Tillbaka

Många riskfyllda verksamheter klarar inte arbetsmiljökraven

Tips från experten

Publicerad

Ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet, men med vissa yrken kommer större risker. Ändå är det många riskfyllda verksamheter som briser i sitt systematiska arbetsmiljöarbete, något som kan medföra stora konsekvenser.

I slutet av förra året släppte Arbetsmiljöverket projektrapporten ”Nollvision 2018-2022”, som visade att 8 av 10 arbetsgivare inom riskfyllda branscher inte nådde upp till de krav som ställs för en säker arbetsmiljö. Resultatet kom de fram till efter att de genomfört över 7700 inspektioner av riskfyllda verksamheter inom exempelvis bygg, jordbruk och tillverkning.

– Det är oroväckande siffror. Man behöver arbeta hälsofrämjande i alla led, stort som smått, för att säkerställa att alla anställda mår bra och jobba säkert, både fysiskt och psykiskt. Om man inte gör det kan det bli kostsamt för både företaget som för individen, säger Monica Gréen, arbetsmiljöingenjör på Falck.

opening quote

Ofta vet man som arbetsgivare och medarbetare vilka rättigheter man har, men sällan vet man vad man har för skyldigheter

Brister och ansvar i arbetsmiljön

Okunskap och brist på policys och rutiner kring systematiskt arbetsmiljöarbete är exempel som arbetsmiljöverket uppmärksammat i sina inspektioner. Bland annat saknas regelbundna undersökningar, riskbedömningar och man kunde se bristfällig kunskap kring hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

– Ofta vet man som arbetsgivare och medarbetare vilka rättigheter man har, men sällan vet man vad man har för skyldigheter, säger Monica Gréen.

Att arbetsgivarna inte når ända fram med arbetsmiljöarbetet tror Monica många gånger beror på att det är svårt att se riskerna på sin egen arbetsplats. Många verksamheter missar också att ta med skyddsombud och medarbetare när de gör sina riskbedömningar.

– Det är lätt att bli hemmablind och att den dagliga riskbedömningen sker slentrianmässigt. Exempelvis kan säkerhetsutrustningen finnas på plats men den anses vara för jobbig att ta på sig och man tänker ”jag ska bara”. Men man måste ha eftertänksamhet inför sitt arbete och även om det tar längre tid med skyddsutrustningen ska den användas.

Minimera riskerna på jobbet

När man belyser risker inom verksamheten ska man i första hand arbeta systematiskt med att ta bort riskerna helt eller ersätta dem med något mindre farligt. Om riskerna ändå finns kvar måste de minimeras genom tekniska hjälpmedel, organisatoriska åtgärder, gemensamma gruppåtgärder och genom att ta fram rätt skyddsutrustning.

­­– Att få in säkert arbete i systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara en resa mot att ändra på kulturen inom företaget.

Att lagar och regelverk kan upplevas som svårt och krångligt är inte konstigt, men arbetsgivare måste se till att möta de lagar och regler som finns. I grund och botten innebär det att man ska förebygga olyckor på arbetsplatsen och främja hälsa bland anställda, vilket alla vinner på.

Vet man inte hur man ska komma i gång, eller om man är osäker på att man har alla bitar på plats, kan man ta hjälp av en arbetsmiljöingenjör på företagshälsovården.

- Arbetsmiljöingenjörer hjälper till med att strukturera upp det systematiska arbetsmiljöarbetet och ser till att alla mallar, riskbedömningar och skyddsronder finns och är genomförda som de ska.

Kom i gång med arbetsmiljöarbetet

 

  1. Bestäm vem som ska leda arbetsmiljöarbetet i den aktuella frågan. Bjud in skyddsombud och medarbetare.
  2. Undersök vilka regler och lagar som styr er verksamhet.
  3. Identifiera risker i verksamheten så ofta som det behövs. Svara på frågan ”Hur kan vi arbeta säkert vid detta arbetsmoment?”
  4. Bygg upp en struktur för det systematiska arbetsmiljöarbetet genom arbetsmiljöpolicy, rutiner och instruktioner för att underlätta arbetet och göra det systematiskt
  5. Följ upp om effekten blev den ni tänkt er och risken har minimerats eller tagits bort. Om inte – gör om och reducera risken ytterligare.
  6. Revidera riskbedömningarna minst en gång per år och så ofta som arbetet kräver.
  7. Gå inte in i en situation som du inte vet riskerna i eller inte kan hantera risken.
Publicerad