Tillbaka

Så förbereder du din organisation inför kriser

Tips från experten

Publicerad

Vi står inför en förändrad verklighet där tidigare trygghet och förutsägbarhet har ersatts av ökad osäkerhet och komplexitet. Samhällsläget gör det allt viktigare att agera förebyggande och höja krisberedskapen, oberoende av bransch. Här får du experttips på hur du bäst förbereder din organisation inför eventuella krissituationer.

Det har traditionellt sett varit svårt att mentalt förbereda sig för framtida kriser. Att göra riskanalyser på organisatorisk nivå har ofta varit förknippat med ett visst motstånd.

– Om tillvaron under lång tid uppfattas som relativt trygg och förutsägbar, då kommer vi ha svårt att sätta oss in i olika värsta-scenarion. Det är naturligt att tänka att det värsta händer inte oss, säger Mattias Klawitter, psykolog och krissamordnare på Falck.

Men med de senaste årens utveckling, både i Sverige och internationellt, har oförväntade händelser och kriser kommit allt oftare. Samhällsutvecklingen och den pågående NATO-ansökningen gör det avgörande att tänka kring förhöjd beredskap.

– Det här påverkar oss alla. Vi behöver ha en ökad beredskap för större händelser som inte bara handlar om hot och våld mot svenska intressen inom eller utanför landets gränser, utan som kan vara resultat av svårupptäckt yttre påverkan, och som kan ge omfattande störningar i verksamhet, IT-system eller elförsörjning, säger Mattias Klawitter.

Gemensamt ansvar i arbetsmiljön: Uppdatera era rutiner

– Från pandemier och internationell konflikt till ökande terrorhot och gängkriminalitet – den moderna arbetsplatsen måste vara förberedd på olika scenarion. Gör noggranna riskanalyser för att identifiera potentiella hot och sårbarheter specifika för just din organisation, säger Mattias Klawitter.

Om ni vill se över er krisberedskap är första steget att göra en riskinventering. Här är målet att kartlägga de risker som just din verksamhet kan ställas inför. Uppdatera och anpassa sen era befintliga krisplaner och rutiner så eventuella risker ni identifierat finns med. Genom att vara proaktiv och strategiskt förberedd kan er organisation minimera skador och effektivt hantera kriser när de inträffar.

– Se till att era befintliga krishandlingsplaner uppdateras och säkerställ att det finns beredskap för att hantera situationer som omfattar terrorhändelser, skjutningar och pågående dödligt våld. Se också till att chefer i nyckelfunktion har förståelse för hur den är uppbyggd och känner trygghet i hur den kan användas, säger Mattias Klawitter.

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Det är naturligt att tänka att det värsta händer inte oss

Informera om nya rutiner

Krisorganisationen är hjärtat av en effektiv krisberedskap. Se till att den är uppdaterad och redo att agera. Regelbundna övningar och utbildningar är nyckeln för att säkerställa att alla inom organisationen vet hur man agerar vid olika typer av kriser.

Se till att alla som har en roll vid en kris är väl införstådda i vad det innebär. Undersök om alla är uppdaterade på planen och öva tillsammans. Forskning visar att förberedelse och övning ökar chanserna att rutinerna efterföljs.

– Tänk på samma sätt som vid brandövningar, ju mer det sitter i ryggmärgen, desto smidigare går det vid en verklig krishändelse, säger Mattias Klawitter.

Chefer spelar en avgörande roll i att skapa en balans mellan ökad säkerhetsmedvetenhet och samtidigt förmedla en känsla av stabilitet och trygghet.

Experttips för att uppdatera er krisplan

  1. Uppdatera krisorganisationen – krisansvarig och krisgrupp, roller och kontaktuppgifter
  2. Genomför förnyad riskinventering av verksamheten utifrån en förändrad hotbild
  3. Gå igenom och uppdatera checklistor (utifrån aktuell riskinventering)
  4. Kartlägg behov av implementering av den uppdaterade krishandlingsplanen i organisationen – krisgrupp och chefer
  5. Kartlägg behov av utbildning och övning med krisgrupp och chefer

 

Publicerad