, har rutiner och tydligt kommunicerar dem har visat sig påverka organisationer i positiv riktning. Medarbetare känner sig lugnare när de vet att ledningen har koll, säger Anna Wickberg.

Porträtt på Anna Wickberg, specialistpsykolog Falck
Anna Wickberg, specialistpsykolog Falck

Uppdatera er krishandlingsplan

Om ni vill se över er krisberedskap är första steget att göra en riskinventering. Här är målet att kartlägga de risker som just din verksamhet kan ställas inför. Stäm sedan av gentemot krishandlingsplanen och se om den omfattar merparten av de risker ni kan ställas inför. I nuläget är det ofta större komplexa händelser som saknas. Exempel på sådana är terrorbrott, hot mot verksamhet eller mot enskilda medarbetare.

Vidare är det viktigt att alla som har en roll vid en kris är väl införstådda i vad det innebär. Undersök om alla är uppdaterade på planen och öva tillsammans. Forskning visar att förberedelse och övning ökar chanserna att rutinerna efterföljs.

– Tänk på samma sätt som vid brandövningar, ju mer det sitter i ryggmärgen, desto smidigare går det vid en verklig krishändelse, säger Anna Wickberg.

Stötta enskilda medarbetare

Oavsett om du har medarbetare som är direkt drabbade eller inte så finns det mycket du kan göra för att bemöta oro och att ta hand om de som inte har det bra. Utöver att informera om att arbetsplatsen har koll och att rutiner finns är det viktigt att du som chef lyssnar.

Fundera på vad din grupp behöver och på vilka sätt du kan stötta dem. Om du vanligtvis jobbar mycket hemma kan ökad fysisk närvaro göra stor skillnad. Du får bättre koll på arbetsgruppen om du träffar dem.

Om dina medarbetare känner stress och oro är det också viktigt att du uppmuntrar balans och sociala aktiviteter samt påminner om personalförmåner så som friskvårdsbidrag och personalstöd.

opening quote

Bland det viktigaste du kan göra som arbetsgivare är att stärka gruppens sammanhållning.

Stärk sammanhållningen

Bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra är att uppmuntra aktiviteter som stärker samanhållningen. För de flesta är det stressreducerande att umgås med andra. Om arbetsgruppen känner sig trygga tillsammans kan de också hjälpa till att stötta varandra.

– Uppmuntra gruppstärkande aktiviteter. Kom överens om gemensam fikatid, friskvårdspromenad eller annan aktivitet som inte kostar så mycket men som kan öka trivseln och sammanhållningen i gruppen, säger Anna Wickberg.

Finns det pågående konflikter är risken att de ökar eller fördjupas när gruppen utsätts för stress. Se till att lösa dem innan de eskalerar. Ta hjälp av HR eller extern part om det är en svårare konflikt i gruppen.

Experttips för att se över krisberedskap

  1. Inventera riskerna - sitt tillsammans och brainstorma kring olika scenarier. Identifiera både pågående och potentiella kriser för hela organisationen så väl som för enskilda medarbetare.
  2. Krishandlingsplan - Vid behov uppdatera krishandlingsplanen och se till att det finns tydliga rutiner och roller.
  3. Informera medarbetare – Se till att de som ska ha koll har det samt informera övriga medarbetare att ni har sett över krisberedskapen.
  4. Öva tillsammans - öva vad som gäller vid de olika scenarion ni har med i er handlingsplan.
  5. Krisutbilda ledningsgruppen - låt ledningsgruppen gå en krisutbildning så att de är trygga i krishanteringens olika delar.
  6. Inventera resurser – kolla att ni har allt ni behöver för att hantera kriser. Det kan vara prylar men också företagshälsovård och krisstödsavtal.
  7. Uppdatera anhöriglistor –
  8. Stärk gruppsammanhållningen - Visa för gruppen att ni som företag är måna om arbetsmiljön och vill att gruppen ska ha det bra. Lös eventuella konflikter.
  9. Ta hjälp – kolla med facket, FHV eller krisstödsleverantör eller andra specialister. Det är lätt att bli hemmablind.
Publicerad