Tillbaka

Minska olycksrisken: Engagera medarbetarna i att arbeta säkert

Tips från experten

Publicerad

Innebär ert arbete ökade risker för dig och dina medarbetare? Förbättra säkerheten på din arbetsplats med systematiskt arbete. En avgörande faktor är dina medarbetares kunskap och säkerhetsmedvetenhet. Här får du experttips på hur du kan sätta säkerhet i fokus.

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att hantera risker kan få allvarliga konsekvenser. Förra året omkom 65 personer i arbetet i Sverige. Med rätt säkerhetsåtgärder och kunskap kan fler framtida olyckor förhindras. Här är systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. 

Du som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön på din arbetsplats. Det är ditt jobb att skapa förutsättningar för ett tryggt och, så långt som möjligt, riskfritt arbete för att uppnå en god arbetsmiljö. Det är också viktigt att engagera dina medarbetare i säkerhetsfrågor.  

– För att det dagliga arbetet ska utföras säkert måste också medarbetarna vara medvetna om vilka risker som finns och vilken roll de spelar i säkerhetsarbetet, säger Monica Gréen, arbetsmiljöingenjör på Falck.   

opening quote

Se till att dina medarbetares säkerhetmedvetande ligger före risken och definitivt olyckan.

Gemensamt ansvar i arbetsmiljön

Systematiska arbetsmiljöarbete handlar inte enbart om att implementera policys och rutiner; det är minst lika viktigt att skapa en kultur och förståelse där varje medarbetare tar ansvar för sin egen och andras säkerhet ute i verksamheten. 

– Fokusera på medarbetares kunskap och säkerhetsmedvetenhet i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Se till att dina medarbetares säkerhetsmedvetande ligger före risken och definitivt olyckan, säger Monica Gréen. 

Dina medarbetare ska enligt lag följa instruktioner och utföra arbetsmoment på det sätt som riskbedömningen visar att arbetet måste utföras på. De ska även medverka i arbetsmiljöarbetet genom att rapportera fel och brister samt medverka till att åtgärder införs och fungerar som önskat.    

– Det är allas ansvar i verksamheten att belysa, prata om och arbeta tillsammans för en trygg och säker arbetsmiljö, säger Monica Gréen.  

Företagskultur med säkerhet i fokus

För att säkerhet ska bli en självklar del i det dagliga arbetet är det viktigt att etablera gemensamma värderingar och öka kunskap kring säkerhet. Utbilda, informera och samtala kring risker och trygg arbetsmiljö. Involvera dina medarbetare i hur säkerheten kan förbättras och etablera en rapporteringskultur där alla vågar rapportera brister och fel.    

Visa även att ledningen prioriterar säkerhetsfrågor och uppmärksamma och uppmuntra säkra beteenden genom att prata om hur arbetslaget och individen kan skapa trygghet.

– Gör säkerhet till del av verksamhetens kultur och grundvärderingar. Du som chef är ansvarig för att prata arbetsmiljö med dina medarbetare, detta är ett led i att förändra beteenden som främjar tryggheten, säkerheten och medvetenheten i verksamheten, säger Monica Gréen.

Regelbundna riskbedömningar är grunden

Att arbeta med ökad riskmedvetenhet hos dina medarbetare gör inte riskbedömningar mindre viktigt. De ska fortfarande utgöra grunden i ert systematiska arbetsmiljöarbete och utföras på rätt sätt och med rätt periodicitet.  

– Att inte genomföra en riskbedömning på rätt sätt är en risk i sig, ta in experthjälp för att få nya ögon och mening i riskbedömningen, säger Monica Gréen.   

Genomför riskbedömningen, skapa innebörd i checklistor och bedömningar genom att fysiska ronder och prata med medarbetare som jobbar med arbetsmomentet. Kläm och känn utrustningen. Kontrollera att allt är helt, att alla skyddsanordningar är plats, håller och används rätt sätt.  

– Om ni har koll på vad, hur och när arbetet ska genomföras och följer upp arbetssätt och riskbedömningar regelbundet blir det också lättare att identifiera och åtgärda risker innan olyckan är framme, säger Monica Gréen. 

Öka riskmedvetenheten på din arbetsplats

Att arbeta med riskmedvetenhet och beteendebaserad säkerhet innebär att ni fokuserar på beteendeförändringar och säkerhetsmedvetenheten i er verksamhet. Här delar Monica sina tips på hur du kommer i gång med beteendebaserad säkerhet på din arbetsplats.
   

  1. Börja prata arbetsmiljö på morgonmöten och arbetsplatsträffar och identifiera riskerna. 
  2. Skapa ett årshjul med vad punkten ”arbetsmiljö” ska innehålla till varje dialogtillfälle.  
  3. Sätt ett schema för övergripande, lokala och riktade riskbedömningar, skyddsronder och riksinventeringar. Följ schemat tillsammans.
  4. Under året som följer ska ni i gruppen tillsammans gå igenom era policys, rutiner och instruktioner för att se om ni utför arbetet som det står att ni ska utföra det på.
  5. Om ni inte arbetar som det står i rutinerna och instruktionerna, ta en dialog i gruppen om det är instruktionerna som måste ska förändras/förbättras eller om arbetssättet måste ändras. 
  6. Hjälp varandra att följa rutinerna, påminn varandra om säkert arbete och ta fram goda exempel.  

  Genom att stärka riskmedvetenheten samt engagera medarbetarna i deras och varandras säkerhet kan du främja och upprätthålla en säker arbetsmiljö där risken för olyckor och säkerhetsincidenter är mindre 

Publicerad