Tillbaka

Modigt ledarskap skapar trygga medarbetare

Tips från experten

Publicerad
Modigt ledarskap skapar trygghet för medarbetarna

Chefer behöver ett visst mått mod för att ta itu med missförstånd, konflikter, stress och missförhållanden. Att ta tag i svåra situationer skapar i sin tur förtroende hos medarbetare och i organisationen.

Chefer ställs återkommande inför utmanande situationer som tvingar dem till gränsen av, eller rent av utanför, deras trygghetszon. Att leda med mod handlar om att tydligt hantera jobbiga situationer, men också om att lyssna in och våga ifrågasätta gällande strukturer.

Mod fungerar som ett stöd för dina styrkor och goda egenskaper. Att känna empati med en medarbetare som mobbas är bra men det är bättre att våga kliva fram och markera att det är fel, säger Patrik Nyström, psykolog och organisationskonsult på Previa i Södertälje.

Patrik Nyström psykolog organisationskonsult. opening quote

Empati med en medarbetare som mobbas är bra men det är bättre att våga kliva fram och markera att det är fel

Ett annat exempel kan vara när en organisation drabbas av nedskärningar. Då är det bästa att kommunicera rakt och inte inge falska förhoppningar som kan kännas bra i stunden men som slår tillbaka på längre sikt. Tydlighet och ärlighet lönar sig dessutom eftersom de skapar förtroende hos medarbetarna.

Att visa mod som chef 

Tre grundhållningar utmärker ett modigt ledarskap, enligt Patrik Nyström:

a) att våga vara sig själv, det vill säga att våga stå för sin åsikt och uppfattning, men också om att aktivt våga bli ifrågasatt,

b) att våga kliva fram och lägga sig i, till exempel vid konflikter, skvaller eller brister i prestation, och

c) att våga säga ifrån och säga "Nej" när beslut eller ageranden går emot organisationens och ens egna värderingar.

Det är extremt lätt, och mänskligt, att vilja anpassa sig till gruppen, och undersökningar visar att människor ofta håller med om saker för att inte stöta sig eller göra sig jobbiga. I många fall kan man på så vis ledas att tro att en arbetsplats är mycket mer demokratisk än den är. I själva verket handlar det om rädslan att säga ifrån, säger Patrik Nyström.

Undersökningar visar att människor är mer benägna till konformism – och har svårare att hävda avvikande åsikter mot gruppen – än de själva tror. Detsamma gäller vårt förhållande till auktoriteter. Professionell auktoritet är ett begrepp som används för att beskriva hur långt man kan acceptera maktbruk på grund av utövarens kompetens eller auktoritet. Ett extremt exempel är Milgrams lydnadsexperiment där försökspersoner gav okända människor allt starkare elchocker så länge en professionell auktoritet garanterade att det var rätt och riktigt. Så många som 65 procent av försökspersonerna utdelade maximala 450 volt. Experimentet kan tyckas extremt, men det visar också på hur svårt det är att stå emot.

Kan man lära sig att vara mer modig?

Ja, menar Patrik Nyström.

– Genom att vara extra uppmärksam i situationer där det är lätt att anpassa sig till en grupp eller till en auktoritet. Vid möten exempelvis är det bra att fundera innan på vilken hållning man som chef ska ha i en särskild fråga, och i vilka situationer du bör träda fram med din åsikt och i vilka det kanske är viktigare att låta gruppens synpunkter komma fram utan att de riskerar att färgas av din auktoritet som chef.

opening quote

Mod – förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå viktiga mål.

Publicerad