Tillbaka

Nytt år med fokus på förändring, hälsa och hybridarbete

Tips från experten

Publicerad

Ytterligare ett annorlunda år börjar gå mot sitt slut och vi vänder blicken framåt. Vi bad experter från Previa och Falck Healthcare att dela med sig av sina spaningar om vad som blir viktigt för en hållbar arbetsmiljö under 2022.

Arbetsplatskultur som präglas av tillit

Ledarskap: De senaste två åren har visat hur prestation och leverans korrelerar med ansvar och mandat. Det gör att det blir än mer viktigt att bygga en arbetsplatskultur som präglas av tillit till varandra och omsorg om varandra. 

Kopplat till våra hybrida arbetsprocesser behöver vi fortsätta att utveckla tydliga mötesformer och ha ett ledarskap som tydliggör ramar och faciliterar på ett sätt som skapar involvering och engagemang.

Inför kommande år kommer det bli viktigt att vara uppdaterade, framåtlutade och balansera organisatoriska förutsättningar och individuella behov. Räkna med att arbetsplatsen kommer fylla en alltmer viktig funktion som mötesplats där vi träffas för att vara sociala och interagera med varandra.

Lena-Karin Allinger, organisationskonsult

opening quote

Vi behöver ledarskap som tydliggör ramar och faciliterar på ett sätt som skapar involvering och engagemang.

Förändring inom hälsa och arbetsmiljö

Hälsa: Under 2022 kommer det bli viktigt att vi jobbar mycket med dialog kring hur vi mår och hur vår arbetsmiljö ser ut. För många har covidåren inneburit förändringar i hälsa och arbetsmiljö – kanske både till det bättre och det sämre. Dessa förändringar har påverkat oss väldigt olika och arbetslivet behöver fortsätta att vara proaktivt, lösningsfokuserat utifrån förutsättningarna och inkännande så gott det går kring våra olika behov.

Hur medarbetarna har tagit hand om sig senaste åren är också en fråga som kan spilla över på arbetsgivaren. För vissa som arbetat hemma har det inneburit mindre stress och bättre rutiner medan andra helt fallit ur sina rutiner, minskat sin fysiska aktivitet och mått allmänt sämre.

Som arbetsgivare bir det därför viktigt att hålla koll på medarbetare som uppenbart visar tecken på att de inte beter sig som de brukar. Ha regelbundna avstämningar och kolla av hur man påverkats av de senaste året, finns det saker i arbetssituationen som man mår bättre eller sämre av och fokusera på det de vill ha mer av.

Åsa Miemois, hälsoutvecklare

Nya utmaningar i pandemins efterskede

Krisstöd: En viktig faktor är att vara medveten om utmaningarna i pandemins efterskede. Distansarbetet har medfört svårigheter för arbetsgivarna att kunna upprätthålla dialog och närhet till medarbetarna, eller vad som sker i arbetsgruppen generellt. I pandemins efterskede behöver arbetsgivare både möta medarbetares behov av att kunna arbeta hemifrån vissa tider, samtidigt som arbetsgrupperna behöver formas för ett fördjupat samarbete, utvecklad kommunikation och medmänskligt stöd i svåra situationer.

Ur ett stressperspektiv är det också viktigt att underlätta för medarbetarna att göra en tydlig avgränsning mellan arbete och fritid, något som distansarbetet riskerar att försvåra. Men en sak är säker – pandemin har medfört att arbetslivet så som det tidigare har sett ut för många verksamheter har förändrats i grunden.

Mattias Klawitter, psykolog och krissamordnare

Mattias Klawitter psykolog Falck Healthcare opening quote

Pandemin har medfört att arbetslivet så som det tidigare har sett ut för många verksamheter har förändrats i grunden

Skapa bra förutsättningar för återhämtning

Rehabilitering: Se till att skapa bra förutsättningar för återhämtning på arbetsplatsen och efter arbetstid. Brist på återhämtning ökar risk för ohälsa och sjukfrånvaro. Det ska vara möjligt att ta kortare pauser under arbetsdagen, ordna gemensam fika och uppmuntra till ordentliga lunchpauser. Exempel på återhämtning efter arbetstid kan vara att stänga av arbetsrelaterade notiser på telefonen eller att sitta ner och prata med sin familj. Det behöver inte vara svårare än så. 

När det gäller sjukfrånvarande medarbetare så gäller samma som tidigare, och det är att fortsätta hålla kontakt och föra dialog med sjukfrånvarande medarbetare, utifrån omtankesperspektiv. Skapa förutsättningar för återgång i arbete, när det för respektive medarbetare är aktuellt utifrån medicinska orsaker till sjukfrånvaro.

Den 1 februari 2022 börjar några efterlängtade förändringar i sjukförsäkringen att gälla. Bland annat ett nytt undantag i rehabiliteringskedjan och arbetstidens förläggning vid deltidssjukskrivning.

Anna Sporrong, rehabsamordnare

Nya lösningar som passar den hybrida arbetsplatsen

Ergonomi: Hybridarbete är nytt för de flesta arbetsplatser, och det är viktigt att hitta former som passar för verksamhet, medarbetare och chefer. Förändra inte kontoren för snabbt, undersök först vilka behov som faktiskt finns för kontorsytan. 

Många arbetsgivare står för utrustning av den arbetsplats där medarbetaren huvudsakligen arbetar, vilket ofta är kontorsarbetsplatsen. Men det är lika viktigt att sprida kunskap om ergonomi i hemmiljö, och hur vi bäst kan nyttja hemarbetsplatsens förutsättningar. Ergonomi handlar inte i första hand om utrustning och arbetsredskap, ofta kan man vara kreativ och komma långt med det som redan finns i hemmet.

Det finns ett uttryck som säger att ”Vi sitter som vi ser”. När vi är engagerade i våra arbetsuppgifter så anpassar vi arbetsställningen för att se väl på skärmen. Med ökad mängd Teamsmöten ökar vårt fokuserade tittande på kort avstånd och många får trötthet i ögon och i nacke. Att använda en riktig bildskärm, eller att höja upp laptop och använda separat tangentbord är en enkel, men effektiv åtgärd för att förbättra sin arbetsställning.

Susanne Höglund, ergonom

Fortsatt distansarbete kan påverka alkoholvanor

Alkohol och droger: När det gäller alkohol och arbetslivet så är den viktigaste faktorn att det finns en tydlig och bra policy på arbetsplatsen för en restriktiv alkoholkonsumtion. Det ska råda samförstånd på arbetsplatsen kring alkoholpolicyn dess regler och krav.

Distansarbetet har för vissa gjort att det inte råder samma struktur och rutiner. Även den sociala kontrollen som finns när man ses på arbetsplatsen försvinner. Undersökningar har visat att alkoholkonsumtionen i Sverige inte gått upp generellt det senaste året, men att det har ökat för vissa grupper. Den som redan innan pandemin hade ett riskbruk har i vissa fall ökad sin konsumtion ytterligare.

Om man som chef behöver råd i frågor som rör en medarbetare kan hen alltid vända sig till Previa för en dialog. Om man på en arbetsplats vill börja arbeta mer systematiskt och förebyggande kring alkohol – och droger finns de nationella riktlinjerna samt guide för alkohol- och drogkontroll i arbetslivet.

Cecilia Eurén Pettersson, företagssköterska 

Cecilia Euren Pettersson opening quote

Den som redan innan pandemin hade ett riskbruk har i vissa fall ökad sin konsumtion ytterligare

Följ upp balansen mellan arbete och privatliv

Systematisk arbetsmiljö: Coronapandemin har lett till stora förändringar i arbetslivet med ökad flexibilitet och självständighet. I denna förändring blir det viktigt att se till att inte tappa tråden i det systematiska arbetsmiljöarbetet – undersök, bedöm, utred, åtgärda och följ upp. Fortsätt anpassa arbetet till de nya förutsättningarna, som hybridarbete, ledarskap på distans och bra teknik och support som fungerar även på distans. 

Utvärdera om anpassningarna gett balans mellan arbete och privatliv samt krav och resurser, och om de bidragit till bättre prestationer. Finns det grupper eller individer där anpassningarna inte har fungerat bra? Får alla den återhämtning som behövs, eller finns det risk för att man är ”i tjänst” hela tiden?

Gun-Britt Berglund, arbetsmiljöingenjör 

opening quote

Utvärdera om förändringarna leder till bättre balans mellan arbete och privatliv, krav och resurser och bättre prestationer.

Publicerad