Tillbaka

Krafttag mot radon

Tips från experten

Publicerad
Radonmätare

Nästa år införs nya krav på radonmätning på arbetsplatser för att minska risken för att människor utsätts för radonexponering. Från och med januari råder anmälningsplikt och krav på åtgärder för radonhalter som överstiger gränsvärdena.

Radon i inomhusluft orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen i Sverige, enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten, som, tillsammans med ytterligare sex statliga myndigheter, däribland Arbetsmiljöverket, tagit fram en ny nationell handlingsplan för att minska radonexponeringen. 

Handlingsplanen är en konsekvens av EU:s nya Strålskyddsdirektiv som trädde i kraft 1 juni och som gäller alla medlemsländer. Den ställer nya krav på arbetsgivare, bland annat att radonnivåer som överstiger 200 Bq/m3 måste anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari, 2019. 

Redan nu finns gränsvärden för radonexponering på arbetsplatser (AFS 2015:7 Hygienska gränsvärden) och i Sverige är det Arbetsmiljöverket som har det haft det generella tillsynsansvaret. Trots detta görs det relativt få mätningar på arbetsplatser idag. Förra året genomfördes cirka 70,000 radonmätningar i bostäder, men bara cirka 3,000 på arbetsplatser.  

– De arbetsgivare som inte vet hur det är med radonhalten i sina lokaler kan med fördel undersöka det redan nu så att de vet om radonhalten överstiger 200 bq/m3, säger Tove Sandberg Liljendahl, utredare på Strålsäkerhetssmyndigheten.

Linda Orlöf Juhlin Arbetsmiljöingenjör, Previa opening quote

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta, och den nya handlingsplanen gäller alla.

Linda Orlöf Juhlin, arbetsmiljöingengör på Previa, tror att den nya handlingsplanen kommer leda till ökad efterfrågan på radonmätningar. 

– Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta, och den nya handlingsplanen gäller alla. Vet man inte hur det ser ut på den egna arbetsplatsen måste man ta reda på det, säger hon.  

Med anledning av de nya kraven kommer tillsynsansvaret delas mellan Arbetsmiljöverket och Strålsäkerhetsmyndigheten, där Arbetsmiljöverket har det grundläggande tillsynsansvaret för att radonnivåerna på arbetsplatser mäts. I de fall där radonhalten överstiger gränsvärdet ska åtgärder för att minska halten prövas och en anmälan göras till Strålskyddsmyndigheten.  

Radon är en luktfri, smaklös radioaktiv gas som enbart kan upptäckas genom mätningar. Radon kan finnas i mark, byggmaterial och i vatten, där den vanligaste förekomsten är så kallad markradon. I Sverige utförs mätningarna under höst och vinter (oktober-april) genom långtidsmätningar. 

Nationell Handlingsplan för radon – i korthet

Mål: Att minska människors exponering för radon. 

Hur: Kartläggning av befintliga radonnivåer och radonexponering, där nivåer över gränsvärdet måste anmälas till Strålskyddsmyndigheten och följas upp. Långsiktiga kommunikationsinsatser för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska halterna. 

När: Anmälningskravet börjar gälla 29 januari, 2019, och företag har sedan fram till 29 april att komma in med sin anmälan. 

Publicerad