Tillbaka

Medarbetare som inte trivs på jobbet sover sämre

Tips från experten

Publicerad

Ny rapport från Falck visar på stark koppling mellan hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö och hur de sover. Tre av tio sover så dåligt att det innebär hälsorisker. Här får du experttips på hur du kan jobba hälsofrämjande med att förbättra arbetsmiljön och stötta dina medarbetare att sova bättre.

Sömn är vår största källa till återhämtning. Man behöver inte stressa över enstaka nätter eller perioder med dålig sömn men på sikt är det viktigt att få sova. Sömn är viktigt för hälsan och också för att vi ska orka göra sådant som vi mår bra av och finner meningsfullt samt kunna prestera i arbetet.

Det vi ser i undersökningen är ett tydligt samband mellan sömn och hur man skattar sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö. 73% av de som har skattat sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö som god har även skattat en god sömn. Medan samma siffra för de som skattat sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö som dålig är strax över 50%.

 – Vi arbetar stor del av vår vakna tid. Hur vi upplever vår arbetsmiljö påverkar därför flera aspekter i tillvaron. Arbetet kan ge mycket energi, men även ta mycket energi. Här ser vi tydligt ett samband mellan bra upplevd arbetsmiljö och bättre sömn, säger Åsa Miemois, hälsoutvecklare på Falck.

opening quote

Arbetet kan ge mycket energi, men även ta mycket energi. Här ser vi tydligt ett samband mellan bra upplevd arbetsmiljö och bättre sömn

Som chef kan du skapa förutsättningar för en för en god organisatorisk och social arbetsmiljö, genom att ställa dig följande frågor:

– Har vi tydliga processer, rutiner och arbetssätt att följa?
– Är våra rollbeskrivningar tydliga i förväntan och mål?
– Är information tillräcklig för att kunna utföra arbetet på ett förväntat sätt?
– Ges tillräckliga resurser för att kunna leva upp till ställda krav?
– Är arbetsbelastningen rimligt balanserad mellan förväntad kvantitet, kvalitet och deadlines?
– Ges möjlighet till återhämtning i form av pauser och reflektion?
– Innehåller arbetsuppgifterna en tillräcklig grad av variation?
– Innehåller arbetet tillräcklig grad av social kontakt, samarbete och känsla av sammanhang?
– Ges utrymme till inflytande, delaktighet och eget yrkesansvar?
– Ges möjlighet till lärande och utveckling?

Sömn och stress

En annan arbetsrelaterad faktor som påverkar vår sömn är stress. Av de som skattat en hög stressnivå har enbart 33% uppgett att de sover bra. För de som skattar sin stress som låg sover 80% bra. Stressrelaterad ohälsa samt arbetsmiljön verkar således påverka kvalitén och upplevelsen av sömnen en stor del.

 – Enligt Arbetshälsoekonomiska analysgruppen (AFA och KI) har arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa, samt stress rent generellt, stor påverkan på anställdas produktionsförmåga. Det har visats i ett flertal studier. Omfattningen av prestationsnedsättningen varierar men de som upplever hög arbetsrelaterad stress har åtminstone en nedsättning på nio procent jämfört med andra. Cirka fem-sex procent av den upprepade korttidsfrånvaron är också relaterat till organisatorisk och arbetsplatsrelaterad ohälsa, , säger Åsa Miemois.

Insatser för att stärka  verksamheten

  1. Se över mötesstrukturen. Planera för paus och reflektion, fokustid och ställtid.
  2. Skapa utrymme för återhämtning för medarbetare och arbetsgrupper.
  3. Stötta systematiskt individer vi tidiga tecken på ohälsa.
  4. Skapa forum för dialog kring psykisk ohälsa och hur vi påverkas av vår arbetsmiljö. Diskutera arbetsstress med ett hälsofrämjande fokus.
  5. Ha en helhetssyn på livsbalans. Att individen mår bra och trivs främjar organisationens resultat och produktionsförmåga och hela gruppens arbetsglädje.
  6. Jobba för psykologisk trygghet och goda relationer. Vi är varandras arbetsmiljö.

Mer om rapporten

I en stor hälso- och arbetsmiljökartläggning baserad på över 25 000 medarbetare över hela landet har Falck fördjupat sig i hur människor sover och hur det påverkar arbetslivet. Rapporten visar att tre av tio har problem med sömnen. Den som har en icke tillfredsställande organisatorisk och social arbetsmiljö sover sämre än de som har en god arbetsmiljö. Likaså visar de som upplever sig stressade upp sämre sömn. Kvinnor sover generellt sämre än män – detta även om aspekten hemmavarande barn tas bort.

Samtidigt vet vi att sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig och bearbeta intryck. När man sover på natten klarar man lättare av stress och påfrestningar under dagen. Under sömnen varvar kroppen ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner, andetagen blir färre och musklerna slappnar av. Aktiviteten i hjärnan minskar samtidigt som minnen lagras, ny kunskap och nya intryck bearbetas. Sömn kan också minska risken för sjukdomar.

Statistiken i rapporten bygger på 25 774 hälso- och arbetsmiljöprofiler genomförda under september 2022 till september 2023 över hela landet. Respondenterna arbetar i alla typer av företag och organisationer. Falcks hälso- och arbetsmiljöprofiler kartlägger levnadsvanor, besvär i rörelseapparaten, välbefinnande och den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Det är en typ av hälsoundersökning som ger medarbetare möjlighet att ta del av hur levnadsvanor, fysiska besvär, kondition och arbetsmiljö påverkar välbefinnandet. Hälso- och arbetsmiljöprofilen ger ett brett hälsoperspektiv med fokus på vad som kan förbättra hälsan för medarbetaren och organisationen.

Läs rapporten

Publicerad